• Goede prestatie van de meeste groeimotoren

  • Sterke prestatie van Agfa HealthCare in het vierde kwartaal

  • Recurrente EBITDA beïnvloed door groei-initiatieven en ongunstige grondstofeffecten

  • Nettowinst negatief beïnvloed door een eenmalige belastingkost van 25 miljoen euro ten gevolge van veranderingen in de fiscale  regelgeving

  • Netto financiële schuld van 18 miljoen euro

Mortsel (België), 7 maart 2018 – Agfa-Gevaert publiceerde vandaag zijn resultaten voor 2017.

“2017 was het eerste jaar van een twee jaar durende overgangsperiode. Nadat we in 2016 onze rendabiliteitsdoelstellingen overtroffen hadden, namen we een aantal initiatieven om de Groep klaar te maken voor toekomstige groei. We willen met name de complexiteit van de onderneming en de achteruitgang van de omzet aanpakken. Ten eerste startten we met de voorbereidingen voor de reorganisatie van onze HealthCare IT-activiteiten in een zelfstandige vennootschapsstructuur en -organisatie binnen de Groep. Nadat het afgerond is, zal het project zowel de HealthCare IT-activiteiten als het andere deel van de Groep in staat stellen om de komende jaren groei na te streven. Nog binnen HealthCare IT investeren we in de verkoop- en serviceorganisatie om de omzetgroei van ons innovatieve Enterprise Imaging-platform te versnellen. Deze inspanningen beginnen vruchten af te werpen. Onze Imaging IT-business staat nu aan de rand van een doorbraak. Ten derde reorganiseerden we de hardcopy-distributiekanalen van de businessgroep Agfa HealthCare in China. Deze reorganisatie woog sterk op onze hardcopy-omzet in 2017. De situatie is nu onder controle en de effecten van de reorganisatie beginnen te vervagen. Het vierde initiatief situeert zich binnen de businessgroep Agfa Graphics. In 2017 boekte het inkjet-segment een groei met dubbele cijfers aangezien we de vruchten begonnen te plukken van de portfoliorationalisatie die we de voorbije jaren hebben doorgevoerd. Gebaseerd op het succes van deze maatregelen in inkjet, beslisten we om een gelijkaardige oefening te doen voor de productportfolio van het drukvoorbereidingssegment. Dit segment lijdt onder marktgedreven volumedalingen, prijserosie en aluminiumprijsstijgingen. Meer bepaald beslisten we om bepaalde reseller-activiteiten in de VS stop te zetten. We zijn ervan overtuigd dat deze beslissing ons de kans zal bieden om ons nog beter te concentreren op de kernactiviteiten van Agfa Graphics.
Deze investeringen in de toekomst van onze onderneming zullen de komende kwartalen een invloed hebben op onze rendabiliteit. We zijn er echter van overtuigd dat ze ons in staat zullen stellen om de Agfa-Gevaert Groep om te vormen tot een meer wendbare onderneming die de komende jaren groei zal kunnen nastreven,” zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Agfa-Gevaert Groep – 2017

in miljoen euro 2016 2017 evolutie
Omzet 2.537 2.443 -3,7%
Brutowinst (*) 857 814 -5,0%
% van de omzet 33,8% 33,3%
Recurrente EBITDA (*) 265 222 -16,2%
% van de omzet 10,4% 9,1%
Recurrente EBIT(*) 208 169 -18,8%
% van de omzet 8,2% 6,9%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 166 138 -16,9%
Resultaat over de periode 80 45 -43,8%
Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten 142 39

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De meeste groeimotoren van de Agfa-Gevaert Groep – waaronder Inkjet, HealthCare Information Solutions en verscheidene toekomstgerichte activiteiten van de businessgroep Agfa Specialty Products – presteerden goed in 2017. De omzetdaling van de Groep was toe te schrijven aan ongunstige wisselkoerseffecten en aan de achteruitging van de traditionele activiteiten, inclusief de hardcopy-business van Agfa HealthCare. Deze business voelde de effecten van de reorganisatie van zijn distributiekanalen in China. Zonder wisselkoerseffecten zou de omzetdaling van de Groep beperkt zijn tot 2,9%. De omzettrend verbeterde duidelijk tegenover het voorgaande jaar (-3,5%), met een aanzienlijke verbetering in het vierde kwartaal.

Hoewel ongunstige grondstofeffecten wogen op de rendabiliteit, stelden gerichte efficiëntiemaatregelen de Groep in staat om de brutowinstmarge op 33,3% van de omzet te houden.

Als percentage van de omzet bedroegen de verkoop- en algemene beheerskosten 20,3%.

De O&O-kosten bedroegen 144 miljoen euro, of 5,9% van de omzet, wat licht hoger is dan in het voorgaande jaar. Dit bewijst het engagement van de Groep om het technologisch leiderschap te behouden in de meeste van de activiteiten.

De recurrente EBITDA (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) bedroeg 9,1% van de omzet, tegenover 10,4% in 2016. De recurrente EBIT kwam uit op 6,9% van de omzet, tegenover 8,2% in het voorgaande jaar.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van
31 miljoen euro, tegenover een kost van 42 miljoen euro in 2016.

De nettofinancieringskosten daalden van 51 miljoen euro in 2016 tot 39 miljoen euro.

De belastingkosten bedroegen 53 miljoen euro, tegenover 35 miljoen euro in het voorgaande jaar. Inbegrepen is een eenmalige (non-cash) belastingkost van 25 miljoen euro ten gevolge van veranderingen in de fiscale regelgeving in België en de VS.

Als gevolg van de bovenvermelde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep een nettowinst van 45 miljoen euro.

Balans en kasstroom

  • Aan het eind van 2017 bedroegen de totale activa 2.233 miljoen euro, tegenover 2.352 miljoen euro eind 2016.
  • De voorraden bedroegen 487 miljoen euro (108 dagen), tegenover 483 miljoen euro (104 dagen) in 2016. De handelsvorderingen (min de uitgestelde omzet en vooruitbetalingen) bedroegen 389 miljoen euro (55 dagen), tegenover 364 miljoen euro (49 dagen) in 2016. De handelsschulden kwamen uit op 224 miljoen euro (49 dagen), tegenover 225 miljoen euro (48 dagen).
  • De netto financiële schuld bedroeg 18 miljoen euro, tegenover een nettocashpositie van 18 miljoen euro eind 2016.
  • De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen 39 miljoen euro.

 Agfa Graphics – 2017

in miljoen euro 2016 2017 evolutie
Omzet 1.267 1.195 -5,7%
Recurrente EBITDA (*) 106,5 77,0 -27,7%
% van de omzet 8,4% 6,4%
Recurrente EBIT(*) 79,8 52,8 -33,8%
% van de omzet 6,3% 4,4%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Na een geleidelijke verbetering doorheen het jaar, boekte het inkjet-segment van de businessgroep Agfa Graphics een groei met dubbele cijfers. Zowel het gamma van grootformaatprinters als de inkten voor grootformaatdruk en voor industriële toepassingen droegen bij tot de omzetgroei. Belangrijke factoren waren de succesvolle introducties van verscheidene nieuwe Anapurna-drukmachines en van UV LED-inkten.

Het drukvoorbereidingssegment had af te rekenen met concurrentiedruk in de offsetmarkten, marktgebonden volumedalingen (vooral in de krantensector) en stijgende aluminiumprijzen. Binnen dit segment presteerden de duurzame chemievrije oplossingen goed. Agfa Graphics streeft ernaar zijn marktpositie in dit gebied te verstevigen met het recent geïntroduceerde ECO³-programma. Dat programma moet klanten toegang geven tot een gamma van nieuwe softwareoplossingen die de kosten verlagen en de kwaliteit en productiviteit verbeteren.

Vooral door ongunstige grondstofeffecten en door de impact van de concurrentiedruk daalde de brutowinstmarge van Agfa Graphics van 29,8% in 2016 tot 29,0%. De recurrente EBITDA bedroeg 77,0 miljoen euro (6,4% van de omzet) tegenover 106,5 miljoen euro (8,4% van de omzet) in het voorgaande jaar. De recurrente EBIT kwam uit op 52,8 miljoen euro (4,4% van de omzet), tegenover 79,8 miljoen euro (6,3% van de omzet).

Agfa HealthCare – 2017

in miljoen euro 2016 2017 evolutie
Omzet 1.090 1.052 -3,5%
Recurrente EBITDA (*) 146,5 131,1 -10,5%
% van de omzet 13,4% 12,5%
Recurrente EBIT(*) 120,3 105,9 -12,0%
% van de omzet 11,0% 10,1%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Het merendeel van de groeimotoren van Agfa HealthCare presteerde goed in 2017. De omzet en het orderboek van het HealthCare Information Solutions-gamma bleven groeien. Het Imaging IT Solutions-gamma kende een tijdelijke vertraging in de omzet in de eerste negen maanden van het jaar, maar presteerde sterk in het vierde kwartaal. Op de middellange en lange termijn is de recurrente omzetgroei voor dit activiteitsgebied verzekerd door de voortdurend sterke orderinstroom voor het Enterprise Imaging-platform. De omzetdaling van Agfa HealthCare was vooral toe te schrijven aan de voortdurende markgedreven volumedaling voor klassieke röntgenproducten en de beslissing om de distributiekanalen voor hardcopy in China te reorganiseren. De effecten van deze reorganisatie begonnen te vervagen in het derde kwartaal, resulterend in een normale omzetevolutie voor hardcopy in het vierde kwartaal.

De brutowinstmarge van Agfa HealthCare kwam uit op 39,7% van de omzet, tegenover 39,9% in 2016. Aangezien het succes van het Enterprise Imaging-platform Agfa HealthCare ertoe aanzet om de investeringen in de verkoop- en serviceorganisatie te versnellen, daalde de recurrente EBITDA van 146,5 miljoen euro (13,4% van de omzet) in 2016 tot 131,1 miljoen euro (12,5% van de omzet). De recurrente EBIT kwam uit op 105,9 miljoen euro (10,1% van de omzet), tegenover 120,3 miljoen euro (11,0% van de omzet) in het voorgaande jaar.

Agfa Specialty Products – 2017

in miljoen euro 2016 2017 evolutie
Omzet 180 195 8,3%
Recurrente EBITDA (*) 16,5 18,0 9,1%
% van de omzet 9,2% 9,2%
Recurrente EBIT(*) 12,9 14,7 14,0%
% van de omzet 7,2% 7,5%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De omzet van Agfa Specialty Products groeide met 8,3% tot 195 miljoen euro. Sterke verkoopcijfers werden met name geboekt voor de activiteiten op het vlak van gedrukte schakelingen, het Synaps Synthetic Paper en de Specialty Chemicals (waaronder Orgacon Electronic Materials).

De recurrente EBITDA van de businessgroep verbeterde tot 18,0 miljoen euro (9,2% van de omzet). De recurrente EBIT bedroeg 14,7 miljoen euro (7,5% van de omzet).

Vooruitzichten voor 2018

De Groep verwacht dat de meeste groeimotoren in 2018 hun succes zullen voortzetten. De omzet zal echter beïnvloed worden door de beslissing van Agfa Graphics om de drukvoorbereidingsportfolio te rationaliseren.

De Groep blijft bij de ambitie om de komende jaren gemiddeld een recurrente EBITDA-marge van om en bij de 10% van de omzet na te streven. In 2018 zullen de bovenvermelde investeringen in de toekomst van de onderneming en de ongunstige grondstofeffecten echter op de rendabiliteit wegen. Daarom wordt voor dit jaar verwacht dat de recurrente EBITDA-marge niet boven de in 2017 bereikte marge zal uitkomen.

Resultaten vierde kwartaal

Agfa-Gevaert Groep – vierde kwartaal 2017

in miljoen euro Q4 2016 Q4 2017 evolutie %
Omzet 664 640 -3,6%
Brutowinst (*) 223 214 -4,0%
% van de omzet 33,6% 33,4%
Recurrente EBITDA (*) 76 70 -7,9%
% van de omzet 11,4% 10,9%
Recurrente EBIT(*) 61 56 -8,2%
% van de omzet 9,2% 8,8%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 19 39 105,3%
Resultaat over de periode 5 (4)
Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten 60 25

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Zonder de effecten van de sterkte van de euro tegenover andere munten, bleef de omzet van de Agfa-Gevaert Groep nagenoeg stabiel tegenover het vierde kwartaal van 2016. De sterke prestaties van de groeimotoren boden een tegenwicht voor de achteruitgang van de traditionele activiteiten.

Beïnvloed door ongunstige grondstofeffecten kwam de brutowinst van de Groep uit op 214 miljoen euro, of 33,4% van de omzet.

Als percentage van de omzet bedroegen de verkoop- en algemene beheerskosten 18,9%.

De O&O-kosten bedroegen 35 miljoen euro, of 5,5% van de omzet.

De recurrente EBITDA (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) bedroeg 10,9% van de omzet, tegenover 11,4% in het vierde kwartaal van 2016. De recurrente EBIT kwam uit op 8,8% van de omzet, tegenover 9,2% in het voorgaande jaar.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van
17 miljoen euro, tegenover een kost van 42 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2016.

De nettofinancieringskosten bleven stabiel op 11 miljoen euro.

De belastingkosten bedroegen 31 miljoen euro, tegenover 3 miljoen euro in het voorgaande jaar. Inbegrepen is een eenmalige (non-cash) belastingkost van 25 miljoen euro ten gevolge van veranderingen in de fiscale regelgeving in België en de VS.

Als gevolg van de bovenvermelde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep een nettoverlies van 4 miljoen euro.

Agfa Graphics – vierde kwartaal 2017

in miljoen euro Q4 2016 Q4 2017 % evolutie
Omzet 331 302 -8,8%
Recurrente EBITDA (*) 29,0 20,0 -31,0%
% van de omzet 8,8% 6,6%
Recurrente EBIT(*) 22,3 14,1 -36,8%
% van de omzet 6,7% 4,7%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Zonder de impact van de sterkte van de euro was de omzetdaling van Agfa Graphics beperkt tot 4,4%. Voortbouwend op de goede prestatie in de voorgaande kwartalen, boekte het inkjet-segment van de businessgroep een groei met dubbele cijfers (exclusief wisselkoerseffecten). Zoals in de voorgaande kwartalen woog de concurrentiedruk in de offsetmarkten op de volumes in drukvoorbereiding en op de prijzen van de drukplaten.

Vooral door ongunstige grondstofeffecten en door de impact van de concurrentiedruk daalde de brutowinstmarge van Agfa Graphics van 29,6% in het vierde kwartaal van 2016 tot 28,1%. De recurrente EBITDA bedroeg 20,0 miljoen euro (6,6% van de omzet) tegenover 29,0 miljoen euro (8,8% van de omzet) in het vierde kwartaal van het voorgaande jaar. De recurrente EBIT daalde van 22,3 miljoen euro (6,7% van de omzet) tot 14,1 miljoen euro (4,7% van de omzet).

Op het vlak van inkjet installeerde Agfa Graphics een Jeti Tauro LED-printer en een Jeti Ceres RTR3200 LED-printer bij de commerciële drukkerij CJ Graphics (Toronto, Canada). Nog in Canada nam de DPI Group (Drummondville) een Jeti Titan HS en een Jeti Ceres RTR3200 LED in gebruik. De firma Colorin (Korea) installeerde twee Jeti Mira LED-systemen. Andere belangrijke inkjet-contracten werden getekend met onder andere ING Graphic Arts (Japan) en H2O (Mexico).

Op het vlak van drukvoorbereiding introduceerde Agfa Graphics versie 10.5 van zijn workflowsystemen Apogee Prepress en Apogee WebApproval. Voorts introduceerde de businessgroep een belangrijke upgrade voor zijn op de cloud gebaseerde data sharing- en automatiseringsdienst PrintSphere. PrintSphere geeft commerciële drukkers en sign&display-drukkers de mogelijkheid om data online op te slaan en om snel bestanden uit te wisselen met bijvoorbeeld klanten, collega’s en freelancers.

Nog op het vlak van drukvoorbereiding tekende Agfa Graphics een meerjarencontract voor de levering van chemievrije N95-VCF-drukplaten met New Zealand Media and Entertainment (NZME). In Argentinië werd de krant El Liberal de eerste klant die het nieuwe computer-to-plate-systeem Advantage N-eTR van Agfa Graphics installeerde. Andere belangrijke drukvoorbereidingcontracten werden getekend met onder andere Tucumán del Estero (Argentinië), Stellar Printing (VS), Vilpol en B3 Project (beiden in Polen), Shinwa Production Factory (Japan) en Litografía Magno Graf (Mexico).

Agfa HealthCare – vierde kwartaal 2017

in miljoen euro Q4 2016 Q4 2017 % evolutie
Omzet 288 291 1,0%
Recurrente EBITDA (*) 43,6 47,0 7,8%
% van de omzet 15,1% 16,2%
Recurrente EBIT(*) 37,1 40,6 9,4%
% van de omzet 12,9% 14,0%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De businessgroep Agfa HealthCare boekte stevige resultaten in het vierde kwartaal. Zonder wisselkoerseffecten groeide de omzet van Agfa HealthCare met 3,7% tegenover het vierde kwartaal van 2016. De HealthCare Information Solutions-groeimotor presteerde goed en het Imaging IT Solutions-gamma groeide met dubbele cijfers (zonder wisselkoerseffecten), vooral onder impuls van de sterke omzetcijfers voor het Enterprise Imaging-platform in de VS. De omzetevolutie voor hardcopy normaliseerde na de reorganisatie van de distributiekanalen in China.

Agfa HealthCare verbeterde zijn brutowinstmarge van 39,6% in het vierde kwartaal van 2016 tot 40,2%. De recurrente EBITDA groeide van 43,6 miljoen euro (15,1% van de omzet) in het vierde kwartaal van 2016 tot 47,0 miljoen euro (16,2% van de omzet). De recurrente EBIT kwam uit op 40,6 miljoen euro (14,0% van de omzet), tegenover 37,1 miljoen euro (12,9% van de omzet) in het vierde kwartaal van 2016.

Op het vlak van Imaging tekende Agfa HealthCare recent een aantal belangrijke Direct Radiography-contracten in de VS. Zo rekent Florida Hospital op Agfa HealthCare voor de installatie van 80 DR-upgrades in 18 vestigingen. Florida Hospital maakt deel uit van het Adventist Health System. Andere opvallende contracten werden getekend met onder andere Kentucky Health Collaborative en Rush University Medical Center.

Op het vlak van Imaging IT Solutions zal Agfa HealthCare’s Enterprise Imaging-platform in gebruik genomen worden door de Canadese zorgcentra London Health Sciences Centre en St. Joseph’s Health Care London. Het systeem zal ook andere regionale ziekenhuizen in het zuidwesten van Ontario verbinden, waardoor een van de grootste geïntegreerde systemen voor digitale beeldvorming in Canada gecreëerd wordt. In de VS werd het Enterprise Imaging-platform in gebruik genomen in verscheidene vestigingen van UMass Memorial, een grote academische en regionale zorgorganisatie.

In het VK tekende Agfa HealthCare een voor vijf jaar geldend contract voor de implementatie van een Enterprise Imaging for Radiology suite in het Princess Alexandra Hospital in Harlow, Essex.

Het Nederlandse Radboud Universitair Medisch Centrum zal de bestaande oplossing voor nucleaire geneeskunde vervangen door Agfa HealthCare’s systeem. Het systeem zal deel uitmaken van een geïntegreerde oplossing voor zowel radiologie als nucleaire geneeskunde, waardoor voor beiden dezelfde workflow en tools gebruikt kunnen worden.

Agfa Specialty Products – vierde kwartaal 2017

in miljoen euro Q4 2016 Q4 2017 % evolutie
Omzet 45 47 4,4%
Recurrente EBITDA (*) 4,2 3,5 -16,7%
% van de omzet 9,3% 7,4%
Recurrente EBIT(*) 3,2 2,7 -15,6%
% van de omzet 7,1% 5,7%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De sterke prestaties van de activiteiten op het vlak van gedrukte schakelingen, van het Synaps Synthetic Paper en van de Specialty Chemicals (waaronder Orgacon Electronic Materials) zorgden voor een omzetstijging met 4,4%.

De recurrente EBITDA van de businessgroep bedroeg 3,5 miljoen euro (7,4% van de omzet). De recurrente EBIT kwam uit op 2,7 miljoen euro (5,7% van de omzet).

In november kondigden Agfa Specialty Products en Bilcare aan dat ze samen een gamma van duurzame op PVC gebaseerde oplossingen voor veiligheidskaarten ontwikkeld hebben.

Einde bericht

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Julien De Wilde, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Christian Reinaudo, President en CEO, en Kris Hoornaert, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.
“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen.”
De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.

Bevestiging informatie persbericht Agfa-Gevaert N.V.

De commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door H. Van Donink, heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen afwijking van materieel belang hebben aan het licht gebracht in de boekhoudkundige gegevens, opgenomen in huidig communiqué.

Berchem, 7 maart 2018
KPMG Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door
H. Van Donink
Vennoot

Voor meer informatie:

Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Septestraat 27
2640 Mortsel – Belgium
T +32 (0) 3 444 7124
E viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
T +32 (0)3/444. 8015
E johan.jacobs@agfa.com