Vandaag werden op de Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering van Agfa-Gevaert de jaarrekening van het boekjaar 2013 en de bestemming van het resultaat goedgekeurd en werd er kwijting verleend aan de bestuurders en de commissaris. Het Remuneratieverslag opgenomen in het Jaarverslag werd niet goedgekeurd.

De aandeelhouders keurden verder de herbenoeming van de heer Willy Duron, en van Pamica NV, met als vaste vertegenwoordiger Michel Akkermans, als leden van de Raad van Bestuur goed. Om persoonlijke redenen heeft de heer Roland Junck zijn kandidaatstelling als bestuurder ingetrokken.

Tot slot werd ook de activering onder bepaalde voorwaarden van de negende tranche van het ‘Long Term Incentive Plan’ goedgekeurd.

De onderneming zal in overleg treden met haar aandeelhouders om te achterhalen waarom zij tegen het voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag hebben gestemd. (einde bericht)


Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com