Op 8 mei 2014 bracht Agfa-Gevaert NV (“Agfa”) een onvoorwaardelijk openbaar ruilbod uit (het “Ruilbod”) op alle obligaties met vaste rente (ISIN Code: BE0002215813, voordien ISIN Code: XS0218652906) voor een totaal bedrag van 189.000.000 euro met vervaldag op 2 juni 2015 en een bruto vaste coupon van 4,375% (de “Bestaande Obligaties”).

“Het ruilbod is een onderdeel van onze inspanningen om een deel van onze huidige financiering met vier jaar te verlengen tot 2019. De operatie werd gezien als een opportuniteit binnen de huidige marktomstandigheden en het bereikte resultaat ligt helemaal in de lijn van onze verwachtingen. Dit zal ons in staat stellen om ook in de toekomst de financiering van de Groep gediversifieerd te houden,” zei Kris Hoornaert, CFO van de Agfa-Gevaert Groep.

Voorwaarden van het Ruilbod

De houders van Bestaande Obligaties konden hun Bestaande Obligaties inruilen tegen nieuw uitgegeven obligaties met een nominale waarde van 1.000 euro met een bruto vaste coupon van 5,35% per jaar en vervaldag op 2 juni 2019 (ISIN Code: BE0002213792 ) (de “Nieuwe Obligaties”).

Het netto actuarieel rendement van de Nieuwe Obligaties voor natuurlijke personen met fiscale woonplaats in België (rekening houdend met de Belgische roerende voorheffing van 25%) bedraagt 3,633% per jaar (berekend vanuit economisch oogpunt op basis van de referentiemarktprijs van de Bestaande Obligaties van 101,708% op 8 mei 2014 en in de veronderstelling dat de Nieuwe Obligaties zullen worden aangehouden vanaf hun uitgifte tot hun vervaldag wanneer ze aan 100% van hun nominale waarde zullen worden terugbetaald).

Resultaat van het Ruilbod

Op het moment van de afsluiting van de aanvaardingsperiode op 22 mei 2014 waren er Bestaande Obligaties voor een totale nominale waarde van 42.329.000 euro ingebracht in het Ruilbod. Het Ruilbod zal niet worden heropend. De Bestaande Obligaties die zijn omgeruild in het kader van het Ruilbod zullen door Agfa worden geannuleerd. Bijgevolg zullen Bestaande Obligaties voor een totaal nominaal bedrag van 146.671.000 euro in omloop blijven. De Bestaande Obligaties die niet werden ingebracht in het kader van het Ruilbod zullen genoteerd blijven op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext Brussels tot hun uiteindelijke vervaldag.

Verrekening

De Nieuwe Obligaties, met een totale nominale waarde van 42.329.000 euro, zullen worden uitgegeven op 2 juni 2014. De Nieuwe Obligaties zullen genoteerd worden op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext Brussels.

Dealer manager

In deze transactie treedt KBC Bank NV op als dealer manager en centralising agent.

(einde bericht)

Waarschuwing

Agfa verstrekt de in dit persbericht opgenomen informatie per huidige datum en neemt geen enkele verplichting op om de toekomstgerichte verklaringen in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins te actualiseren. Agfa wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden worden afgelegd of gepubliceerd, en neemt geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens, informatie, conclusies of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd met betrekking tot dit of enig ander persbericht dat door Agfa wordt verspreid.

DEZE BEKENDMAKING IS NIET BESTEMD VOOR VERDELING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN OF EENDER WELKE ANDERE JURISDICTIE WAAR ZULKE VERDELING VERBODEN IS ONDER TOEPASSELIJK RECHT.

Dit persbericht moet samengelezen worden met het prospectus van 8 mei 2014 in verband met het Ruilbod (het “Prospectus”) dat beschikbaar is op de website van Agfa (www.agfa.com) en de website van KBC Bank NV (www.kbc.be/www.cbc.be).

Deze bekendmaking en het Prospectus werden opgesteld in het kader van een openbaar ruilbod op obligaties in België. Het Ruilbod was niet gericht tot enige persoon die (a) zich niet bevindt in België of (b) geen ‘gekwalificeerde belegger’ is in de zin van Richtlijn 2003/71/EG, zoals gewijzigd, die zich bevindt in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en die bevoegd is om het Ruilbod te aanvaarden in die lidstaat. De verdeling van deze bekendmaking en eender welke andere informatie met betrekking tot het Ruilbod kan in bepaalde jurisdicties aan wettelijke beperkingen onderworpen zijn. Elke persoon die deze waarschuwing leest moet zichzelf informeren over zulke beperkingen en moet deze beperkingen naleven.

Deze bekendmaking is reclame in de zin van artikel 33 van de Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen. Het is geen prospectus in de zin van de Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen.


Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com