Vandaag werden op de Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering van Agfa-Gevaert alle te stemmen agendapunten goedgekeurd. Zo werden onder meer de jaarrekening van het boekjaar 2011 en de bestemming van het resultaat goedgekeurd en werd er kwijting verleend aan de bestuurders en de commissaris.

De aandeelhouders keurden eveneens de herbenoeming van De Wilde J Management BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Julien De Wilde en Christian Leysen als leden van de Raad van Bestuur goed. Tot slot keurde de Algemene Vergadering, in overeenkomst met Artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, de clausule van wijziging van controle goed die is opgenomen in het Facility Agreement van 31 mei 2011 met Fortis Bank SA/NV, ING Belgium SA/NV en KBC Bank NV enerzijds en Agfa HealthCare NV, Agfa Graphics NV en Agfa-Gevaert NV anderzijds.

Op de aansluitende Bijzondere Algemene Aandeelhoudervergadering werden alle stempunten – die allemaal betrekking hebben op wijzigingen in de statuten van de onderneming – goedgekeurd met uitzondering van punt 3 met betrekking tot de spreiding in de tijd van de variabele remuneratie.


Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com