Agfa-Gevaert publiceerde vandaag zijn resultaten voor het jaar 2010.
  • Omzet groeit tot 2.948 miljoen euro
  • EBIT bedraagt 266 miljoen euro of 9 procent van de Groepsomzet
  • Nettoresultaat bedraagt 105 miljoen euro
  • Aanzienlijke daling nettoschuld tot 161 miljoen euro
  • Agfa Graphics en Agfa HealthCare halen hun EBIT-doelstellingen
Agfa-Gevaert Groep – 2010
in miljoen euro 2009  2010  evolutie %
Omzet 2.755  2.948  +7,0%
Brutowinst (*) 886  998  +12,6%
% van de omzet 32,2%  33,9%
Recurrente EBITDA (*) 284  361  +27,1%
% van de omzet 10.3%  12,2%
Recurrente EBIT (*) 182  266  +46,2%
% van de omzet 6,6%  9,0%
Winst/(verlies) uit bedrijfsactiviteiten 170  234  +37,6%
Nettoresultaat 6  105

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van de Agfa-Gevaert Groep groeide met 7,0 procent tegenover het voorgaande jaar. Ongeveer de helft van de stijging is toe te schrijven aan Agfa Graphics’ joint venture in China en de overname van Pitman. De situatie op de wisselmarkten had een positief effect van 3,8 procent op de omzet van de Groep.

De efficiëntieprogramma’s van de Groep resulteerden in een verbetering van de recurrente brutowinstmarge van 32,2 procent in 2009 tot 33,9 procent. De verbetering werd gedeeltelijk tenietgedaan door de ongunstige grondstofeffecten in het laatste kwartaal.

 Als percentage van de omzet, daalden de verkoop- en algemene beheerskosten licht tot 19,9 procent, tegenover 20,1 procent in het voorgaande jaar.

De recurrente EBITDA van de Groep (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) steeg van 284 miljoen euro tot 361 miljoen euro. De recurrente EBIT verbeterde sterk van 182 miljoen euro (6,6 procent van de omzet) tot 266 miljoen euro (9,0 procent van de omzet).

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten leidden tot een kost van 32 miljoen euro, tegenover een kost van 12 miljoen euro in 2009. De cijfers van 2009 werden positief beïnvloed door veranderingen in de medische plannen voor gepensioneerde werknemers in de VS en door veranderingen in andere ‘vaste doel’-regelingen in de VS en Duitsland.

De nettofinancieringslasten daalden van 114 miljoen euro in 2009 tot 94 miljoen euro, vooral door de aanzienlijke daling van de netto financiële schuld, de lagere interestvoeten en de evolutie van andere niet-operationele resultaten.

De belastingen bedroegen 36 miljoen euro, tegenover 49 miljoen euro in 2009. De kortlopende belastingverplichtingen bedroegen 27 miljoen euro en de uitgestelde belastinglasten 9 miljoen euro.

De Groep boekte een positief nettoresultaat van 105 miljoen euro, tegenover 6 miljoen euro in 2009.

Balans en kasstroom
  • Eind 2010 bedroegen de totale activa 3.086 miljoen euro, tegenover 2.852 miljoen euro eind 2009.
  • De voorraden bedroegen 583 miljoen euro (of 108 dagen). De handelsvorderingen (min de uitgestelde omzet en vooruitbetalingen) bedroegen 467 miljoen euro (52 dagen) en de handelsschulden 246 miljoen euro (45 dagen).
  • Deels dankzij de kapitaalsverhoging verbeterde de netto financiële schuld tot 161 miljoen euro, tegenover 445 miljoen euro eind 2009.
  • De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen 235 miljoen euro.
Agfa Graphics – 2010
in miljoen euro 2009  2010  evolutie %
Omzet 1.341  1.565  +16,7%
Recurrente EBITDA (*) 108,3  177,1  +63,5%
% van de omzet 8,1%  11,3%
Recurrente EBIT (*) 62,6  134,5  +114,9%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van Agfa Graphics steeg met 16,7 procent (12,2 procent zonder wisselkoerseffecten) tot 1.565 miljoen euro.

In de eerste jaarhelft steeg de omzet van prepress aanzienlijk ondanks de sterke concurrentiedruk. De groei was toe te schrijven aan een opleving van de digitale computer-to-plate-drukvoorbereiding (CtP) en aan het succes van de businessgroep in de markt van de analoge computer-to-film (CtF). In de tweede jaarhelft werd de omzetgroei van de prepress-activiteiten gedreven door de overname van de Harold M. Pitman Company en door de opstart van de Agfa Graphics Asia joint venture.

In het segment van de industriële inkjet droegen de stijgende volumes voor apparatuur en inkt bij tot de sterke omzetgroei.

Het grootste deel van Agfa Graphics’ omzetgroei komt van de VS en de opkomende landen, terwijl het herstel in de meeste Europese landen trager verliep dan in de rest van de wereld.

Dankzij de hogere volumes, de efficiëntieprogramma’s en de gunstige grondstofeffecten, verbeterde de brutowinstmarge van 28,0 procent in 2009 tot 30,9 procent.

De recurrente EBITDA bedroeg 177,1 miljoen euro (11,3 procent van de omzet). De recurrente EBIT verbeterde sterk tot 134,5 miljoen euro of 8,6 procent van de omzet.

Agfa HealthCare – 2010
in miljoen euro 2009 2010 evolutie %
Omzet 1.178 1.180 +0,2%
Recurrente EBITDA (*) 168,0 174,3 +3,8%
% van de omzet 14,3% 14,8%
Recurrente EBIT (*) 116,2 125,6 +8,1%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa HealthCare’s omzet bleef nagenoeg stabiel op 1.180 miljoen euro. Zonder wisselkoerseffecten zou een daling van 3,3 procent genoteerd zijn. Zoals verwacht kon de groei van de IT-divisie de omzetdaling van de traditionele producten nog niet compenseren. De businessgroep verwacht het omslagpunt in de loop van de tweede helft van 2011.

Binnen het IT-segment presteerde Imaging IT naar verwachting, met sterke groeicijfers in de opkomende markten en groeiende marktaandelen in Noord-Amerika en Europa. Enterprise IT deed het goed in het Duitssprekende deel van Europa, waar Agfa HealthCare’s ORBIS-systeem al een stevige positie verworven heeft. In Frankrijk, België en Luxemburg zit deze activiteit nog in de investeringsfase. In het Imaging-segment bleef de markt voor traditionele filmproducten krimpen, terwijl Computed Radiography en Direct Radiography goed presteerden.

De brutowinstmarge van de businessgroep bedroeg 39,7 procent (39,6 procent in 2009). De verbeterde service-efficiëntie in IT compenseerde de ongunstige grondstofvoorwaarden, waarvan de eerste ongunstige effecten voelbaar waren in de loop van de tweede jaarhelft. Agfa HealthCare’s EBITDA bedroeg 174,3 miljoen euro (of 14,8 procent van de omzet). De recurrente EBIT verbeterde tot 125,6 miljoen euro, of 10,6 procent van de omzet, tegenover 9,9 procent in 2009.

Agfa Specialty Products – 2010
in miljoen euro 2009 2010 evolutie %
Omzet 236 203 -14,0%
Recurrente EBITDA (*) 17,1 12,3 -28,1%
% van de omzet 7,2% 6,1%
Recurrente EBIT (*) 12,7 8,3 -34,6%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van Agfa Specialty Products daalde met 33 miljoen euro, vooral door de verschuiving van een deel van de filmbusiness naar Agfa Graphics en door de marktgedreven daling voor enkele van de Classic Film-producten. De film voor de productie van gedrukte schakelingen presteerde goed.

De recurrente EBITDA bedroeg 12,3 miljoen euro en de recurrente EBIT kwam uit op 8,3 miljoen euro. De inspanningen om de operationele kosten te drukken werden tenietgedaan door de omzetdaling, de O&O-inspanningen voor de New Business-producten en de impact van een afschrijving voor een specifieke oninbare vordering in de tweede jaarhelft.

Resultaten vierde kwartaal
Agfa-Gevaert Groep – vierde kwartaal 2010
in miljoen euro kw. 4 2009 kw 4. 2010 evolutie %
Omzet 735 806 +9,7%
Brutowinst 244 261 +7,0%
% van de omzet 33,2% 32,4%
Recurrente EBITDA (*) 97 99 +2,1%
% van de omzet 13,2% 12,3%
Recurrente EBIT (*) 73 75 +2,7%
% van de omzet 9,9% 9,3%
Winst/(verlies) uit bedrijfsactiviteiten

71

66 -7,0%
Nettoresultaat 20 32

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa-Gevaert’s omzet voor het vierde kwartaal groeide met 9,7 procent (4,5 procent zonder wisselkoerseffecten) tegenover de overeenstemmende periode in 2009. De groei is toe te wijzen aan Agfa Graphics.

De brutowinstmarge van de Groep begon de invloed te ondervinden van de hoge grondstofprijzen en daalde licht van 33,2 procent in 2009 tot 32,4 procent.

Door de hogere verkoopkosten stegen de verkoop- en algemene beheerskosten van 18,9 procent van de omzet in het vierde kwartaal van 2009 tot 19,9 procent.

De recurrente EBITDA van de Groep groeide van 97 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2009 tot 99 miljoen euro. De recurrente EBIT bedroeg 75 miljoen euro (9,3 procent van de omzet) tegenover 73 miljoen euro (9,9 procent van de omzet) in het vierde kwartaal van 2009. Het nettoresultaat van de Groep bedroeg 32 miljoen euro.

Agfa Graphics – vierde kwartaal 2010
in miljoen euro kw. 4 2009 kw. 4 2010 evolutie %
Omzet 356 429 +20,5%
Recurrente EBITDA (*) 40,8 45,6 +11,8%
% van de omzet 11,5% 10,6%
Recurrente EBIT (*) 30,1 34,8 +15,6%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Als gevolg van externe groei, steeg de omzet van Agfa Graphics met 20,5 procent (14,5 procent zonder wisselkoerseffecten) tot 429 miljoen euro. Op het vlak van prepress werden de verkoopcijfers voor CtF-film beïnvloed door de onzekerheden die in de grafische markten heersten door de hoge zilverprijs. Ondanks de concurrentiedruk presteerden digitale CtP-prepress en industriële inkjet naar verwachting.

De brutowinstmarge werd positief beïnvloed door de verbeterde service- en productie-efficiëntie. Dit werd gedeeltelijk tenietgedaan door de impact van de grondstofprijzen. De recurrente EBITDA-marge bedroeg 10,6 procent en de EBIT-marge 8,1 procent.

In het vierde kwartaal haalde of overtrof Agfa Graphics zijn verwachtingen op verscheidene vakbeurzen, waaronder IFRA Expo 2010 (Hamburg, Duitsland), Graph Expo 2010 (Chicago, VS) en SGIA Expo (Las Vegas, VS)

Op het vlak van prepress was de IFRA-vakbeurs voor krantendrukkers een van de belangrijkste hoogtepunten van het kwartaal. De businessgroep verkocht er niet minder dan 17 CtP-drukplaatbelichters.

De Agfa Graphics Asia joint venture en Heidelberg China sloten een akkoord waardoor Heidelberg Agfa Graphics’ :Energy Elite-drukplaten kan verkopen onder zijn eigen merknaam.

Nog in het vierde kwartaal introduceerde Agfa Graphics een aantal aanvullingen op zijn brede prepressportfolio. Voorbeelden zijn :Apogee 7, de nieuwe versie van Agfa Graphics’ workflowsoftware en :Advantage N XXT, tot nu toe het snelste systeem in het :Advantage N-gamma van plaatbelichters. Het systeem helpt grote krantendrukkers om tegelijkertijd kosten te besparen en de beeldkwaliteit en de productiviteit te verbeteren.

Op het vlak van industriële inkjet werden in het vierde kwartaal verscheidene grootformaatprinters geïntroduceerd. Gebruik makend van Agfa Graphics’ revolutionaire technologie voor het drogen van inkt, is het supersnelle en voordelige grootformaatsysteem :Jeti 3348 HSS uiterst geschikt voor het drukken van billboards, banners en posters. De :Jeti 3020 Titan is een nieuwe vlakbedprinter met een hoge productiecapaciteit. Dankzij zijn modulaire concept, kan de gebruiker het kleurenscala en de snelheid van het systeem uitbreiden naar gelang zijn behoefte. Het systeem kon onmiddellijk op heel wat belangstelling rekenen. Zo kocht Ardent Displays & Packaging (VS) een :Jeti 3020 Titan tijdens de vakbeurs SGIA Expo 2010.

De marktleidende high-end vlakbedpers :M-Press Tiger werd geüpgraded met nieuwe grijsschaaltechnologie en met snellere productiemodules. Hiermee werd tegemoet gekomen aan vragen van klanten naar nog betere kwaliteit en hogere productiesnelheden.

Het uitgebreide gamma van :Anapurna-grootformaatprinters bleef goed verkopen. Wereldwijd waren er eind 2010 al meer dan 750 :Anapurna-systemen geïnstalleerd.

Agfa HealthCare – vierde kwartaal 2010
in miljoen euro kw. 4 2009 kw. 4 2010 evolutie %
Omzet 316 317 +0,3%
Recurrente EBITDA (*) 51,5 46,7 -9,3%
% van de omzet 16,3% 14,7%
Recurrente EBIT (*) 39,5 34,7 -12,2%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet was nagenoeg stabiel op 317 miljoen euro. Zonder wisselkoerseffecten werd een daling van 4,7 procent genoteerd. Op het vlak van Imaging IT beginnen de Europese markten tekenen van herstel na de economische crisis te vertonen. De Noord-Amerikaanse Imaging IT-business was vlak tegenover de vorige kwartalen, maar Agfa HealthCare’s orderboek is goed gevuld. Wat Imaging betreft, werd een aanzienlijk aantal bestellingen geboekt voor Computed Radiography en Direct Radiography, alsook voor hardcopyprinters.

De sales-mix en de ongunstige omstandigheden op de grondstoffenmarkten beïnvloedden de marges. De EBITDA-marge bedroeg 14,7 procent van de omzet en de EBIT-marge kwam uit op 10,9 procent van de omzet.

Een belangrijk hoogtepunt in het vierde kwartaal was het jaarlijkse RSNA-evenement in Chicago (VS). Met meer dan 5.000 bezoekers op de stand en honderden concrete leads was dit voor Agfa HealthCare een van de beste evenementen van de laatste jaren. Nog in het vierde kwartaal, ontving Agfa HealthCare twee ‘Information Technology Association of Canada health awards’ voor zijn bijdrage aan de vormgeving van de toekomst van de Canadese gezondheidszorgsector.

Op het vlak van Imaging, bekwamen twee van Agfa HealthCare’s Computed Radiography (CR) digitizers het ‘Mammographic Type Test’-certificaat van EUREF, het Europees referentiecentrum voor borstkankerscreening en diagnostische diensten. In de VS werd een overeenkomst getekend met National Health Distributors. Deze firma zal Agfa HealthCare’s CR-systemen promoten bij haar brede klantenbestand. Nog in Imaging breidde Agfa HealthCare zijn gamma Direct Radiography-systemen verder uit. Het mobiele DX-D 100-systeem is bijvoorbeeld uitermate geschikt voor röntgenonderzoeken aan het bed van de patiënt.

Op het vlak van Imaging Informatics introduceerde Agfa HealthCare een aantal aanvullingen op het gamma IMPAX Picture Archiving and Communication Systems (PACS) en Radiology Information Systems (RIS). Zo geeft de IMPAX Kiosk patiënten de mogelijkheid om in ziekenhuizen in te checken zonder te moeten wachten aan de receptie. Het systeem verkort de wachttijden en zorgt voor een grotere tevredenheid bij de patiënt.

Het IMPAX Data Center, dat reeds geïnstalleerd is in grote zorgorganisaties in Noord-Amerika en een aantal Europese landen, werd ook beschikbaar voor klanten in Scandinavië. Deze systemen bieden ziekenhuisgroepen, regionale zorgorganisaties en nationale medische archieven de mogelijkheid om op grote schaal medische beelden en diagnoseresultaten op te slaan.

Eind 2010 ondersteunde Agfa HealthCare meer dan 2.300 zorgcentra in meer dan 30 landen met zijn IMPAX-systemen.

Op het vlak van Enterprise IT introduceerde Agfa HealthCare zijn HYDMedia-systeem voor het beheer van medische documenten in het VK. HYDMedia biedt ziekenhuizen en zorgcentra de mogelijkheid om hun op papier gebaseerde documenten, labgegevens en diagnostische beelden op een elektronische manier te archiveren.

In november werd een belangrijke mijlpaal bereikt in de uitvoering van een van de grootste Europese contracten voor Clinical Information Systems tot nu toe. Als eerste van de 37 ziekenhuizen van de groep Assistance Publique – Hôpitaux de Paris nam het Ambroise Paré-ziekenhuis Agfa HealthCare’s ORBIS-systeem in gebruik.

Eind 2010 was ORBIS met succes geïnstalleerd in meer dan 900 Europese zorgcentra.

Agfa Specialty Products – vierde kwartaal 2010
in miljoen euro kw. 4 2009 kw. 4 2010 evolutie %
Omzet 62 60 -3,2%
Recurrente EBITDA (*) 4,2 4,8 +14,3%
% van de omzet 6,8% 8,0%
Recurrente EBIT (*) 3,0 3,6 +20,0%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Door de shift van een deel van de filmbusiness naar Agfa Graphics en de marktgedreven achteruitgang voor bepaalde Classic Film-producten daalde Agfa Specialty Products’ omzet met 3,2 procent (5,3 procent zonder wisselkoerseffecten) tot 60 miljoen euro.

De recurrente EBITDA-marge verbeterde tot 8,0 procent van de omzet en de recurrente EBIT-marge tot 6,0 procent van de omzet.

Vooruitzichten

Agfa-Gevaert bevestigt de commentaar die gegeven werd in het persbericht over de voorlopige resultaten dat in februari werd gepubliceerd.

In 2010 zag de Groep slechts beperkte effecten van de hoge grondstofprijzen. Verwacht wordt dat de aan de grondstoffen verbonden impact op de marges aanzienlijker zal zijn vanaf het eerste kwartaal van dit jaar. Van de effecten van de prijsstijgingen voor Agfa-Gevaert’s filmproducten, wordt verwacht dat ze in de loop van de tweede helft van het jaar zichtbaarder zullen worden. Ondanks de ongunstige situatie op de grondstofmarkten, behoudt de Groep – voor de middellange termijn – de gemiddelde EBIT-guidance.

(einde bericht)

Verklaring van de verantwoordelijke personen

 Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Julien De Wilde, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Christian Reinaudo, President en CEO, en Kris Hoornaert, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

 Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen. Agfa meent dat het meest noemenswaardige risico dat de onderneming loopt in de komende kwartalen bestaat in het effect van de voortdurende economische crisis op zijn belangrijkste markten.”

De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag (p.37) dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Bevestiging informatie persbericht Agfa-Gevaert N.V.

De commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Erik Clinck en Filip De Bock, heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correctie hebben aan het licht gebracht die in de boekhoudkundige gegevens, opgenomen in huidig communiqué, zou moeten doorgevoerd worden.

Antwerpen, 24 maart 2011

Klynveld Peat Marwick Goerdeler – Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door

Erik Clinck

Partner

Filip De Bock

Partner 

 

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.


Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com