Agfa-Gevaert publiceerde vandaag zijn resultaten voor 2014.
  • Historisch lage netto financiële schuld dankzij positieve kasstromen
  • Positief nettoresultaat voor tweede opeenvolgende jaar
  • Aanzienlijke verbetering van brutowinstmarge
  • Omzetdaling vertraagde tegen het jaareinde

“In 2014 bleven onze activiteiten hinder ondervinden van de globale economische omstandigheden en van het onstabiele politieke klimaat in bepaalde regio’s. Ik ben er fier op dat we er desondanks in geslaagd zijn de efficiëntie van onze activiteiten te verhogen. Ik onderscheid vier belangrijke verwezenlijkingen. Ten eerste hebben we een sterke nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten gegenereerd. Dit stelde ons in staat om onze netto financiële schuld terug te dringen tot een heel behoorlijk niveau. Voorts resulteerden onze gerichte efficiëntieprogramma’s en de positieve grondstofeffecten in een aanzienlijke verbetering van onze brutowinstmarge. Ten derde zijn we er in geslaagd om de reorganisatiekosten en de bedrijfskosten onder controle te houden. Dit alles maakte het mogelijk om voor het tweede opeenvolgende jaar een positief nettoresultaat te boeken. Tot slot wil ik ook het succes vermelden van onze inspanningen om de onderneming te herfinancieren.

Een van de voornaamste doelstellingen voor 2015 is het stoppen van de omzeterosie. Daartoe zullen we onze focus op onze organische groei-initiatieven nog versterken. Ik ben ervan overtuigd dat onze inspanningen op dat vlak vruchten zullen afwerpen. Het lage niveau van onze netto financiële schuld geeft ons ook de mogelijkheid om eventuele externe groeikansen te onderzoeken. Ten tweede willen we in 2015 de EBITDA dicht bij 10 procent van de omzet brengen,” zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Agfa-Gevaert Groep – 2014
in miljoen euro 2013  2014  evolutie %
Omzet 2.865  2.620  -8,6%
Brutowinst (*) 833  807  -3,1%
% van de omzet 29,1%  30,8%
Recurrente EBITDA (*) 224  222  -0,9%
% van de omzet 7,8%  8,5%
Recurrente EBIT (*) 144  152  +5,6%
% van de omzet 5,0%  5,8%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 163  136  -16,6%
Resultaat over de periode 49  59 +20,4%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van de Agfa-Gevaert Groep daalde met 8,6 procent tegenover het voorgaande jaar. De omzetdaling vertraagde kwartaal na kwartaal door de gerichte programma’s ter ondersteuning van de groeimotoren van de businessgroepen enerzijds en de geleidelijk verbeterende situatie op de wisselkoersmarkten anderzijds. Zonder wisselkoerseffecten zou de daling 7,5 procent bedragen. De Groepsomzet leed onder de voortdurende achteruitgang van de traditionele filmactiviteiten, de rationalisatie van de productportfolio, de zwakte van de algemene conjunctuur en de onstabiele politieke situatie in bepaalde regio’s. Het onzekere investeringsklimaat in het radiologiesegment van de Amerikaanse zorgsector woog op de omzet van de businessgroep Agfa HealthCare.

De brutowinstmarge van de Groep kwam uit op 30,8 procent van de omzet. Deze aanzienlijke verbetering is toe te wijzen aan het succes van de gerichte efficiëntieprogramma’s en aan positieve grondstofeffecten.

Als percentage van de omzet bedroegen de verkoop- en algemene beheerskosten 19,3 procent.

De O&O-kosten bleven stabiel op 146 miljoen euro.

De recurrente EBITDA (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) en de recurrente EBIT verbeterden respectievelijk tot 8,5 procent en 5,8 procent van de omzet.

Een aantal gerichte acties stelden de Groep in staat om de reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten te beperken tot een kost van 16 miljoen euro. In 2013 werd een inkomst van 19 miljoen euro geboekt ten gevolge van de effecten van de stopzetting van het plan voor medische kosten na pensionering in de VS en van andere gerichte acties op het vlak van pensioenverplichtingen.

De nettofinancieringskosten bedroegen 59 miljoen euro, tegenover 71 miljoen euro in 2013.

De belastingen kwamen uit op 18 miljoen euro, tegenover 43 miljoen euro in het voorgaande jaar.

De nettowinst verbeterde met 20,4 procent tot 59 miljoen euro. Ondanks de economische tegenwind slaagde de Groep er in om voor het tweede opeenvolgende jaar een positief nettoresultaat te boeken.

Balans en kasstroom
  • Aan het eind van het jaar bedroegen de totale activa 2.548 miljoen euro, tegenover 2.568 miljoen euro eind 2013.
  • De voorraden bedroegen 512 miljoen euro (102 dagen), tegenover 542 miljoen euro (96 dagen) in 2013. De handelsvorderingen (min de uitgestelde omzet en vooruitbetalingen) bedroegen 413 miljoen euro (52 dagen), tegenover 464 miljoen euro (56 dagen) in 2013. De handelsschulden kwamen uit op 230 miljoen euro (46 dagen), tegenover 239 miljoen euro (42 dagen).
  • De netto financiële schuld daalde tot 126 miljoen euro, tegenover 217 miljoen euro aan het eind van 2013.
  • De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen 151 miljoen euro.
Agfa Graphics – 2014
in miljoen euro 2013  2014  evolutie %
Omzet 1.491  1.355  -9,1%
Recurrente EBITDA (*) 97,9  100,4  +2,6%
% van de omzet 6,6%  7,4%
Recurrente EBIT (*) 60,7  70,0  +15,3%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van Agfa Graphics daalde met 9,1 procent tot 1.355 miljoen euro. Zonder wisselkoerseffecten bedroeg de daling 8,8 procent. De omzetevolutie weerspiegelt de algemene economische zwakte en de maatregelen om de productportfolio te rationaliseren. In het segment van de drukvoorbereiding bleven de analoge activiteiten sterk achteruitgaan, terwijl de digitale computer-to-plate-business (CtP) leed onder de concurrentiedruk. Tegen het einde van het jaar begon de omzet van het inkjetsegment zich te herstellen van de effecten van de zwakke wereldeconomie.

Dankzij het succes van de gerichte projecten ter verbetering van de efficiëntie en door gunstige grondstofeffecten, verbeterde de brutowinstmarge van Agfa Graphics aanzienlijk van 26,2 procent van de omzet in 2013 tot 28,3 procent. De recurrente EBITDA bereikte 100,4 miljoen euro (7,4 procent van de omzet). De recurrente EBIT groeide met meer dan 15 procent tot 70,0 miljoen euro (5,2 procent van de omzet).

Agfa HealthCare – 2014
in miljoen euro 2013  2014  evolutie %
Omzet 1.160  1.069 -7,8%
Recurrente EBITDA (*) 116,3  114,4 -1,6%
% van de omzet 10,0%  10,7%
Recurrente EBIT (*) 77,3  79,4 +2,7%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Sterk beïnvloed door ongunstige wisselkoerseffecten in de eerste kwartalen van het jaar, daalde de omzet van Agfa HealthCare met 7,8 procent. Zonder wisselkoerseffecten bedroeg de daling 5,6 procent. De omzet leed onder de economische zwakte in de meeste opkomende markten en onder de voortdurende achteruitgang van de traditionele filmproducten in het Imaging-segment. In de digitale radiografiebusiness (bestaande uit Computed Radiography, Direct Radiography en hardcopy) bleef de omzet van de DR-technologie sterk groeien. In het IT-segment bleven de IT-systemen voor radiologie kampen met de veranderende marktomstandigheden in de VS, waar de overheid ziekenhuizen aanzet om in elektronische medische dossiers (Electronic Medical Records – EMR) te investeren, eerder dan in afdelingsgebonden IT. Agfa HealthCare reageert op deze veranderende omstandigheden met oplossingen die het EMR voeden met documenten en medische beelden. Deze strategie begon tegen het einde van het jaar vruchten af te werpen.

De brutowinstmarge van Agfa HealthCare groeide van 34,9 procent van de omzet in 2013 tot 36,6 procent. De rendabiliteit werd ondersteund door de succesvolle efficiëntieprogramma’s van de businessgroep en door gunstige grondstofeffecten. De recurrente EBITDA bereikte 114,4 miljoen euro (10,7 procent van de omzet). De recurrente EBIT verhoogde tot 79,4 miljoen euro (7,4 procent van de omzet).

Agfa Specialty Products – 2014
in miljoen euro 2013 2014 evolutie %
Omzet 214 197 -7,9%
Recurrente EBITDA (*) 14,5 10,9 -24,8%
% van de omzet 6,8% 5,5%
Recurrente EBIT (*) 10,2 6,6 -35,3%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Vooral door de lagere zilverprijs daalde de omzet van Agfa Specialty Products tot 197 miljoen euro. De toekomstgerichte activiteiten van de businessgroep (vooral de Security-business, de Synaps Synthetic Paper-producten en de Orgacon Electronic Materials-business) en de materialen voor de productie van gedrukte schakelingen presteerden goed doorheen het jaar.

De recurrente EBITDA bedroeg 10,9 miljoen euro (5,5 procent van de omzet) en de recurrente EBIT kwam uit op 6,6 miljoen euro (3,4 procent van de omzet).

Vooruitzichten

Dankzij het voortdurend strikte beheer van de kosten verwacht de Agfa-Gevaert Groep in 2015 een recurrent EBITDA-percentage in de buurt van de 10 procent van de omzet af te kunnen leveren.

Hoewel de geopolitieke omstandigheden hoogst onzeker blijven, verwacht de Groep dat ze de daling van de omzet zal kunnen afremmen en uiteindelijk stoppen, voortbouwend op de investeringen in groeimotoren als inkjet, IT voor de gezondheidszorg en directe radiografie. In de VS moet de businessgroep Agfa HealthCare voordeel beginnen te halen uit de organisatorische wijzigingen en de heroriëntering van de portfolio in antwoord op de veranderde markt-omstandigheden. Bovendien ziet de Groep de eerste tekenen van verbetering in haar markten in Europa en de VS, alsook groeimogelijkheden in India en bepaalde andere opkomende markten. De zeer lage netto financiële schuld stelt de Groep ook in staat om mogelijke externe groeikansen te onderzoeken. Rekening houdend met al deze elementen, gelooft de Groep dat ze op middellange termijn de omzet tot 3 miljard euro kan doen groeien.

Resultaten vierde kwartaal
Agfa-Gevaert Groep – vierde kwartaal 2014
in miljoen euro  Q4 2013  Q4 2014  evolutie %
Omzet 739 711 -3,8%
Brutowinst (*) 227 222 -2,2%
% van de omzet 30,7% 31,2%
Recurrente EBITDA (*) 81 74 -8,6%
% van de omzet 11,0% 10,4%
Recurrente EBIT (*) 61 56 -8,2%
% van de omzet 8,3% 7,9%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

67

48 -28,4%
Resultaat over de periode 

44

21 -52,3%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten. 

De omzet van de Agfa-Gevaert Groep daalde met 3,8 procent. Deze duidelijke verbetering tegenover de voorgaande kwartalen van het jaar is het resultaat van gerichte programma’s ter ondersteuning van de groeimotoren van de businessgroepen enerzijds en van de evolutie van de wisselkoers van de euro anderzijds. De omzet bleef echter lijden onder de zwakte van de algemene economie, de onstabiele politieke situatie in bepaalde regio’s en het onzekere investeringsklimaat in de Amerikaanse zorgsector.

Dankzij het succes van de efficiëntieprogramma’s en de positieve grondstofeffecten kon de Groep de brutowinstmarge optrekken tot 31,2 procent van de omzet.

Als percentage van de omzet bedroegen de verkoop- en algemene beheerskosten 18,3 procent.

De O&O-kosten bedroegen 37 miljoen euro, tegenover 36 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2013.

De recurrente EBITDA (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) en de recurrente EBIT kwamen respectievelijk uit op 10,4 procent en 7,9 procent van de omzet.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van 8 miljoen euro, tegenover een inkomst van 6 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2013. Toen werden de cijfers beïnvloed door gerichte acties op het vlak van pensioenverplichtingen.

Ondanks de moeilijke economische omstandigheden in de meeste markten, boekte de Groep voor het vijfde opeenvolgende kwartaal een positief nettoresultaat. De nettowinst bedroeg 21 miljoen euro. De nettowinst van 44 miljoen euro die in het vierde kwartaal van 2013 geboekt werd, was deels te danken aan de hoger genoemde acties op het vlak van pensioenverplichtingen.

Agfa Graphics – vierde kwartaal 2014
in miljoen euro  Q4 2013  Q4 2014  evolutie %
Omzet 375  361  -3,7%
Recurrente EBITDA (*) 38,6  29,0  -24,9%
% van de omzet 10,3%  8,0%
Recurrente EBIT (*) 29,2  21,2  -27,4%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Gedeeltelijk ten gevolge van wisselkoerseffecten, vertraagde de omzetdaling van Agfa Graphics in het vierde kwartaal van 2014. De businessgroep bleef de gevolgen ondervinden van de zwakte van de algemene conjunctuur, de voortdurende achteruitgang van de analoge drukvoorbereidingsactiviteiten en de concurrentiedruk op de digitale computer-to-plate-business (CtP). De omzet van het inkjetsegment begon zich te herstellen in het laatste kwartaal van het jaar.

De brutowinstmarge van Agfa Graphics bleef nagenoeg stabiel op 28,0 procent van de omzet. De recurrente EBITDA bereikte 29,0 miljoen euro (8,0 procent van de omzet). De recurrente EBIT bedroeg 21,2 miljoen euro (5,9 procent van de omzet).

In het segment van de drukvoorbereiding was een van de belangrijkste hoogtepunten van het vierde kwartaal de introductie van de nieuwe Azura TE-drukplaat voor commerciële drukkerijen. Omdat de drukplaat op de pers gereinigd wordt, is ze onmiddellijk na de belichting klaar voor gebruik. Het systeem werkt zonder chemicaliën en water.

Voorts introduceerde Agfa Graphics de ‘eXPERT Services’, een reeks van op ISO gebaseerde programma’s voor kwaliteitscontrole, training, consultancy en systeemintegratie. Deze programma’s helpen krantendrukkerijen om de kwaliteit te verbeteren, de productie te stroomlijnen en de productiviteit op te krikken.

In oktober bracht Agfa Graphics een nieuwe versie uit van zijn ontwerpsoftware voor veiligheidsdrukwerk. Fortuna beschermt onder meer paspoorten, identiteits-kaarten, officiële documenten en tickets tegen vervalsing.

Agfa Graphics tekende in het vierde kwartaal verscheidene belangrijke drukvoorbereidingcontracten. In Duitsland plaatsten de Offenbach Post, Oppermann en Cellesche Zeitung de allereerste bestellingen voor de gloednieuwe plaatreinigingsunit (clean-out unit) Attiro. Het Japanse Sankei Sogo Printing zal de chemievrije Azura-drukplaat in gebruik nemen. In het VK installeert de belangrijke drukkerijgroep DG3 een Avalon-drukplaatbelichter. Het bedrijf tekende eveneens een voor vier jaar geldend contract voor de levering van Azura TU-drukplaten. Andere opvallende contracten werden getekend met onder meer Radin Grafika (Kroatië); Ce Tisk (Slovenië); Parajet AB en Strokirk-Landströms AB (Zweden); VDD AG (Duitsland).

Op het vlak van inkjet introduceerde Agfa Graphics het nieuwe, zeer productieve Anapurna M2500i-druksysteem. De UV-inkjetprinter is het ideale systeem voor de productie van kwaliteitsvolle borden en displays voor binnen en buiten, alsook voor nichetoepassingen als kunstreproducties, drukwerk op hout, architecturale decoratie en interieurdecoratie.

In het vierde kwartaal installeerde KEP Print Group als eerste drukkerij in het VK een Jeti Titan HS-vlakbedprinter van Agfa Graphics. Voorts werden Jeti Titan HS-machines besteld door een aantal Braziliaanse klanten. Een van de eerste Anapurna M2500i-printers werd besteld door de grote Deense drukkerij Johnsen Offset A/S.

In december ontving Agfa Graphics de prestigieuze ‘essenscia Innovation Award 2014’ voor zijn lagemigratie-UV-inkten. Essenscia is de Belgische federatie van de chemische industrie en life sciences. Doordat de inkten erg snel drogen, kunnen ze de inhoud van verpakkingen niet contamineren. Dat maakt deze inkten ideaal om er rechtstreeks mee op voedselverpakkingen te drukken.

Agfa HealthCare – vierde kwartaal 2014
in miljoen euro Q4 2013  Q4 2014  evolutie %
Omzet 316  303  -4,1%
Recurrente EBITDA (*) 42,6  43,2  +1,4%
% van de omzet 13,5%  14,3%
Recurrente EBIT (*) 32,9  34,6  +5,2%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van Agfa HealthCare daalde met 4,1 procent. Deze duidelijke verbetering tegenover de voorgaande kwartalen van het jaar is enerzijds het gevolg van de inspanningen om de groeimotoren van de businessgroep te ondersteunen en anderzijds van de evolutie van de wisselkoers van de euro. Voortbouwend op het succes in de voorgaande kwartalen groeide de omzet van het Direct Radiography-productgamma aanzienlijk. Ook de hardcopy-activiteiten presteerden goed. De onzekere omstandigheden in de Amerikaanse radiologiemarkt bleven wegen op de omzet van Agfa HealthCare’s IT-segment.

De brutowinstmarge van Agfa HealthCare bereikte 38,0 procent van de omzet, wat duidelijk beter is dan in het vierde kwartaal van 2013 (36,1 procent van de omzet) en de voorgaande kwartalen van 2014. De recurrente EBITDA bereikte 43,2 miljoen euro (14,3 procent van de omzet). De recurrente EBIT groeide tot 34,6 miljoen euro (11,4 procent van de omzet).

Op het vlak van Imaging kreeg Agfa HealthCare een FDA-vergunning voor zijn DX-D Imaging-pakket, dat bestaat uit op cesium gebaseerde CR- en DR-technologie. Voorts introduceerde Agfa HealthCare zijn nieuwe digitale detector DX-D 40. Deze detector geeft zorgcentra de mogelijkheid om hun bestaande op film en CR gebaseerde röntgenapparatuur kostenefficiënt naar DR te upgraden.

In het vierde kwartaal bleef Agfa HealthCare succes boeken met zijn recent geïntroduceerde Fast Forward Digital Radiography Upgrade Program. Het programma heeft tot doel de digitale beeldvormingsevolutie van ziekenhuizen en beeldvormingsafdelingen te steunen en te verbeteren. In Zwitserland werd een belangrijk contract getekend met de Hôpitaux Universitaires de Genève. Deze organisatie zal zeven mobiele DR-systemen van het type DX-D 100 installeren. In de VS installeerde het Massachusetts General Hospital acht DX-D 100-systemen en acht volledig geautomatiseerde DR-röntgenkamers van het type DX-D 600. Andere voorbeelden van zorgcentra die in het vierde kwartaal opteerden voor Agfa HealthCare’s digitale radiografietechnologie zijn Hôpital Intercantonal de la Broye (Zwitserland), het Victoria Community Hospital (VK), de Salisbury NHS Foundation Trust (VK), het ziekenhuis van Cremona (Italië) en het ziekenhuis van Oglio Po (Italië). Eind 2014 waren er in ziekenhuizen, klinieken en zorgcentra over de hele wereld meer dan 50.000 digitale radiografiesystemen van Agfa HealthCare geïnstalleerd.

Op het vlak van Imaging IT Solutions kondigde Agfa HealthCare aan dat het zijn ondernemingsbrede beeldvormingsoplossing (voorheen bekend onder de merknaam ICIS – Imaging Clinical Information System) en zijn afdelingsgebonden beeldvormingssysteem (voorheen IMPAX Agility) liet samensmelten in een volledig geïntegreerd beeldvormingsplatform. Onder de merknaam Agfa HealthCare Enterprise Imaging geeft het platform elke geneeskundige in de afdeling, het ziekenhuis of het regionale ziekenhuisnetwerk de mogelijkheid om voor elke patiënt medische beeldvormingsrapporten te creëren, te delen, te consulteren en te beheren. Door  voor iedere patiënt een echt beeldvormingsrapport te creëren, maakt het HealthCare Enterprise Imaging-platform de integratie van medische beelden in Electronic Health Records mogelijk.

In de VS werd een belangrijk contract getekend met de Defense Logistics Agency voor de installatie van een ondernemingsbrede beeldvormingsoplossing in zeven medische zorgcentra van het US Army Western Region Medical Command. Het contract bevestigt de sterke relatie van Agfa HealthCare met de Amerikaanse overheid. Doorheen de jaren heeft de businessgroep systemen geïnstalleerd in meer dan 200 medische centra van de Department of Veterans Affairs en het Department of Defense, waaronder meer dan 30 schepen van de US Navy.

Op het vlak van Healthcare Information Solutions bevestigde Agfa HealthCare zijn sterke positie met zijn ORBIS-systemen in de Duitstalige landen van Europa. In Duitsland werden contracten getekend met onder meer het St. Josefs-Hospital Cloppenburg, de Niels-Stensen-Kliniken, de Klinik Bosse Wittenberg en de Klinikum Dessau (beiden onderdeel van het Alexianer-netwerk) en de KMG KliniK Boizenburg. Voorts tekende Agfa HealthCare een aantal belangrijke ORBIS-contracten in Frankrijk, bijvoorbeeld met het Centre Hospitalier de St-Quentin en het Centre Hospitalier de Remiremont.

Ook het aantal installaties van het HYDMedia-systeem voor content management bleef groeien. Zo tekenden vier ziekenhuizen van de Duitse Alexianer-ziekenhuisgroep in het vierde kwartaal een HYDMedia-contract.

Agfa Specialty Products – vierde kwartaal 2014
in miljoen euro  Q4 2013  Q4 2014  evolutie %
Omzet 48  48  0,0%
Recurrente EBITDA (*) 0,9  2,4  +166,7%
% van de omzet 1,9%  5,0%
Recurrente EBIT (*) (0,2)  1,4

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van Agfa Specialty Products bleef stabiel op 48 miljoen euro. De nadelige effecten van de lagere zilverprijs en de achteruitgang van de traditionele filmactiviteiten werden gecompenseerd door het voortdurende succes van de toekomstgerichte activiteiten (vooral de Security-business, de Synaps Synthetic Paper-producten en de Orgacon Electronic Materials-business) en de materialen voor de productie van gedrukte schakelingen.

De recurrente EBITDA bedroeg 2,4 miljoen euro (5,0 procent van de omzet) en de recurrente EBIT kwam uit op 1,4 miljoen euro (2,9 procent van de omzet).

In november werd het synthetisch papier Synaps XM door het Rochester Institute of Technology gecertificeerd voor gebruik op Kodaks digitale kleurendrukpers NexPress. Eerder werd het Synaps OM-papier al gecertificeerd voor gebruik op de digitale drukpers HP Indigo.

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Julien De Wilde, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Christian Reinaudo, President en CEO, en Kris Hoornaert, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen.”

De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Bevestiging informatie persbericht Agfa-Gevaert N.V.

De commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Filip De Bock, heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen afwijking van materieel belang hebben aan het licht gebracht in de boekhoudkundige gegevens, opgenomen in huidig communiqué.

 

Kontich, 10 maart 2015

 

KPMG Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door

 

Filip De Bock

Vennoot

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.

 


Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com