Vandaag werden op de Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering van Agfa-Gevaert alle te stemmen agendapunten goedgekeurd. Zo werden onder meer de jaarrekening van het boekjaar 2012 en de bestemming van het resultaat goedgekeurd en werd er kwijting verleend aan de bestuurders en de commissaris.

De aandeelhouders keurden verder de herbenoeming van CRBA Management BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Christian Reinaudo, en van Mercodi BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Jo Cornu, als leden van de Raad van Bestuur goed. Verder werd KPMG Bedrijfsrevisoren als commissaris, belast met de controle van de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap, herbenoemd voor een termijn van drie jaar.

Tot slot werd ook het remuneratieverslag goedgekeurd alsook het voorstel om voor de boekjaren 2013 en 2014, zelfs indien de ‘on-target’ variabele remuneratie van de leden van het Executive Management tot 30% van hun jaarlijkse remuneratie kan belopen, de volledige variabele vergoeding van de leden van het Executive Management te blijven verbinden aan vooraf vastgelegde en objectief meetbare prestatiecriteria over een periode van één jaar.


Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com