Agfa-Gevaert publiceerde vandaag zijn resultaten voor het jaar 2013.
 • Groepsomzet beïnvloed door sterke wisselkoerseffecten en zwakke economie
 • Sterke prestatie van Agfa HealthCare’s groeimotoren
 • Verbetering van de brutowinstmarge door efficiëntieprogramma’s en grondstofeffecten aan het einde van het jaar
 • Kwartaal-op-kwartaal- en jaar-op-jaar-verbetering van de recurrente EBIT
 • Positieve recurrente EBIT voor de inkjetbusiness van Agfa Graphics
 • Positief nettoresultaat van 49 miljoen euro
 • Vermindering van de nettoschuld met 74 miljoen euro dankzij stevige bedrijfskasstroom
 • Daling van de nettopensioenverplichtingen met ongeveer 300 miljoen euro

“Ook in 2013 kregen we af te rekenen met moeilijke economische omstandigheden. De wisselkoersen van de euro tegenover de meeste andere munten speelden in ons nadeel. In bepaalde opkomende markten stagneerde de groei van het BNP enigszins. Voorts daalde de omzet van onze analoge activiteiten sterk tegenover een zeer solide jaar 2012, toen deze activiteiten zich herstelden van de zilvercrisis van 2011. We kozen ervoor om ons in deze omstandigheden te concentreren op de verbetering van onze operationele efficiëntie en onze balans. We zijn erin geslaagd om onze brutowinstmarge doorheen het jaar te verhogen. De sterke verbetering in het vierde kwartaal toont aan dat we goed op weg zijn om een van onze belangrijkste doelstellingen te realiseren: het herstellen van onze brutowinstmarge tot een niveau dat overeenstemt met ons doel op het vlak van de recurrente EBITDA. De groeimotoren van Agfa HealthCare – IT en Direct Radiography – presteerden volgens de verwachtingen goed. In Agfa Graphics slaagde onze inkjetbusiness er niet alleen in om – zoals vooropgesteld – in de loop van het jaar de rendabiliteitsgrens te doorbreken. Voor de eerste keer leverde deze business op jaarbasis zelfs een licht positieve recurrente EBIT. Dit resultaat bewijst dat de rationalisatie van de productportfolio een juiste beslissing was. Wat de balans betreft, slaagden we erin om ons werkkapitaal aanzienlijk te verminderen en om een sterke bedrijfskasstroom te realiseren. Dit resulteerde in een gezonde afname van onze netto financiële schuld. Dankzij gerichte acties verlaagden we ook onze pensioenverplichtingen. In 2014 willen we vooruitgang boeken met onze doelstelling om op middellange termijn een dubbelcijferig recurrent EBITDA-percentage te halen. In dat opzicht zijn onze resultaten voor het vierde kwartaal zeer bemoedigend,” zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Agfa-Gevaert Groep – 2013
in miljoen euro 2012  2013  evolutie %
Omzet 3.091  2.865  -7,3%
Brutowinst (*) 870  833  -4,3%
% van de omzet 28,1%  29,1%
Recurrente EBITDA (*) 225  224  -0,4%
% van de omzet 7,3%  7,8%
Recurrente EBIT (*) 139  144  +3,6%
% van de omzet 4,5%  5,0%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 96  163  +69,8%
Resultaat over de periode (9) **  49

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

(**) herzien volgens IAS 19R

De jaaromzet van de Groep daalde met 7,3 procent tot 2.865 miljoen euro. Bij vergelijkbare wisselkoersen bedroeg de omzetdaling 4,8 procent. De omzetevolutie is vooral het gevolg van sterke wisselkoerseffecten, het zwakke investeringsklimaat, de rationalisatie van de productportfolio en de achteruitgang van de analoge activiteiten. In 2012 herstelden de analoge activiteiten na een zeer zwak 2011.

Dankzij efficiëntieprogramma’s in de businessgroepen en positieve grondstofeffecten aan het einde van het jaar, verbeterde de brutowinstmarge van de Groep met een procentpunt tot 29,1 procent van de omzet.

Als percentage van de omzet bleven de verkoop- en algemene beheerskosten nagenoeg stabiel op 18,8 procent.

Dankzij de inspanningen van de Groep om de efficiëntie te verbeteren en om de productportfolio te rationaliseren lagen de O&O-kosten beduidend lager dan in 2012.

De recurrente EBITDA (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) verbeterde van 7,3 procent van de omzet tot 7,8 procent. De recurrente EBIT bereikte 5,0 procent van de omzet, tegenover 4,5 procent in 2012.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een inkomst van 19 miljoen euro, tegenover een kost van 43 miljoen euro in 2012. De Groep boekte de effecten van de stopzetting van het plan voor medische kosten na pensionering in de VS en van andere gerichte acties op het vlak van pensioenverplichtingen.

De nettofinancieringskosten bedroegen 71 miljoen euro, tegenover 85 miljoen euro in 2012.

De belastingen kwamen uit op 43 miljoen euro.

De Groep boekte een nettowinst van 49 miljoen euro, tegenover een volgens IAS 19R herzien nettoverlies van 9 miljoen euro in 2012.

Balans en kasstroom
 • Aan het eind van het jaar bedroegen de totale activa 2.568 miljoen euro, tegenover 2.830 miljoen euro eind 2012.
 • De voorraden bedroegen 542 miljoen euro (of 96 dagen). De handels-vorderingen (min de uitgestelde omzet en vooruitbetalingen) bedroegen 464 miljoen euro (56 dagen) en de handelsschulden 239 miljoen euro (42 dagen).
 • De netto financiële schuld kwam uit op 217 miljoen euro, tegenover 291 miljoen euro aan het eind van 2012.
 • In 2013 werden de nettopensioenverplichtingen verlaagd met 313 miljoen euro, wat leidde tot een sterke toename van het eigen vermogen.
 • De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen 107 miljoen euro.

 

Agfa Graphics – 2013
in miljoen euro 2012  2013  evolutie %
Omzet 1.652  1.491  -9,7%
Recurrente EBITDA (*) 91,0  97,9  +7,6%
% van de omzet 5,5%  6,6%
Recurrente EBIT (*) 53,1  60,7  +14,3%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van Agfa Graphics daalde met 9,7 procent tot 1.491 miljoen euro. Bij vergelijkbare wisselkoersen bedroeg de daling 7,5 procent. De omzetevolutie weerspiegelt de achteruitgang van de analoge computer-to-film-business (CtF) van het drukvoorbereidingsegment, de moeilijke economische omstandigheden en de rationalisatie van de productportfolio. In 2012 was de omzet van de CtF-business uitzonderlijk sterk. In de digitale computer-to-plate-business (CtP) groeiden de volumes van de digitale drukplaten licht. Deze activiteiten kampten echter met ongunstige prijseffecten.

De omzet van het industriële inkjet-segment werd beïnvloed door de rationalisatie van de productportfolio en door het zwakke investeringsklimaat. In deze moeilijke economische context slaagde Agfa Graphics erin zijn wereldwijde marktpositie voor grootformaatprinters te verstevigen. Voorts groeide in 2013 ook het aantal systeemintegratoren, OEM-klanten en andere producenten die gebruik maken van Agfa Graphics’ inkten voor industriële druktoepassingen.

Dankzij efficiëntieprogramma’s en maatregelen op het vlak van product-rationalisatie, verbeterde Agfa Graphics’ brutowinstmarge aanzienlijk van 24,7 procent in 2012 tot 26,2 procent. De evolutie weerspiegelt eveneens de positieve effecten van de lagere grondstofprijzen. Deze effecten werden zichtbaarder tegen het einde van het jaar. De recurrente EBITDA verbeterde tot 97,9 miljoen euro (6,6 procent van de omzet) en de recurrente EBIT groeide met 14,3 procent tot 60,7 miljoen euro (4,1 procent van de omzet). Ondanks de omzetevolutie overschreed het industriële inkjetsegment de rendabiliteitsdrempel in de loop van 2013. Het segment haalde op jaarbasis zelfs een positieve recurrente EBIT.

Agfa HealthCare – 2013
in miljoen euro 2012  2013  evolutie %
Omzet 1.212  1.160 -4,3%
Recurrente EBITDA (*) 133,4  116,3 -12,8%
% van de omzet 11,0%  10,0%
Recurrente EBIT (*) 90,6  77,3 -14,7%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Ongunstige wisselkoerseffecten hadden in 2013 een zware invloed op de omzet van Agfa HealthCare. Zonder deze effecten bleef de omzetdaling beperkt tot 1,1 procent. In het IT-segment presteerden zowel Imaging IT als Enterprise IT goed.

De omzetdaling van de businessgroep is toe te schrijven aan de traditionele röntgenfilmproducten van het Imaging-segment. Hierbij dient vermeld dat deze traditionele activiteiten in 2012 gekenmerkt werden door een sterk herstel volgend op een trage verkoop in 2011. In de digitale radiografiebusiness (bestaande uit hardcopy,  Direct Radiography en Computed Radiography) van het Imaging-segment werd voor de groeimotor DR een zeer sterke omzetgroei genoteerd, terwijl ook hardcopy goed presteerde.

Terwijl de groeimarkten goed presteerden in de eerste kwartalen, werden tegen het einde van het jaar tekenen van stagnatie zichtbaar. In de loop van 2013 begon de business in Noord-Amerika de effecten te voelen van de onzekerheid in de gezondheidszorgsector in de VS. Europa begon tegen het einde van het jaar daarentegen duidelijke tekenen van herstel te tonen.

De brutowinstmarge van Agfa HealthCare bereikte 34,9 procent van de omzet, tegenover 35,7 procent in 2012. De marge werd beïnvloed door wisselkoers- en mixeffecten, evenals door investeringen in de verdere verbetering van de service-efficiëntie. In het vierde kwartaal van het jaar toonde de brutowinstmarge duidelijke tekenen van herstel als gevolg van enerzijds de efficiëntieprogramma’s van de businessgroep en anderzijds de gunstige grondstofeffecten. De recurrente EBITDA bereikte 116,3 miljoen euro (10,0 procent van de omzet) en de recurrente EBIT haalde 77,3 miljoen euro, of 6,7 procent van de omzet.

Agfa Specialty Products – 2013
in miljoen euro 2012 2013 evolutie %
Omzet 227 214 -5,7%
Recurrente EBITDA (*) 5,2 14,5 +178,8%
% van de omzet 2,3% 6,8%
Recurrente EBIT (*) (0,3) 10,2

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van Agfa Specialty Products daalde met 5,7 procent door de lagere zilverprijs. De omzet van de materialen voor de productie van gedrukte schakelingen bleef groeien. De Synaps Synthetic Paper-business en de Orgacon Electronic Materials-business groeiden gestaag.

De recurrente EBITDA en de recurrente EBIT van Agfa Specialty Products verbeterden sterk tot respectievelijk 14,5 miljoen euro en 10,2 miljoen euro.

Resultaten vierde kwartaal
Agfa-Gevaert Groep – vierde kwartaal 2013
in miljoen euro  Q4 2012  Q4 2013  evolutie %
Omzet 812 739 -9,0%
Brutowinst (*) 227 227
% van de omzet 28,0% 30,7%
Recurrente EBITDA (*) 79 81 +2,5%
% van de omzet 9,7% 11,0%
Recurrente EBIT (*) 57 61 +7,0%
% van de omzet 7,0% 8,3%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

37

67 +81,1%
Resultaat over de periode 

7 (**)

44

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten. 

(*) herzien volgens IAS 19R.

Zwaar beïnvloed door de ongunstige wisselkoerseffecten, de zwakke economische omstandigheden en de achteruitgang van de analoge activiteiten daalde de omzet van de Agfa-Gevaert Groep in het vierde kwartaal van 2013 met 9,0 procent. Bij vergelijkbare wisselkoersen bedroeg de daling 5,4 procent.

Onder impuls van de efficiëntieprogramma’s van de Groep en van gunstige grondstofeffecten verbeterde de brutowinstmarge van 28,0 procent van de omzet in het vierde kwartaal van 2012 tot 30,7 procent.

Als percentage van de omzet bedroegen de verkoop- en algemene beheerskosten 18,0 procent.

De recurrente EBITDA (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) en de recurrente EBIT verbeterden tot respectievelijk 11,0 procent van de omzet en 8,3 procent van de omzet.

Inclusief gerichte acties op het vlak van pensioenverplichtingen resulteerden de reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten in een inkomst van 6 miljoen euro, tegenover een kost van 20 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2012.

Er werd een nettowinst van 44 miljoen euro geboekt, tegenover een volgens IAS 19R herziene nettowinst van 7 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2012.

Agfa Graphics – vierde kwartaal 2013
in miljoen euro  Q4 2012  Q4 2013  evolutie %
Omzet 421  375  -10,9%
Recurrente EBITDA (*) 27,6  38,6  +39,9%
% van de omzet 6,6%  10,3%
Recurrente EBIT (*) 18,2  29,2  +60,4%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Zonder wisselkoerseffecten daalde de omzet van Agfa Graphics in het vierde kwartaal met 7,6 procent.

In het segment van de drukvoorbereiding was de omzet van de analoge CtF-producten veel lager dan in het uitzonderlijk sterke vierde kwartaal van 2012. De volumes voor de digitale CtP-drukplaten bleven stabiel.

De productportfoliorationalisaties en het zwakke investeringsklimaat wogen op de omzet van het industriële inkjetsegment. Desondanks bleef Agfa Graphics zijn aandeel in de wereldwijde markt voor grootformaatdruk verder uitbreiden.

De positieve trend van de voorbije kwartalen voortzettend, bereikte Agfa Graphics’ brutowinstmarge in het vierde kwartaal 28,3 procent. In het vierde kwartaal van 2012 werd een brutowinstmarge van 23,8 procent geboekt. De verbetering was het resultaat van efficiëntieprogramma’s en van positieve grondstofeffecten. De recurrente EBITDA verbeterde van 27,6 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2012 tot 38,6 miljoen euro (10,3 procent van de omzet). De recurrente EBIT groeide van 18,2 miljoen euro tot 29,2 miljoen euro (7,8 procent van de omzet). Het industriële inkjetsegment leverde in het vierde kwartaal een positieve recurrente EBIT.

In het segment van de drukvoorbereiding was een van de belangrijkste hoogtepunten van het vierde kwartaal de toevoeging van een nieuw lid aan het succesvolle Azura-gamma van chemievrije drukplaten. Omdat de nieuwe drukplaat Azura TU geschikt is voor grote oplages, heeft Agfa Graphics nu een chemievrije oplossing voor alle gangbare commerciële toepassingen. Voorts introduceerde Agfa Graphics de tweede versie van Apogee StoreFront, een op de cloud gebaseerde e-commerce-oplossing die aanbieders van drukdiensten de mogelijkheid geeft om hun diensten en producten efficiënter aan de man te brengen.

Tijdens het evenement WPE 2013 (7-9 oktober, Berlijn, Duitsland), stelde Agfa Graphics zijn nieuwe workflowsysteem voor kranten voor: Arkitex Production. Arkitex Production geeft alle types van klanten – van de kleinste krantendrukker tot de grootste uitgevers en groepen – veilige toegang tot hun systemen en data, zowel lokaal als in de cloud.

Agfa Graphics tekende verscheidene belangrijke contracten voor uitgebreide drukvoorbereidingsystemen in het vierde kwartaal. In het VK bestelde Global Media bijvoorbeeld een plaatbelichter. Het bedrijf tekende eveneens een voor 4 jaar geldende overeenkomst voor Azura-drukplaten. Andere contracten werden getekend met – onder andere – Koninklijke Drukkerij Em. de Jong (Nederland), Flyer (België), Kraft-Schlötels (Duitsland), ProGrafik (Groep STI – Duitsland), Point CZ (Tsjechië), Read Me (Polen), Brasil Gráfica (Brazilië), Watchtower (VS), Beacon Print (Nieuw-Zeeland) en de krantengroep KyungHang Shinmun (Korea).

Op basis van zijn technologisch leiderschap en zijn hoog aangeschreven dienstverlening kon Agfa Graphics ook het aantal installaties voor chemievrije drukplatentechnologie in Japan verder uitbreiden, zowel in de krantensector als in de sector van het commerciële drukwerk.

Op het vlak van inkjet breidde Agfa Graphics zijn klantenbestand uit voor zijn kwaliteitsvolle inkten en voor zijn Anapurna- en Jeti-druksystemen. De productieve Jeti-printers worden vaak geprezen voor hun robuustheid, snelheid, veelzijdigheid en beeldkwaliteit. In het vierde kwartaal bestelde het Argentijnse bedrijf Omnigraphics zijn vierde Jeti-machine. Slechts enkele maanden na de installatie van hun eerste Jeti Titan-systeem, bestelde het Poolse Metro in het vierde kwartaal al een tweede systeem. PPL Sport & Leisure Ltd (VK), Endless Edge (VS) en Ingram Express (VS) bestelden Jeti TitanX-systemen. Dit paradepaardje van het Jeti-gamma kwam in het tweede kwartaal van 2013 op de markt.

In november kondigde Agfa Graphics aan dat Zetes Industries UV-inkten van het type Altamira zal gebruiken om de variabele gegevens op de Belgische paspoorten te drukken.

Agfa HealthCare – vierde kwartaal 2013
in miljoen euro   Q4 2012  Q4 2013  evolutie %
Omzet 337  316  -6,2%
Recurrente EBITDA (*) 49,4  42,6  -13,8%
% van de omzet 14,7%  13,5%
Recurrente EBIT (*) 38,7  32,9  -15,0%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Zwaar beïnvloed door wisselkoerseffecten, daalde Agfa HealthCare’s omzet over het vierde kwartaal met 6,2 procent tot 316 miljoen euro. Bij vergelijkbare wisselkoersen was de daling beperkt tot 2,1 procent. In het IT-segment presteerde Imaging IT goed, terwijl Enterprise IT een zeer sterke omzetgroei boekte. De traditionele filmactiviteiten van het Imaging-segment gingen sterk achteruit tegenover een zeer sterk vierde kwartaal van 2012. In de digitale radiografiebusiness van dit segment, presteerden hardcopy en Direct Radiography goed.

In het vierde kwartaal toonden de activiteiten in Europa tekenen van een opleving, terwijl de groei in de opkomende markten stagneerde, deels door ongunstige wisselkoerseffecten. De business in de VS leed onder de onzekerheid in de zorgsector van dat land.

Met 36,1 procent van de omzet verbeterde de brutowinstmarge tegenover de voorbije kwartalen van het jaar en tegenover het vierde kwartaal van 2012 (35,6 procent). Dit was vooral het gevolg van de efficiëntieprogramma’s van de businessgroep en van positieve grondstofeffecten. Sterke wisselkoers- en mixeffecten hadden een nadelige invloed. De recurrente EBITDA bereikte 42,6 miljoen euro (13,5 procent van de omzet) en de recurrente EBIT kwam uit op 32,9 miljoen euro (10,4 procent van de omzet).

Op het vlak van beeldvorming introduceerde Agfa HealthCare het veelzijdige en betaalbare CR 15-X-systeem voor computed radiography tijdens het RSNA-evenement in Chicago. Het systeem is perfect geschikt voor gedecentraliseerde afdelingen voor algemene radiografie, privé-praktijken, kleine ziekenhuizen en orthopedische en chiropractische praktijken. Nog een mijlpaal was de introductie van de volgende generatie van de toonaangevende MUSICA-beeldverwerking-software voor digitale radiografie. De nieuwe software biedt nog betere beeldkwaliteit dan zijn voorganger, evenals workflowvoordelen voor radiografen en radiologen.

Eveneens in het vierde kwartaal meldde Agfa HealthCare verscheidene contracten voor zijn vernieuwende direct radiography-technologie. De zorgorganisatie zonder winstoogmerk WellStar Health System (Marietta, Georgia, VS), installeerde bijvoorbeeld twee DX-D 400 DR-systemen.

Op het vlak van imaging IT bracht Agfa HealthCare zijn IMPAX Agility-oplossing officieel op de markt in de VS. Deze volledig eengemaakte beeldvormings-oplossing verenigt de functionaliteiten op het vlak van PACS (Picture Archiving and Communication System), RIS (Radiology Information System), rapportering, geavanceerde beeldverwerking en integratie van klinische informatie in een gesofisticeerd en eenvoudig te gebruiken platform.

In Frankrijk tekende het consortium tussen Agfa HealthCare en Worldline een belangrijke overeenkomst voor regionale imaging IT met de organisatie Alsace e-santé. Het consortium werd geselecteerd om een pakket van gedeelde diensten voor medische beeldvorming aan te bieden voor de hele Alsace-regio. In totaal zullen 53 zorgorganisaties en radiologiepraktijken intekenen op het dienstenpakket. Voor Agfa HealthCare is het het eerste regionale beeldvormingsproject van die omvang in Frankrijk.

Ook in Saoedi-Arabië werd een belangrijk contract voor imaging IT getekend. Agfa HealthCare zal de bestaande RIS/PACS-infrastructuur upgraden in zeven ziekenhuizen van het Ministerie van Volksgezondheid in Gassim.

Op het vlak van enterprise IT bevestigde Agfa HealthCare zijn leiderspositie in de Duitstalige landen van Europa door de ondertekening van een omvangrijk contract met Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft (AKV). AKV koos Agfa HealthCare’s ORBIS als het standaard Hospital Information System (HIS) voor

43 klinieken. AKV vertegenwoordigt meer dan 50 procent van de omzet van de Asklepios Groep, de grootste groep van private ziekenhuizen in Duitsland.

In Frankrijk besliste het ziekenhuis CH Jean Rougier in Cahors om Agfa HealthCare’s HYDMedia-systeem voor elektronische archivering te installeren.

Agfa Specialty Products – vierde kwartaal 2013
in miljoen euro  Q4 2012  Q4 2013  evolutie %
Omzet 54  48  -11,1%
Recurrente EBITDA (*) 2,7  0,9  -66,7%
% van de omzet 5,0%  1,9%
Recurrente EBIT (*) 1,2  (0,2)

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa Specialty Products’ omzet daalde met 11,1 procent tot 48 miljoen euro. De Synaps Synthetic Paper-producten, de Orgacon Electronic Materials-business, de Security-business, de materialen voor de productie van gedrukte schakelingen en de microfilmbusiness presteerden goed.

De recurrente EBITDA van de businessgroep bedroeg 0,9 miljoen euro. De recurrente EBIT kwam uit op min 0,2 miljoen euro.

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Julien De Wilde, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Christian Reinaudo, President en CEO, en Kris Hoornaert, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen.”

De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Bevestiging informatie persbericht Agfa-Gevaert N.V.

De commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Erik Clinck en Filip De Bock, heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen afwijking van materieel belang hebben aan het licht gebracht in de boekhoudkundige gegevens, opgenomen in huidig communiqué.

Kontich, 11 maart 2014

KPMG Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door 

Erik Clinck, Vennoot
Filip De Bock, Vennoot

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.

 


Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com