Agfa kondigt aan dat het een onvoorwaardelijk openbaar ruilbod lanceert op zijn obligaties met vervaldag op 2 juni 2015. Het ruilbod is van toepassing op alle obligaties met vaste rente (ISIN Code: XS0218652906) voor een totaal bedrag van 189.000.000 euro met vervaldag 2 juni 2015 en met een bruto vaste coupon van 4,375%. De huidige obligatiehouders zullen de mogelijkheid hebben om hun huidige obligaties in te ruilen tegen nieuw uitgegeven obligaties met een nominale waarde van 1.000 euro en een bruto vaste coupon van 5,35% per jaar en met vervaldag op 2 juni 2019, in een ruilverhouding van één nieuwe obligatie voor één bestaande obligatie met een nominale waarde van 1.000 euro en tien nieuwe obligaties voor één bestaande obligatie met een nominale waarde van 10.000 euro.

Het netto actuarieel rendement van de nieuwe obligaties voor natuurlijke personen met fiscale woonplaats in België (rekening houdend met de Belgische voorheffing van 25%) bedraagt 3,633% per jaar (berekend vanuit economisch oogpunt op basis van de referentiemarktprijs van de bestaande obligaties van 101,708% op 8 mei 2014 en in de veronderstelling dat de nieuwe obligaties zullen worden aangehouden vanaf hun uitgifte tot hun vervaldag wanneer ze aan 100% van hun nominale waarde zullen worden terugbetaald).

De aanvaardingsperiode zal lopen van 9 mei 2014 (9:00 uur CET) tot 22 mei 2014 (16:00 uur CET).

Dit openbaar ruilbod gericht aan de bestaande obligatiehouders maakt deel uit van het algemeen herfinancieringsprogramma van de onderneming. KBC Bank treedt bij deze transactie op als dealer manager en centralising agent.

De Nederlandse versie van het prospectus is goedgekeurd in overeenstemming met de Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen. De Nederlandse versie van het prospectus en de memorie van antwoord van de Raad van Bestuur van Agfa, de Franse samenvatting van het prospectus en het Engelse overzicht van de transactie zijn op de website van Agfa (www.agfa.com) te raadplegen vanaf de start van de aanvaardingsperiode. Het prospectus en de memorie van antwoord van de Raad van Bestuur van Agfa zijn ook gratis beschikbaar aan de loketten van de KBC-agentschappen en op de website van KBC (www.kbc.be/agfa). Investeerders worden uitgenodigd om aandachtig de bovenvermelde documenten te lezen (in het bijzonder de delen “Risicofactoren” en “Voorwaarden van het Ruilbod” van het prospectus).

(einde bericht)

Waarschuwing

De Nieuwe Obligaties zijn schuldinstrumenten. Deelnemen aan het Ruilbod en investeren in de Nieuwe Obligaties brengt risico’s met zich mee. Beleggers in de Nieuwe Obligaties lenen geld aan de Vennootschap, die zich ertoe verbindt om op jaarbasis interest te betalen en de hoofdsom terug te betalen op de vervaldatum. In geval van faillissement of wanbetaling van de Vennootschap bestaat er een risico dat de beleggers de aan hen verschuldigde bedragen niet terugkrijgen en dat zij het geheel of een deel van hun belegging verliezen. De Nieuwe Obligaties zijn bestemd voor beleggers die in staat zijn om de interestvoeten te beoordelen in het licht van hun kennis en financiële ervaring. Elke beslissing om deel te nemen aan het Ruilbod en om te investeren in de Nieuwe Obligaties moet gebaseerd zijn op alle informatie die het Prospectus bevat, met inbegrip van het deel “Risicofactoren” op pagina 27 e.v. en meer in het algemeen risicofactoren die de mogelijkheid van de Vennootschap om haar verplichtingen uit hoofde van de Nieuwe Obligaties na te komen zouden kunnen aantasten en risicofactoren die belangrijk zijn om de marktrisico’s verbonden aan de Nieuwe Obligaties te beoordelen. Inzonderheid wordt verwezen naar de risicofactoren “Macro-economische factoren”, “Financieringsrisico”, “Risico gerelateerd aan het opstromen van cash vanuit de dochterondernemingen van de Vennootschap” en “Marktwaarde van de Nieuwe Obligaties”.

Disclaimer

DEZE BEKENDMAKING IS NIET BESTEMD VOOR VERDELING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN OF EENDER WELKE ANDERE JURISDICTIE WAAR ZULKE VERDELING VERBODEN IS ONDER TOEPASSELIJK RECHT.

Deze bekendmaking en het prospectus werden opgesteld in het kader van een voorgesteld openbaar ruilbod op obligaties in België. Het voorgenomen ruilbod is niet gericht tot enige persoon die (a) zich niet bevindt in België of (b) geen ‘gekwalificeerde belegger’ is in de zin van Richtlijn 2003/71/EG, zoals gewijzigd, die zich bevindt in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en die bevoegd is om het voorgenomen ruilbod te aanvaarden in die lidstaat. De verdeling van deze bekendmaking en eender welke andere informatie met betrekking tot het voorgenomen ruilbod kan in bepaalde jurisdicties aan wettelijke beperkingen onderworpen zijn. Elke persoon die deze waarschuwing leest moet zichzelf informeren over zulke beperkingen en moet deze beperkingen naleven.

Deze bekendmaking is reclame in de zin van artikel 33 van de Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen. Het is geen prospectus in de zin van de Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen.


Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com