Vandaag werden op de Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering van Agfa-Gevaert de jaarrekening van het boekjaar 2014 en de bestemming van het resultaat goedgekeurd en werd er kwijting verleend aan de bestuurders en de commissaris. Ook het remuneratieverslag opgenomen in het Jaarverslag werd nagenoeg unaniem goedgekeurd.

De aandeelhouders keurden het voorstel tot benoeming van mevrouw Hilde Laga en mevrouw Viviane Reding als onafhankelijk bestuurder goed. Verder werd ook de herbenoeming van de heer Julien De Wilde als lid van de Raad van Bestuur goedgekeurd.

Tot slot werden, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, de bepalingen in verband met wijziging van controle, opgenomen in het prospectus betreffende het onvoorwaardelijk openbaar bod tot omruiling de dato 8 mei 2014 door Agfa-Gevaert NV op 4,375% vastrentende obligaties met vervaldatum 2 juni 2015 en uitgegeven door Agfa-Gevaert NV op 2 juni 2005 (ISIN: XS0218652906) in ruil voor 5,35% vastrentende obligaties met vervaldatum 2 juni 2019 en uitgegeven door Agfa-Gevaert NV op 2 juni 2014, goedgekeurd.


Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com