De omzet en de resultaten in het eerste kwartaal werden gekenmerkt door een trage start in de eerste twee maanden, terwijl in maart een aanzienlijke verbetering optrad. De omzet in april bevestigde deze bemoedigende trend.
  • Heropleving in maart na zwakke maanden januari en februari
  • Kostenbesparingen blijven resultaten opleveren
  • Consumer Imaging zal worden beheerd als afzonderlijke entiteit

In het eerste kwartaal van 2004 bereikte Agfa’s omzet 868 miljoen euro, wat overeenkomt met een daling van 15,5 procent tegenover dezelfde periode in 2003. De effecten van de verkoop van Non-Destructuve Testing en van de sterkte van de euro buiten beschouwing gelaten, daalde de Groepsomzet met 6,8 procent. Terwijl het begin van het jaar bijzonder zwak was, herstelde de omzet van alle business groups zich in maart.

Ondanks de effecten van een lagere omzet, de nadelige wisselkoerseffecten en de hogere grondstofprijzen, kwam de brutowinstmarge uit op het hoge peil van 42,4 procent, beduidend beter dan in het vorige kwartaal. De verklaring is te vinden bij Agfa’s doorgedreven inspanningen om de efficiëntie van de productie te verhogen.
De brutowinst bedroeg 368 miljoen euro, tegenover 451 miljoen euro in dezelfde periode van 2003.

Agfa’s inspanningen om kosten te besparen bleven succesvol. De verkoop- en algemene administratieve kosten daalden met 11,4 procent. De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling lagen 12,1 procent lager. Dit wordt vooral verklaard door een sterke daling bij Consumer Imaging dat het gamma fotofinishinglabs vervolledigde met de lancering van het digitale minilab d-lab.1 en het digitale lab voor industriële afwerkcentrales d-ws.

De herstructurerings- en niet-recurrente kosten bleven stabiel op 8 miljoen euro. De andere bedrijfskosten daalden van 27 miljoen euro tot 21 miljoen euro.

Het bedrijfsresultaat van de Groep bedroeg 46 miljoen euro, tegenover 85 miljoen euro na 3 maanden in 2003. Het rendement op omzet kwam uit op 5,3 procent, tegenover 8,3 procent in het eerste kwartaal van 2003.

Het niet-operationeel resultaat, waaronder de financiële lasten vallen, verbeterde van min 21 miljoen euro tot min 15 miljoen euro dankzij de lagere netto-financiële schuld en positieve wisselkoerseffecten.

De winst voor belastingen bereikte 31 miljoen euro (vorig jaar: 64 miljoen euro). De belastingen bedroegen 11 miljoen euro, wat resulteerde in een nettowinst van 20 miljoen euro. De winst per aandeel bedroeg 16 eurocent tegenover 28 eurocent in het eerste kwartaal van 2003.

Balans

Eind maart 2004 bedroegen de totale activa 3.551 miljoen euro, tegenover 3.839 miljoen euro eind 2003. Deze daling met 288 miljoen euro wordt verklaard door het feit dat de opbrengst van de verkoop van Non-Destructive Testing, die net voor het jaareinde afgerond werd, gebruikt werd om de financiële schulden af te lossen. 

Een seizoensgebonden voorraadopbouw zorgde ervoor dat de voorraden uitkwamen op 863 miljoen euro, wat hoger is dan aan het einde van 2003. Tegenover dezelfde periode van vorig jaar daalden de voorraden echter met 139 miljoen euro door wisselkoerseffecten en inspanningen om de voorraden te verminderen. De handelsvorderingen bedroegen 814 miljoen euro.
Agfa heeft verschillende projecten op touw gezet om het werkkapitaal nog aanzienlijk te verlagen tegen eind 2005.

Het eigen vermogen kwam uit op 1.391 miljoen euro tegenover 1.371 miljoen euro eind 2003.

Cashflow

De brutobedrijfskasstroom bereikte in het eerste kwartaal van 2004 54 miljoen euro (vorig jaar: 98 miljoen euro). De nettobedrijfskasstroom bedroeg 11 miljoen euro. Dat het verschil tussen bruto- en nettobedrijfskasstroom zo groot is, wordt verklaard doordat in het eerste kwartaal belastingen betaald werden op de meerwaarde van de verkoop van de NDT-activiteiten.

Business Groups

Eind maart 2004 stond Graphic Systems in voor 44,5 procent van de Groepsomzet (vorig jaar: 40,6 procent) en HealthCare voor 33,6 procent (vorig jaar: 33 procent). Het aandeel van Consumer Imaging in de omzet viel terug van 18,7 procent tot 17,9 procent. Specialty Products, dat bestaat uit de activiteiten van het vroegere Industrial Imaging en de verkoop van film voor niet-destructief materiaalonderzoek, vertegenwoordigde 4 procent van de omzet.

De omzet van Graphic Systems bedroeg 386 miljoen euro, wat overeenkomt met een daling van 7,4 procent tegenover dezelfde periode in 2003. Exclusief de wisselkoerseffecten bleef de daling beperkt tot 2,4 procent. Dit is onder andere te wijten aan het feit dat klanten hun investeringen uitstelden in het vooruitzicht van de Drupa-beurs in mei. Na een trage start in januari en februari verbeterde de omzet van Graphic Systems in maart aanzienlijk. Deze heropleving werd bevestigd in april.

Het bedrijfsresultaat daalde van 33,9 miljoen euro tot 20,9 miljoen euro. Het rendement op omzet bedroeg 5,4 procent, tegenover 8,1 procent in het eerste kwartaal van 2003.

In de aanloop naar Drupa, de grootste beurs van de drukindustrie die om de vier jaar gehouden wordt, introduceerde Agfa een aantal nieuwe producten. Het computer-to-plate-gamma werd uitgebreid met nieuwe plaatbelichters voor kranten-, commerciële en verpakkingsdrukkers. Agfa startte ook met de verkoop van zijn eerste chemicaliën-vrije thermische drukplaat :Azura. Bovendien werd een tweede versie uitgebracht van de :ApogeeX-workflowsoftware voor zowel kleine als grootschalige commerciële drukkers en verpakkingsdrukkers. 
In het kader van de strategie om een leidinggevende positie in industrieel digitaal drukken te verwerven, kondigde Agfa aan dat het samen met zeefdrukpersproducent Thieme een digitale inkjetpers voor zeefdrukkers zal ontwikkelen. Verder zal Agfa zijn samenwerking met Xaar verderzetten voor de ontwikkeling van de nieuwe generatie inkjetdrukkoppen. De eerste industriële digitale inkjetdrukpers van het recent overgenomen dotrix werd in het eerste kwartaal geïnstalleerd in het Verenigd Koninkrijk.

De omzet van HealthCare was zwak in de eerste twee maanden van het jaar omwille van de cumulatieve impact van een vertraging in de bestellingen bij de ziekenhuizen en een aantal incidentele factoren. Nochtans zijn de omzetcijfers van maart en april opnieuw volledig op koers. Agfa is ervan overtuigd dat HealthCare verder zal groeien en sterk zal blijven presteren.

De omzet in het eerste kwartaal bedroeg 292 miljoen euro, wat neerkomt op een daling van 13,9 procent (of 7 procent exclusief wisselkoerseffecten) vergeleken met het eerste kwartaal van 2003. Het bedrijfsresultaat kwam uit op 36,4 miljoen euro, tegenover 66,7 miljoen euro in 2003. Het rendement op omzet bedroeg 12,5 procent tegenover 19,7 procent vorig jaar.

In het begin van het jaar kondigde Agfa aan dat het een nieuw driejarig contract had gesloten met de Amerikaanse aankooporganisatie Premier. Agfa zal de bijna 1.500 ziekenhuizen, die lid zijn van Premier, oplossingen voor computerradiografie (CR) leveren. Recent koos Premier ook Agfa als een van zijn PACS-leveranciers. Nog in de VS sloot Agfa een exclusieve overeenkomst met de aankooporganisatie HPG, die meer dan 1.000 ziekenhuizen vertegenwoordigt. De overeenkomst betekent dat Agfa de enige leverancier blijft voor ‘natte’ film en bevoorrechte leverancier voor ‘droge’ film, hard copy printers en computergestuurde radiografie.
Atlantic Health Sciences (een groep van 12 ziekenhuizen) was bovendien de eerste Noord-Amerikaanse organisatie die een Radiology Information System (RIS) van Agfa installeerde. In Europa selecteerde een groot aantal ziekenhuizen Agfa voor de installatie van een PACS-systeem. Een van de grootste contracten was dat met Leeds General Infirmary, een van de 8 ziekenhuizen van de groep Leeds Teaching Hospitals. Deze installatie is een eerste stap in wat een van de grootste miljoenenprojecten voor PACS in Groot-Brittannië moet worden. Op het vlak van afdelingsgebonden systemen leverden de recent gesloten allianties met Hectec voor orthopedie en Heartlab voor cardiologie al enkele belangrijke contracten op. Zo zal het Belgische ASZ in Aalst Agfa’s oplossing voor cardiologie integreren in het bestaande PACS-systeem.

Na 3 maanden in 2004 bedroeg de omzet van Consumer Imaging 155 miljoen euro, een daling van 19,3 procent (15,6 procent bij constante wisselkoersen) tegenover dezelfde periode in 2003. Het besparingsprogramma dat vorig jaar werd uitgewerkt, ligt volledig op schema en kon het effect van de lagere verkoopcijfers compenseren. Het bedrijfsresultaat bleef daardoor nagenoeg stabiel op min 19,0 miljoen euro (vorig jaar: min 21,4 miljoen euro).

De markten van Consumer Imaging worden gekenmerkt door een sterk versnellende omschakeling van analoge naar digitale fotografie, wat resulteerde in een aanzienlijke afname van de verkoop van film in de laatste 6 maanden. De vooruitzichten voor fotopapier zijn positiever aangezien het aantal digitale beelden, dat op fotopapier afgedrukt wordt, snel stijgt. De markt van Lab Equipment, ten slotte, groeit door de voortdurende omschakeling naar digitale apparatuur. Agfa’s nieuwe digitale minilab d-lab.1 en het digitale lab voor industriële afwerkcentrales d-ws werden in het eerste kwartaal gelanceerd en kenden dadelijk een groot succes. Omdat de productiecapaciteit geleidelijk werd opgedreven tijdens het kwartaal, zullen de positieve effecten op de omzet vooral duidelijk worden vanaf het tweede kwartaal. Voorts werden maatregelen getroffen om de productie verder te verhogen om het hoofd te bieden aan de aanzienlijke achterstand.

Een haalbaarheidsstudie die Agfa de laatste maanden gemaakt heeft over de mogelijke functionering van Consumer Imaging als een afzonderlijke entiteit werd onlangs afgerond. Om met de grootst mogelijke flexibiliteit te kunnen reageren op de veranderende omstandigheden, zal Agfa de Aufsichtsrat van zijn Duitse dochteronderneming dan ook voorstellen om deze business group als een afzonderlijke entiteit te beheren. Als de Aufsichtsrat het met dit voornemen eens is, zal de gebruikelijke informatie- en consultatieprocedure met de sociale partners worden aangevat.

Specialty Products bestaat vooral uit cinefilm, microfilm en film voor niet-destructief materiaalonderzoek, die Agfa levert aan General Electric Company volgens een exclusieve langetermijnovereenkomst. De omzet van Specialty Products bedroeg 35 miljoen euro, terwijl het bedrijfsresultaat uitkwam op 8,2 miljoen euro.

Vooruitzichten

Hoewel het nog te vroeg is om te spreken van een stevig en aanhoudend herstel van de marktomstandigheden, zijn er duidelijke indicatoren voor een verbetering in de komende maanden. Graphic Systems boekte zowel in maart als in april een sterke omzet en ook het post-Drupa-effect zou een positieve invloed moeten hebben. HealthCare zit weer helemaal op schema. De Consumer Imaging-markten, ten slotte, blijven lijden onder grote onzekerheden, maar seizoensgebonden effecten en een verhoogde omzet voor labapparatuur zullen in de komende maanden zorgen voor een verbetering van de handelsomstandigheden.
Ondertussen gaat Agfa door met de implementatie van het Orion-plan, dat zal lopen tot eind 2005. Het heeft tot doel de groei te stimuleren en de kwaliteit van producten en systemen verder te verbeteren. Door een zorgvuldige analyse en bijsturing van zijn bedrijfsprocessen verwacht Agfa dat het de kosten verder kan terugdringen met 200 miljoen euro. De Groep zal ook streven naar een verlaging van de verkoop- en algemene administratieve kosten tot 22 procent van de omzet. Ten slotte zal ook het werkkapitaal weer aanzienlijk verminderd worden.

Geconsolideerde kerncijfers na 3 maanden in 2004

niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers overeenkomstig IAS-waarderingsregels

in miljoen euro
3 maanden
2004
3 maanden
2003
%
t.o.v.
vorig
jaar
%
vorig jaar
excl.
wisselkoers
effect
Omzet
868
1.027
-15,5%
-10,5%
· Graphic Systems
386
417
-7,4%
-2,4%
· HealthCare 
292
339
-13,9%
-7,0%
· Consumer Imaging
155
192
-19,3%
-15,6%
· Specialty Products
35
79
n.v.t.
n.v.t.
Brutowinst
368
451
-18,4%
Bedrijfskosten
(322)
(366)
-12,0%
· waarvan: herstructurerings- en niet-recurrente kosten
(8)
(8)
Bedrijfsresultaat 
46
85
-45,9%
· Graphic Systems
20,9
33,9
-38,3%
· HealthCare 
36,4
66,7
-45,4%
· Consumer Imaging
(19,0)
(21,4)
+11,2%
· Specialty Products
8,2
5,4
n.v.t.
Niet-operationeel resultaat (*)
(15)
(21)
+28,6%
Winst voor belastingen
31
64
-51,6%
Belastingen
(11)
(25)
-56,0%
Nettoresultaat (geconsolideerde ondernemingen)
20
39
-48,7%
Aandeel van derden en ondernemingen met vermogensmutatie
0
0
Nettoresultaat (aandeel Groep)
20
39
-48,7%
Brutobedrijfskasstroom
54
98
-44,9%
Nettobedrijfskasstroom (**)
11
89
-87,6%


(*) financieel resultaat
(**) de veranderingen in het werkkapotaal zorgen voor het verschil tussen bruto- en netto-operationele cashflow

Geconsolideerde balans
Balans (in miljoen euro)
31/03/’04
31/12/’03
31/03/’03
Totale activa
3.551
3.839
4.054
Voorraden
863
813
1.002
Handelsvorderingen
814
826
922
Netto-financiële schulden
272
233
597
Eigen vermogen
1.391
1.371
1.329
In eurocent
Winst per aandeel
Bedrijfsresultaat per aandeel
Aantal aandelen gebruikt voor berekening
Na 1ste kwartaal 2004
16
37
126.000.000
Na 1ste kwartaal 2003
28
61
138.245.491

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com