Vandaag werden op de Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering van

Agfa-Gevaert de jaarrekening van het boekjaar 2018, het remuneratieverslag en de bestemming van het resultaat goedgekeurd en werd er kwijting verleend aan de bestuurders en de commissaris.

Verder keurden de aandeelhouders de herbenoeming van mevrouw Hilde Laga als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap en van de heer Klaus Röhrig als niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap goed.

De aandeelhouders keurden ook de benoeming van mevrouw Helen Routh en van Vantage Consulting BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Frank Aranzana, tot onafhankelijk bestuurders van de Vennootschap goed.

De aandeelhouders herbenoemden eveneens KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris, belast met de controle van de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap, te herbenoemen voor een termijn van drie jaar. Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na de Jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021. KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA heeft de heer Harry Van Donink (IBR Nr. A01748) bedrijfsrevisor, aangeduid als vaste vertegenwoordiger.

Tot slot keurt de Algemene Vergadering, als gevolg van de verlenging met één jaar van het Facility Agreement van 17 juli 2015 met BNP Paribas Fortis SA/NV, ING Belgium SA/NV en KBC Bank NV enerzijds en Agfa-Gevaert NV, Agfa Graphics NV en Agfa HealthCare NV anderzijds en overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, de hernieuwing van de goedkeuring van de clausules van wijziging van controle, opgenomen in voornoemd Facility Agreement, goed.

(einde bericht)

Dit persbericht is beschikbaar op de website van de onderneming: www.agfa.com.

Perscontact:

Viviane Dictus                                              

Directeur Corporate Communication
T +32 3 444 7124
E viviane.dictus@agfa.com