Vandaag werden op de Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering van Agfa-Gevaert alle te stemmen agendapunten goedgekeurd. Zo werd onder meer de jaarrekening van het boekjaar 2008 en de bestemming van het resultaat goedgekeurd en werd er kwijting verleend aan de bestuurders en de commissaris.

De aandeelhouders keurden eveneens de herbenoeming van
Julien De Wilde en Christian Leysen
als onafhankelijke bestuurders goed. Verder werden de voortzetting en overname van het bestuurdersmandaat van de heren Michel Akkermans, Jo Cornu en Horst Heidsick door hun respectieve management-vennootschappen en waarvan zij de vaste vertegenwoordiger zijn, door
de aandeelhouders goedgekeurd.

De Algemene Vergadering besliste tevens de vergoeding van de Voorzitter van de Raad van Bestuur, voor al de mandaten die hij uitoefent binnen de vennootschap en ongeacht het aantal vergaderingen, vast te leggen op een vast bedrag van 180.000 euro per jaar. De Algemene Vergadering keurde ook de clausule van wijziging van controle goed, zoals omschreven in de Bonding Facility Agreement gesloten tussen de Vennootschap enerzijds en
ABN
Amro anderzijds.

Voor wat betreft de Buitengewone Algemene Vergadering die onmiddellijk na de Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering werd gehouden, beslisten de aandeelhouders de machtiging in artikel 8, 1° van de statuten om het maatschappelijk kapitaal te verhogen, de machtiging in artikel 8, 4° van de statuten om het maatschappelijk kapitaal te verhogen in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap en de machtiging tot inkoop van eigen aandelen vervat in de tweede paragraaf van artikel 14 van de statuten, niet te hernieuwen.


Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com