Vandaag werden op de Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering van Agfa-Gevaert de jaarrekening van het boekjaar 2015, het remuneratieverslag en de bestemming van het resultaat goedgekeurd en werd er kwijting verleend aan de bestuurders en de commissaris.

Verder werd KPMG Bedrijfsrevisoren (B001), Prins Boudewijnlaan 24d, 2550 Kontich, als commissaris, belast met de controle van de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap, herbenoemd voor een termijn van drie jaar. Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na de Jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2018. KPMG Bedrijfsrevisoren zal vertegenwoordigd worden door de heer Harry Van Donink. De Algemene Vergadering besluit de vergoeding van de Commissaris voor de controle van de enkelvoudige jaarrekening, voor de totale duur van zijn mandaat, vast te stellen op 211.000 euro per jaar.

Tot slot werden, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, de clausules van wijziging van controle, opgenomen in (a) het Facility Agreement van 17 juli 2015 met BNP Paribas Fortis SA/NV, ING Belgium SA/NV en KBC Bank NV enerzijds en Agfa-Gevaert NV, Agfa Graphics NV en Agfa HealthCare NV anderzijds en (b) in het Amended and Restated Finance Contract van 18 september 2015 tussen de Europese Investeringsbank en Agfa-Gevaert NV, goedgekeurd.


Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com