Agfa kende een trage start van het jaar, naar analogie van de trend in het eerste kwartaal van 2004. De prestaties werden beïnvloed door het feit dat het eerste kwartaal van 2005 minder facturatiedagen telde dan in 2004, door de gestegen grondstofkosten en door de toegenomen seizoensgevoeligheid in de business group HealthCare, als gevolg van een groter aandeel van projectgebaseerde IT. Eenmalige niet-operationele inkomsten droegen bij tot de groei van de winst per aandeel.
 • Winst per aandeel van 23 cent/aandeel, een stijging van 45%
 • Minder facturatiedagen in maart beïnvloeden omzet
 • Meer uitgesproken seizoensgevoeligheid in HealthCare
 • Agfa blijft positief over zijn vermogen om omzet- en winstgroei te leveren in 2005

In het eerste kwartaal van 2005 bereikte Agfa’s omzet 749 miljoen euro. De daling van 13,7 procent tegenover dezelfde periode in 2004 werd veroorzaakt door de verkoop van Consumer Imaging (CI) en van Monotype Corporation in november 2004. Met een constant gebleven activiteitenportfolio en exclusief wisselkoerseffecten lag de omzet 2,8 procent lager dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Terwijl de volumes bleven groeien in zowel Graphic Systems als HealthCare, ondervond de omzet nadelige effecten van de prijserosie. Bovendien telde het eerste kwartaal minder facturatiedagen doordat Pasen in maart viel. Ook de meer uitgesproken seizoensgevoeligheid van HealthCare, die ontstaat doordat ziekenhuizen proportioneel het grootste deel van hun IT-budget in het tweede deel van het jaar uitgeven, speelde een rol. 

De brutowinst bedroeg 284 miljoen euro, tegenover 368 miljoen in het eerste kwartaal van 2004. De helft van deze daling met 22,8 procent is toe te schrijven aan de verkoop van Consumer Imaging. De brutowinstmarge bedroeg 37,9 procent. Ze werd vooral beïnvloed door de gestegen grondstofprijzen en door de prijserosie.

De Groep zette haar inspanningen voort om de verkoop- en algemene administratieve kosten terug te brengen tot 22 procent van de omzet. In het eerste kwartaal van 2005 bedroegen deze kosten 197 miljoen euro, wat neerkomt op 26,3 procent van de omzet, tegenover 242 miljoen euro of 27,9 procent in het eerste kwartaal van 2004.

Door de desinvesteringen lagen de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling bijna 8 procent lager, terwijl ze wel 6,3 procent van de omzet uitmaakten, tegenover 5,9 procent in het eerste kwartaal van 2004. Deze toename van het aandeel in de omzet is vooral toe te schrijven aan IT voor de gezondheidszorg. De andere bedrijfsinkomsten en -kosten leverden netto-inkomsten van 2 miljoen euro op in het eerste kwartaal van 2005, tegenover nettokosten van 29 miljoen euro vorig jaar. Dit is voornamelijk het gevolg van drie factoren: de verkoop van Consumer Imaging, een wijziging in de boekhoudkundige regels van de IFRS op het vlak van goodwill, en lagere herstructureringskosten.

Het bedrijfsresultaat van de Groep bedroeg daardoor 42 miljoen euro (5,6 procent van de omzet), tegenover 46 miljoen euro (5,3 procent van de omzet) in het eerste kwartaal van 2004.

Het niet-operationeel resultaat, waaronder de financiële lasten vallen, bedroeg plus 20 miljoen euro, tegenover min 15 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2004. De oorzaak ligt bij de wisselkoerseffecten gerelateerd aan de kapitaalsvermindering van de Amerikaanse dochteronderneming van de Groep, volgend op de verkoop van Monotype Corporation.

De winst voor belastingen kwam uit op 62 miljoen euro, tegenover 31 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2004. Het nettoresultaat bedroeg 29 miljoen euro, of 23 cent per aandeel, tegenover 20 miljoen euro en 16 cent per aandeel in dezelfde periode van 2004.

Balans

Eind maart 2005 bedroegen de totale activa 3.969 miljoen euro, tegenover 3.356 miljoen euro aan het eind van 2004. De stijging is vooral te wijten aan de consolidatie van GWI, een toonaangevende Europese leverancier van IT-systemen voor ziekenhuizen, overgenomen door Agfa op 13 januari 2005. 

De voorraden bedroegen 618 miljoen euro, de handelsvorderingen 822 miljoen euro en de handelsschulden 392 miljoen euro. Wanneer geen rekening gehouden wordt met de seizoensgebonden effecten, kon Agfa de voorraden uitgedrukt in dagen verder verlagen en kon het de handelsschulden uitgedrukt in dagen verhogen. Uitgedrukt in dagen stegen de handelsvorderingen, vooral door de effecten van de overnames en door de beslissing om het securitisatieprogramma voor de handelsvorderingen stop te zetten. 

De stijging van de netto financiële schuld van 193 miljoen euro eind december 2004 tot 635 miljoen euro aan het einde van het eerste kwartaal van 2005 is vooral te wijten aan drie factoren: 256,5 miljoen euro voor de overname van GWI; de seizoensgebonden trend in het werkkapitaal; en de geleidelijke stopzetting van de securitisatie van de handelsvorderingen. 

Cashflow

De brutobedrijfskasstroom bedroeg 19 miljoen euro. De nettobedrijfskasstroom bedroeg min 91 miljoen euro. Hij werd beïnvloed door de seizoensgebonden opbouw van het werkkapitaal en door de beslissing om de securitisatie van de handelsvorderingen stop te zetten.

Business Groups

Door recente desinvesteringen en doelgerichte overnames legt Agfa nu de focus volledig op zijn twee business groups Graphic Systems en HealthCare, die elk een leidende marktpositie en een duidelijke groeistrategie hebben. 

De omzet van Graphic Systems bedroeg 400 miljoen euro, wat overeenkomt met een stijging van 3,6 procent tegenover het eerste kwartaal van vorig jaar. Zonder de effecten van de overnames en de desinvesteringen en van de sterkere euro, daalde de omzet met 1,9 procent. Die daling had vooral te maken met het kleinere aantal facturatiedagen doordat Pasen in 2005 in maart viel. 

Het bedrijfsresultaat daalde van 20,9 miljoen euro tot 16,1 miljoen euro en het rendement op omzet van 5,4 procent tot 4,0 procent. Dit is het resultaat van de hogere grondstofkosten en van de prijserosie. Die factoren werden gedeeltelijk gecompenseerd door de kostenbesparingsinitiatieven die begin 2005 gelanceerd werden. Verwacht wordt dat het voordelige effect van Agfa’s doelgerichte acties om de prijserosie tegen te gaan doorheen het jaar aan belang zal winnen, net zoals de impact van de aan de gang zijnde besparingsinitiatieven. 

Sinds de lancering van Agfa’s innovatieve, chemicaliënvrije drukplatensysteem :Azura in november 2004, zijn wereldwijd al meer dan 100 commerciële drukkers naar dit systeem overgeschakeld. Het biedt een milieuvriendelijk beeldvormingsproces en een verbeterde gebruiksvriendelijkheid. 

In China breidt Agfa zijn drukplatenproductie gestaag uit. Naast de analoge drukplaten begon Agfa in het eerste kwartaal met de verkoop van locaal geproduceerde digitale drukplaten. Dat maakt van de Groep de eerste belangrijke leverancier die beide soorten platen in China produceert. Agfa is in deze markt momenteel de leider voor computer-to-plate toepassingen, waarvoor de vraag blijft groeien. 

Agfa bevestigde zijn leiderspositie in het krantensegment, waar steeds meer drukkers hun kwaliteit verbeteren, hun onderhoudskosten verlagen en hun deadlines voor redactie- en advertentie-inhoud verlengen dankzij Agfa’s :Advantage en :PolarisX zichtbaar licht computer to plate (CtP)-systemen. Tot nu toe werden meer dan 1.200 systemen geïnstalleerd. Tot de opvallendste contracten behoren die met  toonaangevende krantengroepen, zoals Wen Wei Po uit Hong Kong en Rossel, de toonaangevende krantenuitgever in België. 

In het verpakkingssegment rondde Agfa met succes een belangrijk contract af voor plaatbelichters met Impress BV, een van de grootste producenten van blikken en metalen verpakkingen ter wereld. De overeenkomst heef betrekking op Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en houdt een groot contract voor de levering van drukplaten in. 

In industriële inkjetdruk werden de door Agfa zelf ontwikkelde en geproduceerde  inkten voor gebruik in grootformaatprinters en digitale proefdruksystemen uitstekend ontvangen door de markt na hun introductie in het laatste kwartaal van 2004. 

In het eerste kwartaal van 2005 steeg HealthCare’s omzet met 4,5 procent tot 305 miljoen euro. Zonder de effecten van recente overnames en van de sterkere euro, daalde de omzet met 5,1 procent. De omzet van het kwartaal werd beïnvloed door de meer uitgesproken seizoensgevoeligheid in IT voor gezondheidszorg, door de prijserosie, door de algemeen zwakkere handelsomstandigheden in de Verenigde Staten en door het kleinere aantal facturatiedagen. In overeenstemming met het patroon in 2004, werden de zwakke omzetcijfers in januari en februari gevolgd door een sterkere omzet in maart. 

Het bedrijfsresultaat van HealthCare bedroeg 26,2 miljoen euro, tegenover 36,4 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2004. Het rendement op omzet bedroeg 8,6 procent, tegenover 12,5 procent in het eerste kwartaal van 2004. De achteruitgang is het gevolg van de lagere omzet, de prijserosie en de hogere grondstofkosten. 

De overname van GWI in januari 2005 en de aangekondigde overname (nog goed te keuren door de bevoegde instanties) van Heartlab, een toonaangevende leverancier van beeld- en informatienetwerken voor cardiologie, zijn belangrijke stappen in de implementatie van Agfa’s strategie: de consolidatie van de sterke positie in radiologie, de uitbreiding naar andere ziekenhuisafdelingen en een toonaangevende positie innemen met ziekenhuisbrede IT-oplossingen. 

Binnen drie maanden na de afronding van de overname van GWI, lanceerde Agfa zijn nieuwe, geïntegreerde IMPAX/ORBIS-portfolio voor de Duitstalige regio. In de eerste week na de lancering werden al drie belangrijke contracten gesloten. 

Agfa bracht ook een aantal nieuwe producten op de markt in het eerste kwartaal van 2005, waaronder Iplan, een web-gebaseerd planningssysteem; een CR-systeem voor radiotherapie dat wereldwijd gelanceerd werd; en de Solutions Monitoring and Management Service die verzekert dat complexe PACS- en informatiesystemen 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 operationeel kunnen blijven. 

Daarenboven sloot Agfa een aantal belangrijke contracten met zorgorganisaties voor zijn PACS- en informatiesystemen. Capital Health (Edmonton, Alberta, Canada) selecteerde Agfa’s geïntegreerde systeem met RIS, PACS en spraakherkenning voor zijn 13 ziekenhuizen. Daardoor werd het voor Agfa de grootste organisatie in Noord-Amerika waar het geïntegreerde systeem geïnstalleerd is. Maine Medical Center (Portland, Maine, VS) sloot met Agfa een overeenkomst voor een klinische test waarbij Agfa’s RIS en spraakherkenningsoplossing geïntegreerd wordt in hun bestaande PACS-systeem van Agfa. Ook in de VS koos The National Naval Medical Center in Bethesda (Maryland) Agfa voor de implementatie van zijn PACS. In België zal het algemeen ziekenhuis met twee vestigingen AZ Sint-Maarten zijn strategie op het vlak van het beheer van digitale beelden vervolledigen met Agfa’s CR en PACS, terwijl het AZ Groeninge (vier vestigingen) in Kortrijk Agfa’s Electronic Patient Record zal installeren. Als onderdeel van een gezamenlijk project van drie ziekenhuizen in het Zwitserse Kanton Zürich (het TriPACS-project), zal Agfa een PACS-systeem installeren in het University Hospital Zürich. 

Specialty Products bestaat voornamelijk uit cinefilm, microfilm en film voor niet-destructief materiaalonderzoek (geleverd aan General Electric Company volgens een exclusieve langetermijnovereenkomst). De omzet van Specialty Products bedroeg in het eerste kwartaal van 2005 44 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat kwam uit op min 0,5 miljoen euro. 

Vooruitzichten

Agfa blijft, ondanks de trage start van het jaar, positief wat betreft de vooruitzichten voor 2005. Agfa’s activiteitenportfolio is meer gefocust en beide business groups werden versterkt door de doelgerichte overnames van de voorbije jaren. Daarom wordt van zowel HealthCare als Graphic Systems verwacht dat ze in 2005 een groei in de omzet en de winst zullen optekenen.

Geconsolideerde kerncijfers voor het eerste kwartaal van 2005 (*)

 
In miljoen euro 1ste Kw. 05 1ste Kw. 04 % t.o.v. vorig jaar % t.o.v. vorig jaar(**)
Omzet 749 868 -13,7 -2,8
 • Graphic Systems   
400 386 3,6 -1,9
 • HealthCare   
305 292 4,5 -5,1
 • Specialty Products   
44 35 25,7 +5,7
 • Consumer Imaging   
155 n.r. n.r.
Brutowinst 284 368 -22,8  
Bedrijfskosten (242) (322) -24,8  

waarvan: herstructurerings- en niet-recurrente kosten

1 (8) n.r.  
Bedrijfsresultaat 42 46 -8,7  
 • Graphic Systems   
16,1 20,9 -23,0  
 • HealthCare   
26,2 36,4 -28,0  
 • Specialty Products   
(0,5) 8,2 -106,1  
 • Consumer Imaging   
(19,0) n.r.  
Niet-operationeel resultaat (***) 20 (15) 233,3  
Winst voor belastingen 62 31 100,0  
Belastingen (33) (11) 200,0  
Nettoresultaat (geconsolideerde ondernemingen) 29 20 45,0  
Aandeel van derden en ondernemingen met vermogensmutatie  
Nettoresultaat (aandeel Groep) 29 20 45,0  
Brutobedrijfskasstroom 19 54 -64,8  

(*) Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers overeenkomstig IFRS/IAS-waarderingsregels. (**) excl wisselkoers-effecten en veranderingen in de portfolio en excl. de impact van de desinvesteringen van Consumer Imaging, Monotype en NDT en de overnames van Lastra, ProImage, Symphonie On Line en GWI (***) financieel resultaat (****) o.a. de veranderingen in het werkkapitaal zorgen voor het verschil tussen bruto- en nettobedrijfskasstroom 

Geconsolideerde balans

 
Balans (in miljoen euro) 31/03/’05 31/12/’04 31/03/’04
Totale activa 3.969 3.356 3.551
Voorraden 618 576 863
Handelsvorderingen 822 744 814
Netto financiële schulden 635 193 272
Eigen vermogen 1.133 1.082 1.392
In eurocent Winst per aandeel Bedrijfsre-sultaat per aandeel Aantal aandelen gebruikt voor berekening
Na 3 maanden in 2005 23 33 126.214.127

Nancy Glynn
Vice President Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8000
Fax nr.: +32 (0) 3 444 7485
nancy.glynn@agfa.com