Agfa-Gevaert publiceerde vandaag zijn resultaten voor het volledige jaar en voor het vierde kwartaal van 2011.
  • Stijging van de jaaromzet van de Groep met 2,5 procent
  • Omzetgroei met dubbele cijfers voor het industriële inkjet-segment van Agfa Graphics
  • In Agfa HealthCare compenseerde de omzetgroei van de digitale en de IT-oplossingen de omzetdaling in de traditionele filmbusiness
  • Kwartaal-op-kwartaal herstelt de brutowinstmarge in het vierde kwartaal
  • Reorganisatiemaatregelen voor de ondersteuning van de rendabiliteit van de Groep
Agfa-Gevaert Groep – volledig jaar 2011
in miljoen euro 2010  2011  evolutie %
Omzet 2.948  3.023  +2,5%
Brutowinst (*) 998  846  -15,2%
% van de omzet 33,9%  28,0%
Recurrente EBITDA (*) 361  218  -39,6%
% van de omzet 12,2%  7,2%
Recurrente EBIT (*) 266  129  -51,5%
% van de omzet 9,0%  4,3%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 234  36  
Nettoresultaat toewijsbaar aan aandeelhouders   105  (73)

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van de Agfa-Gevaert Groep groeide met 2,5 procent tegenover het voorgaande jaar. Zonder wisselkoerseffecten bedroeg de stijging 3,7 procent. De eerste jaarhelft werd gekenmerkt door een sterke toename van de omzet, zowel door interne groei van de vernieuwende digitale oplossingen als door de bijdrage van de recente strategische stappen. In het derde kwartaal wogen de versnelde achteruitgang van de verkoop van traditionele filmproducten, ongunstige wisselkoerseffecten en de onzekere conjunctuur op de verkoopcijfers van de Groep. In het vierde kwartaal presteerden zowel de businessgroep Agfa Graphics als de businessgroep Agfa HealthCare goed vergeleken met het derde kwartaal. Agfa HealthCare haalde duidelijk voordeel uit zijn stevige orderboek voor IT.

Zoals verwacht verbeterde de brutowinstmarge van de Groep in het vierde kwartaal. Voor het volledige jaar kwam ze uit op 28,0 procent. Doorheen het jaar werd de rendabiliteit beïnvloed door de erg hoge grondstofprijzen, nadelige wijzigingen in de product/mix, volume-effecten en de daaraan verbonden productie-inefficiënties. De Groep slaagde er in deze elementen gedeeltelijk te compenseren door filmprijsstijgingen en door voortdurende inspanningen ter verbetering van de efficiëntie.

 Als percentage van de omzet daalden de verkoop- en algemene beheerskosten tot 19,0 procent, tegenover 19,9 procent in het voorgaande jaar.

De recurrente EBITDA van de Groep (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) daalde van 361 miljoen euro tot 218 miljoen euro. De recurrente EBIT daalde van 266 miljoen euro tot 129 miljoen euro.

Door het boeken van bijkomende kosten in het vierde kwartaal kwamen de reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten uit op een kost van 93 miljoen euro, tegenover een kost van 32 miljoen euro in 2010.

De nettofinancieringslasten bedroegen 84 miljoen euro, tegenover 94 miljoen euro in 2010.

De belastingen bedroegen 23 miljoen euro, tegenover 36 miljoen euro in het voorgaande jaar.

De Groep boekte een nettoresultaat toewijsbaar aan de aandeelhouders van min 73 miljoen euro, tegenover 105 miljoen euro in 2010. Dit resultaat wordt grotendeels verklaard door de in het vierde kwartaal genomen beslissing om extra reorganisatiemaatregelen door te voeren. Het merendeel van deze maatregelen moet enerzijds de structurele veranderingen in de filmindustrie aanpakken en anderzijds enkele andere activiteiten heroriënteren. Ze zijn gericht op onmiddellijke en duurzame rendabiliteitverbetering.

“In het vierde kwartaal werd de omzet van de Agfa-Gevaert Groep enigszins beïnvloed door het zwakke economische klimaat. Dat was vooral het geval in Agfa Graphics. Desondanks kende de Groep een sterk kwartaal door de kwartaal-op-kwartaal-verbetering in de brutomarge, de strakke controle op de verkoop- en algemene beheerskosten en de sterke prestatie van Agfa HealthCare. We hebben beslist om tijdig maatregelen te nemen voor de ondersteuning van onze toekomstige rendabiliteit. Deze beslissing is in overeenstemming met onze strategie om onze kostenstructuur voortdurend in lijn te brengen met de marktsituatie. Ze is eveneens een gevolg van de lessen die we trokken uit de versnelde achteruitgang van de filmbusiness. Deze maatregelen moeten de aandacht nog meer richten op de groeisegmenten van onze activiteiten,” zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Balans en kasstroom
  • Eind 2011 bedroegen de totale activa 2.949 miljoen euro, tegenover 3.086 miljoen euro eind 2010.
  • De voorraden bedroegen 639 miljoen euro (of 106 dagen). De handelsvorderingen (min de uitgestelde omzet en vooruitbetalingen) bedroegen 527 miljoen euro (59 dagen) en de handelsschulden 275 miljoen euro (45 dagen).
  • De netto financiële schuld kwam uit op 267 miljoen euro, tegenover 161 miljoen euro aan het eind van 2010.
  • De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen min 27 miljoen euro.
Agfa Graphics – volledig jaar 2011
in miljoen euro 2010  2011  evolutie %
Omzet 1.565  1.596  +2,0%
Recurrente EBITDA (*) 177,1  87,6  -50,5%
% van de omzet 11,3%  5,5%
Recurrente EBIT (*) 134,5  48,0  -64,3%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa Graphics’ jaaromzet steeg met 2,0 procent tot 1.596 miljoen euro. Zonder wisselkoerseffecten zou de groei 3,1 procent bedragen. Deze omzetgroei werd aangedreven door de met dubbele cijfers groeiende industriële inkjetbusiness en door de strategische stappen.

In het prepress-segment bleven de volumes in de digitale computer-to-plate-business (CtP) toenemen. De achteruitgang in de analoge computer-to-film-activiteiten (CtF) versnelde door de prijsverhogingen voor film die doorgevoerd werden als reactie op de hoge grondstofprijzen.

De marges van de businessgroep werden negatief beïnvloed door de hoge grondstofprijzen en de concurrentiedruk in CtP. Voorts beïnvloedde de achteruitgang van de filmvolumes de productie-efficiëntie. Deze nadelige elementen werden deels gecompenseerd door Agfa Graphics’ prijsverhogingen voor film en andere maatregelen ter verbetering van de efficiëntie. De brutowinstmarge daalde van 30,9 procent in 2010 tot 25,2 procent. De recurrente EBITDA bedroeg 87,6 miljoen euro (5,5 procent van de omzet). De recurrente EBIT kwam uit op 48,0 miljoen euro of 3,0 procent van de omzet.

Agfa HealthCare – volledig jaar 2011
in miljoen euro 2010 2011 evolutie %
Omzet 1.180 1.177 -0,3%
Recurrente EBITDA (*) 174,3 123,5 -29,1%
% van de omzet 14,8% 10,5%
Recurrente EBIT (*) 125,6 78,5 -37,5%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Zonder wisselkoerseffecten steeg de jaaromzet met 0,9 procent. Zoals verwacht werd 2011 het eerste jaar waarin de digitale en IT-oplossingen de achteruitgang in de traditionele filmbusiness konden compenseren.

In het Imaging-segment versnelde de marktgebonden achteruitgang van de traditionele röntgenfilmproducten, terwijl de digitale radiologieactiviteiten bleven groeien. Direct Radiography (DR) verdrievoudigde nagenoeg in waarde. Aangedreven door de sterke prestatie in het vierde kwartaal en ondanks de ongunstige economische omstandigheden, bleef de omzet van het  Imaging IT-segment stabiel. Het Enterprise IT-segment noteerde bevredigende groeicijfers.

De rendabiliteit van Agfa HealthCare werd beïnvloed door de hoge zilverprijs, door veranderingen in de productmix en door de verminderde productie-efficiëntie als gevolg van het afgenomen gebruik van de filmproductiecapaciteit van de Groep. De businessgroep kon deze ongunstige elementen gedeeltelijk tenietdoen door prijsverhogingen voor de filmproducten en door andere maatregelen ter verbetering van de efficiëntie. Bijgevolg daalde de brutowinstmarge van 39,7 procent in 2010 tot 34,8 procent. De recurrente EBITDA bedroeg 123,5 miljoen euro (10,5 procent van de omzet). De recurrente EBIT bedroeg 78,5 miljoen euro, of 6,7 procent van de omzet.

Agfa Specialty Products – volledig jaar 2011
in miljoen euro 2010 2011 evolutie %
Omzet 203 250 +23,2%
Recurrente EBITDA (*) 12,3 9,7 -21,1%
% van de omzet 6,1% 3,9%
Recurrente EBIT (*) 8,3 5,2 -37,3%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Vooral dankzij de erg sterke eerste jaarhelft groeide de jaaromzet van Agfa Specialty Products aanzienlijk. De groei is toe te schrijven aan de segmenten Functional Foils en Non-Destructive Testing. In de eerste jaarhelft presteerden de segmenten Phototooling (film voor de productie van gedrukte schakelingen) en Orgacon Electronic Materials sterk, maar tegen het einde van het jaar werden beide segmenten beïnvloed door de vertraging in de elektronica-industrie. Doorheen het jaar voelde het Motion Picture-segment meer en meer de effecten van de digitalisering van de speelfilmindustrie.

De rendabiliteit werd beïnvloed door de hoge grondstofprijzen en door de lagere productie-efficiëntie ten gevolge van het afgenomen gebruik van de filmproductiecapaciteit. De businessgroep bleef investeren in R&D voor vernieuwende projecten. De recurrente EBIT daalde tot 5,2 miljoen euro en de recurrente EBITDA tot 9,7 miljoen euro.

Resultaten vierde kwartaal
Agfa-Gevaert Groep – vierde kwartaal 2011
in miljoen euro (niet-geauditeerd) kw. 4 2010 kw 4. 2011 evolutie %
Omzet 806 805 -0,1%
Brutowinst (*) 261 218 -16,5%
% van de omzet 32,4% 27,1%
Recurrente EBITDA (*) 99 64 -35,4%
% van de omzet 12,3% 8,0%
Recurrente EBIT (*) 75 43 -42,7%
% van de omzet 9,3% 5,3%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

66

(12)
Nettoresultaat toewijsbaar aan aandeelhouders   32 (43)

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Vooral door de sterke prestatie van de businessgroep Agfa HealthCare trok de omzet duidelijk aan na het zwakke derde kwartaal. Dit resulteerde in een status-quo ten opzichte van 2010.

De brutowinstmarge van de Groep daalde van 32,4 procent in het vierde kwartaal van 2010 tot 27,1 procent. Ondanks deze daling ten opzichte van het voorgaande jaar, is er een duidelijke verbetering merkbaar tegenover het derde kwartaal van 2011. Door de voortdurende focus op de kosten, daalden de verkoop- en algemene beheerskosten sterk van 19,9 procent van de omzet in het vierde kwartaal van 2010 tot 18,5 procent.

De recurrente EBITDA van de Groep daalde van 99 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2010 tot 64 miljoen euro. De recurrente EBIT bedroeg 43 miljoen euro, tegenover 75 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2010. De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van 55 miljoen euro. Daardoor werd een nettoresultaat toewijsbaar aan de aandeelhouders van min 43 miljoen euro geboekt.

Agfa Graphics – vierde kwartaal 2011
in miljoen euro (niet-geauditeerd) kw. 4 2010 kw. 4 2011 evolutie %
Omzet 429 418 -2,6%
Recurrente EBITDA (*) 45,6 22,0 -51,8%
% van de omzet 10,6% 5,3%
Recurrente EBIT (*) 34,8 12,4 -64,4%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa Graphics’ kwartaalomzet daalde met 2,6 procent tot 418 miljoen euro.

Voor analoge CtF-prepress gelden de trends die genoemd werden voor het volledige jaar ook voor het vierde kwartaal. Voor digitale CtP-prepress bleven de volumes stabiel in vergelijking met het vierde kwartaal van 2010. De industriële inkjetmarkt verzwakte in het vierde kwartaal door de vertraging van de algemene conjunctuur.

De regio ASPAC presteerde goed, hoewel de prijsverhogingen voor film een grote impact hadden op de CtF-omzet in Groter China. Duitsland en Noord-Europa leverden goede prestaties, terwijl de activiteiten in Zuid-Europa leden onder vertraging van de algemene economie. De business in de Amerika’s was eerder zwak.

Ten gevolge van de elementen die reeds in de commentaren op het volledige jaar vermeld werden, daalde de brutowinstmarge van Agfa Graphics van 30,1 procent in het vierde kwartaal van 2010 tot 23,2 procent. De recurrente EBITDA-marge bedroeg 5,3 procent en de EBIT-marge kwam uit op 3,0 procent.

In het vierde kwartaal lanceerde Agfa Graphics een nieuwe milieuvriendelijke CtP-oplossing voor krantendrukkers. De oplossing bestaat uit de nieuwe :Advantage N-TR XXT-plaatbelichter (met een capaciteit tot 300 drukplaten per uur), de chemievrije :N94-VCF-drukplaten en de snelle :VXCF85 clean-out-unit. Bovendien introduceerde Agfa Graphics belangrijke verbeteringen aan zijn marktleidende :Arkitex workflowsoftware voor kranten. Volledig nieuw is :Arkitex Eversify. Deze tool biedt krantendrukkers een eenvoudige manier om zonder hogere productiekosten de nieuwe wereld van de digitale publicaties voor draagbare toestellen te betreden.

Nog in prepress kondigde Agfa Graphics een nieuwe versie van zijn veelgebruikte beveiligingssoftware :Fortuna aan. Deze software is ontworpen voor toepassingen die de hoogste graad van beveiliging vereisen, zoals bankbiljetten, paspoorten, postzegels en ID-kaarten. Vandaag beveiligt Agfa Graphics meer dan 75 procent van alle bankbiljetten ter wereld.

Op vlak van industriële inkjet werd in het vierde kwartaal een aanzienlijk aantal installaties opgeleverd. Primary Color (Costa Mesa, CA, VS) installeerde een volautomatische versie van de :M-Press Tiger industriële inkjetpers met geïntegreerde zeefdrukunit en automatische papierlader. Voorts installeerde Agfa Graphics verscheidene machines uit zijn :Jeti-gamma van middenklasse-grootformaatprinters. Zo nam Modernistic, een van de grootste Amerikaanse leveranciers van reclameborden voor gebruik in winkels, de :Jeti 3020 Titan in gebruik. De Titan combineert hoge resoluties met hoge printsnelheden. De maximale bedrukbare oppervlakte bedraagt 3,15 x 2,02 m. Ook het aantal geïnstalleerde :Anapurna-printers bleef toenemen. Wereldwijd zijn er nu meer dan 1.000 :Anapurna-systemen in gebruik.

Agfa HealthCare – vierde kwartaal 2011
in miljoen euro (niet-geauditeerd)   kw. 4 2010 kw. 4 2011 evolutie %
Omzet 317 333 +5,0%
Recurrente EBITDA (*) 46,7 42,3 -9,4%
% van de omzet 14,7% 12,7%
Recurrente EBIT (*) 34,7 31,5 -9,2%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Zoals verwacht boekte Agfa HealthCare na het zwakke derde kwartaal een solide omzetgroei van 5,0 procent in het vierde kwartaal. Hiermee wordt de trend van het begin van het jaar nog versterkt. Voor het Imaging-segment gelden de voor het volledige jaar gegeven commentaren ook voor het vierde kwartaal. Dankzij het in de voorgaande kwartalen uitgebouwde sterke orderboek boekte Imaging IT een sterke omzetgroei. Enterprise IT presteerde sterk in zijn voornaamste markten: Frankrijk en de Duitstalige landen van Europa.

In Zuid-Europa hadden de digitale en IT-activiteiten nog steeds te lijden onder de recessie. Dit werd echter meer dan gecompenseerd door de zeer sterke prestaties in Scandinavië en het VK. Ook in de groeimarkten werd een sterke omzetgroei geboekt. In Noord-Amerika was de relevante markt eerder zwak, maar Agfa HealthCare slaagde er wel in zijn positie verder te verstevigen.

De brutowinstmarge kwam uit op 34,8 procent van de omzet, tegenover 36,9 procent in het voorgaande jaar. De reeds genoemde nadelige elementen werden gedeeltelijk gecompenseerd door de succesvolle filmprijsverhogingen en andere op efficiëntie gerichte maatregelen. Ook het feit dat een aanzienlijk aantal IT-projecten werd opgeleverd in het vierde kwartaal had een gunstig effect. De recurrente EBITDA-marge bedroeg 12,7 procent van de omzet en de recurrente EBIT-marge bereikte 9,5 procent van de omzet.

In het vierde kwartaal bevestigde Agfa HealthCare zijn leiderspositie in de Europese Enterprise IT-markt door de ondertekening van een aantal contracten met vooraanstaande zorgorganisaties. In Duitsland zijn de Städtisches Klinikum Karlsruhe en de Kliniken des Landskreises Göppingen twee voorbeelden van toonaangevende ziekenhuizen die hun bestaande informatiesystemen vervangen door Agfa HealthCare’s ORBIS. De Zwitserse Universitäre Psychiatrische Dienste in Bern besliste eveneens om ORBIS in al zijn centra te introduceren. De businessgroep gaat prat op een sterk orderboek voor de Duitstalige landen van Europa en voor Frankrijk.

Op het vlak van Imaging IT introduceerde Agfa HealthCare een aantal aanvullingen op en verbeteringen aan zijn IMPAX RIS/PACS-portfolio. Op het RSNA-evenement (Chicago) meldde Agfa HealthCare dat het een systeem ontwikkeld heeft dat pathologieafdelingen de mogelijkheid biedt hun workflow te digitaliseren. Bovendien introduceerde Agfa HealthCare een pakket IMPAX-tools dat ziekenhuizen in de VS helpt om te voldoen aan de Meaningful Use-normen van de overheid. Nog op RSNA onthulde de businessgroep de uitgebreide portfolio aan Cloud en Managed Services en Mobility Solutions. Dit aanbod is erop gericht zorgcentra nog beter bij te staan bij het behalen van hun doelstellingen op het vlak van prestaties en kosten. De systemen geven zorgaanbieders de mogelijkheid om patiëntgegevens vrijwel overal en altijd te raadplegen.

De groepsaankoopafdeling van de Premier gezondheidszorgalliantie beloonde Agfa HealthCare met een nieuw voor drie jaar geldend multi-source contract voor het IMPAX Data Center en de IMPAX RIS/PACS-systemen. 2.500 Amerikaanse ziekenhuizen zijn lid van Premier. Agfa HealthCare noteerde in het vierde kwartaal eveneens een aanzienlijk aantal bestellingen in het Verenigd Koninkrijk en in Rusland.

In Imaging breidde Agfa HealthCare zijn portfolio voor Direct Radiography (DR) uit met het DX-D 100-systeem met draadloze detector. Deze mobiele DR-röntgenunit is ontworpen voor gebruik aan het bed van de patiënt. Een nieuw voor drie jaar geldend DR-contract werd afgesloten met de Amerikaanse aankooporganisatie Novation. Sinds de introductie van de DR-systemen in 2009 is het aantal geïnstalleerde units gestaag blijven groeien. In het vierde kwartaal werden opvallende contracten getekend met het Sunnybrook Health Sciences Center – het grootste traumacentrum in Canada – en met de Via Christi Clinic in Newton, Kansas. Beide zorgcentra kozen voor Agfa HealthCare’s uiterst productieve DX-D 500n DR-systeem. Agfa HealthCare sloot eveneens een aantal belangrijke contracten op het vlak van Computed Radiography (CR). Zo rekent het gerenommeerde Beth Israel Medical Center in New York op Agfa HealthCare’s DX-G CR-systeem voor de verbetering van zijn workflow en voor het leveren van uitzonderlijke beeldkwaliteit.

Agfa Specialty Products – vierde kwartaal 2011
in miljoen euro (niet-geauditeerd)   kw. 4 2010 kw. 4 2011 evolutie %
Omzet 60 54 -10,0%
Recurrente EBITDA (*) 4,8 0,0 -100,0%
% van de omzet 8,0% 0,0%
Recurrente EBIT (*) 3,6 (1,0) -127,8%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

In tegenstelling tot de voorgaande kwartalen daalde Agfa Specialty Products’ omzet in het vierde kwartaal tegenover dezelfde periode in het voorgaande jaar. De segmenten Phototooling (film voor de productie van gedrukte schakelingen) en Orgacon Electronic Materials leden onder de vertraging in de elektronica-industrie die werd veroorzaakt door de zwakte van de algemene economie. De marktgebonden achteruitgang voor bepaalde Classic Film-producten werd nog versneld door het effect van de prijsverhogingen die werden doorgevoerd als reactie op de hoge zilverprijs. Bijgevolg daalde de omzet van Agfa Specialty Products met 10,0 procent tot 54 miljoen euro.

De brutowinstmarge werd beïnvloed door de zwakkere omzet en door de reeds vermelde productie-inefficiënties. De recurrente EBIT daalde tot min 1,0 miljoen euro en de recurrente EBITDA tot 0,0 miljoen euro.

Vooruitzichten

Gezien de onvoorspelbaarheid van de conjunctuur is het moeilijk om guidance te geven. Indien aangenomen wordt dat de grondstofprijzen niet substantieel zullen verschillen van de huidige niveaus, beoogt de Groep een herstel van de operationele efficiëntie dat op middellange tot lange termijn op Groepsniveau moet leiden tot een recurrent EBITDA-percentage met dubbele cijfers.

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Julien De Wilde, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Christian Reinaudo, President en CEO, en Kris Hoornaert, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen.”

De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Bevestiging informatie persbericht Agfa-Gevaert N.V.

De commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Erik Clinck en Filip De Bock, heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correctie hebben aan het licht gebracht die in de boekhoudkundige gegevens, opgenomen in huidig communiqué, zou moeten doorgevoerd worden.

 

Kontich, 6 maart 2012

 

KPMG Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door

 

Erik Clinck

Vennoot   

Filip De Bock

Vennoot

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.


Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com