Op de Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering van Agfa-Gevaert werden de jaarrekening van het boekjaar 2021, het remuneratieverslag en de bestemming van het resultaat goedgekeurd en werd er kwijting verleend aan de bestuurders en de commissaris.

Daarnaast werd tijdens de vergadering mevrouw Line De Decker, vaste vertegenwoordiger van Albert House BV, als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van vier jaar benoemd.

De heer Mark Pensaert, vaste vertegenwoordiger van MRP Consulting BV, werd herbenoemd als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van vier jaar.

De Algemene Vergadering nam verder kennis van het ontslag van mevrouw Hilde Laga als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 10 mei 2022. De Raad van Bestuur dankt mevrouw Laga voor haar inzet voor de Vennootschap.

Tot slot besloot de Algemene Vergadering om KPMG Bedrijfsrevisoren BV als Commissaris, belast met de controle van de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap, te herbenoemen voor een termijn van drie jaar.
KPMG Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer Frederic Poesen, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.

(einde bericht)

Contact:

Viviane Dictus
Directeur Corporate Communication
T +32 3 444 7124
E viviane.dictus@agfa.com