Beslissingen genomen tijdens vergaderingen van de Raad van Bestuur en van de Aandeelhouders gehouden op 11 en 12 mei 2020 

Op de Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering van Agfa-Gevaert werden de jaarrekening van het boekjaar 2019, het remuneratieverslag en de bestemming van het resultaat goedgekeurd en werd er kwijting verleend aan de bestuurders en de commissaris.

Op de Buitengewone Algemene Vergadering werd de hernieuwing van de machtigingen van de Raad van Bestuur betreffende de verwerving en vervreemding van eigen aandelen goedgekeurd. Deze machtigingen houden in dat:

  • overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voor een duur van 5 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, een maximum van 20 procent van het aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen kan worden ingekocht tegen een prijs per aandeel die gelijk is aan de gemiddelde notering van het aandeel over de laatste 30 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de inkoop, verminderd met 20 procent (minimumvergoeding) of verhoogd met 10 procent (maximumvergoeding);
  • verworven eigen aandelen op elk moment volgens de bepalingen vastgelegd door de Raad van Bestuur kunnen worden vervreemd;
  • filialen van de vennootschap, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, aandelen kunnen verwerven en vervreemden, onder dezelfde voorwaarden hierboven bepaald voor de vennootschap zelf.

Verder werd de Raad van Bestuur gemachtigd om op elk moment de verworven eigen aandelen te annuleren en de statuten te wijzigen ten gevolge van de vermindering van het totaal aantal aandelen van de vennootschap.

Tot slot werd tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering de volledig nieuwe tekst van de statuten, die in overeenstemming is met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, goedgekeurd.

De tekst van de nieuwe statuten kan geraadpleegd worden op de website van de vennootschap via volgende link: https://www.agfa.com/corporate/investor-relations/shareholders-meeting/extraordinary-general-meeting.

 Daarnaast werd tijdens de vergaderingen PJY Management BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Pascal Juéry, benoemd tot gedelegeerd bestuurder en werd het ontslag als bestuurder, ingediend door de heer Jo Cornu, aanvaard. De Raad van Bestuur wenst de heer Cornu te bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de onderneming. Tot slot zal ook de heer Stefaan Vanhooren, President Offset Solutions, de onderneming op 30 juni verlaten. Hij zal daarna nog wel enige tijd adviseur van de CEO blijven om een goede transitie te garanderen. De Raad van Bestuur wenst ook hem te bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de onderneming.

(einde bericht)

Perscontact:

Viviane Dictus                                              Johan Jacobs

Directeur Corporate Communication             Corporate Press Relations Manager
T +32 3 444 7124                                           T +32 3 444 8015
E viviane.dictus@agfa.com                   E johan.jacobs@agfa.com