Agfa-Gevaert publiceerde vandaag zijn resultaten voor het volledige jaar en het vierde kwartaal van 2012.
  • Agfa Graphics en Agfa HealthCare boekten een groei van de jaaromzet
  • De brutowinstmarge verbeterde tegenover het vorige kwartaal en tegenover het vorige jaar
  • De recurrente EBIT steeg tot 139 miljoen euro
  • Het nettoresultaat verbeterde aanzienlijk

“Ondanks de moeilijke economische omstandigheden was onze prestatie voor 2012 in lijn met de verwachtingen. We slaagden erin onze omzet te doen groeien. Nog belangrijker is het feit dat we de voorheen negatieve trend in de brutomarge wisten om te buigen ondanks de belangrijke ongunstige invloed van de grondstofprijzen. Ons efficiëntieprogramma leverde de eerste aanzienlijke resultaten, wat de Groep hielp om in het vierde kwartaal van 2012 voor de eerste keer sinds het tweede kwartaal van 2011 een positief nettoresultaat neer te zetten. Ik ben ervan overtuigd dat we nu op een beter spoor zitten en ik herhaal de doelstelling van de onderneming om op middellange termijn een recurrente EBITDA-marge met dubbele cijfers te halen. In 2013 zullen we onze aandacht blijven richten op de controle op de verkoop- en algemene beheerskosten; de verbetering van onze brutowinstmarge; en de verdere omzetgroei van Agfa Graphics’ inkjetbusiness en Agfa HealthCare’s digitale radiografie en IT-activiteiten,” zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Agfa-Gevaert Groep – volledig jaar 2012
in miljoen euro 2011  2012  evolutie %
Omzet 3.023  3.091  +2,2%
Brutowinst (*) 846  870  +2,8%
% van de omzet 28,0%  28,1%
Recurrente EBITDA (*) 218  225  +3,2%
% van de omzet 7,2%  7,3%
Recurrente EBIT (*) 129  139  +7,8%
% van de omzet 4,3%  4,5%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 36  96  +166,7%
Resultaat over de periode (71)  (31)

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Ondersteund door het feit dat de euro in 2012 relatief zwak was in vergelijking met de meeste andere munten, groeide de jaaromzet van de Groep met 2,2 procent tot 3.091 miljoen euro. Zowel de businessgroep Agfa Graphics als de businessgroep Agfa HealthCare droeg bij tot de groei. In de opkomende markten realiseerde de Groep een sterke omzetstijging: groei met dubbele cijfers voor Agfa HealthCare en een stevige enkelcijferige groei voor Agfa Graphics.

Ondanks de aanzienlijke negatieve grondstofeffecten verbeterde de brutowinstmarge doorheen het jaar. Deze evolutie werd gevoed door efficiëntieverbeteringen, volumeverhogingen en prijseffecten.

Als percentage van de omzet verbeterden de verkoop- en algemene beheerskosten van 19,0 procent tot 18,5 procent. Dit weerspiegelt de voortdurende aandacht van de Groep voor kostenbesparingen.

De recurrente EBITDA van de Groep (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) steeg van 218 miljoen euro tot 225 miljoen euro. De recurrente EBIT groeide van 129 miljoen euro tot 139 miljoen euro: de neerwaartse trend werd in de tweede jaarhelft omgebogen, wat in het derde en vierde kwartaal tot uitstekende groeicijfers leidde.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van 43 miljoen euro, tegenover een kost van 93 miljoen euro in 2011.

De nettofinancieringslasten bedroegen 107 miljoen euro, tegenover 84 miljoen euro in 2011. Deze toename is vooral te verklaren door de toename in de pensioenkosten door de lagere disconteringsvoeten.

De belastingen kwamen uit op 20 miljoen euro.

De positieve evolutie in de loop van het jaar weerspiegelend, verbeterde het resultaat over de periode van min 71 miljoen euro tot min 31 miljoen euro. Het resultaat toewijsbaar aan de aandeelhouders van de Onderneming ging van min 73 miljoen euro in 2011 naar min 41 miljoen euro.

Balans en kasstroom
  • Aan het eind van het jaar bedroegen de totale activa 2.830 miljoen euro, tegenover 2.949 miljoen euro eind 2011.
  • De voorraden bedroegen 635 miljoen euro (of 103 dagen). De handelsvorderingen (min de uitgestelde omzet en vooruitbetalingen) bedroegen 498 miljoen euro (55 dagen) en de handelsschulden 278 miljoen euro (45 dagen).
  • De netto financiële schuld kwam uit op 291 miljoen euro, tegenover 267 miljoen euro aan het eind van 2011 en 295 miljoen euro aan het eind van het derde kwartaal van 2012.
  • De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen 32 miljoen euro.

 

Agfa Graphics – volledig jaar 2012
in miljoen euro 2011  2012  evolutie %
Omzet 1.596  1.652  +3,5%
Recurrente EBITDA (*) 87,6  91,0  +3,9%
% van de omzet 5,5%  5,5%
Recurrente EBIT (*) 48,0  53,1  +10,6%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Gesteund door de relatieve zwakte van de euro steeg de omzet van Agfa Graphics van 1.596 miljoen euro in 2011 tot 1.652 miljoen euro. Het industriële inkjetsegment van de businessgroep boekte een omzetgroei met dubbele cijfers. De wisselkoerseffecten niet meegerekend, werd een hoge enkelcijferige omzetgroei geboekt. Terwijl industrial inkjet volgens plan presteerde in de eerste negen maanden van 2012, was de impact van de zwakke Europese economie bijzonder sterk in het vierde kwartaal.

In het prepress-segment werd de volumegroei tenietgedaan door prijsdruk. De digitale computer-to-plate-business (CtP) bleef lijden onder de economische omstandigheden in Europa, maar zijn omzet steeg wel in de rest van de wereld in het algemeen en de groeimarkten in het bijzonder. Terwijl de filmvolumes zich doorheen het jaar normaliseerden, lag de omzet in de analoge computer-to-film-business (CtF) hoger dan in 2011.

De brutowinst kwam uit op 24,7 procent van de omzet. De operationele verbeteringen werden tenietgedaan door concurrentiedruk en door ongunstige grondstofeffecten. De recurrente EBITDA bedroeg 91,0 miljoen euro (5,5 procent van de omzet) en de recurrente EBIT verbeterde tot 53,1 miljoen euro (3,2 procent van de omzet).

Agfa HealthCare – volledig jaar 2012
in miljoen euro 2011  2012  evolutie %
Omzet 1.177  1.212 +3,0%
Recurrente EBITDA (*) 123,5  133,4 +8,0%
% van de omzet 10,5%  11,0%
Recurrente EBIT (*) 78,5  90,6 +15,4%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa HealthCare slaagde erin zijn jaaromzet te doen groeien tegenover 2011. De omzetstijging met 3,0 procent tot 1.212 miljoen euro weerspiegelt de prestatie van de groeiinitiatieven enerzijds en het effect van de relatieve zwakte van de euro anderzijds.

Ondanks de ongunstige economische omstandigheden bleef het IT-segment groeien. De omzetstijging in dit segment is vooral toe te schrijven aan de Enterprise IT-business, terwijl de omzet van de Imaging IT-business nagenoeg stabiel bleef. IT presteerde sterk in Latijns-Amerika en Europa, met uitzondering van het Zuid-Europa, waar de activiteiten leden onder de recessie. In Noord-Amerika was de relevante markt eerder zwak.

In het Imaging-segment bleef Agfa HealthCare een van de drijvende krachten achter de evolutie naar digitale radiografie. In 2012 groeide de omzet van de digitale radiografiebusiness (bestaande uit Computed Radiography, Direct Radiography en hardcopy): na een eerder zwakke start van het jaar herleefde de business in de tweede helft van 2012.

Dankzij de filmprijsverhogingen en Agfa HealthCare’s efficiëntieprogramma verbeterde de brutowinstmarge van 34,8 procent in 2011 tot 35,7 procent. De recurrente EBITDA bereikte 133,4 miljoen euro (11,0 procent van de omzet). De recurrente EBIT verbeterde sterk tot 90,6 miljoen euro, of 7,5 procent van de omzet.

Agfa Specialty Products – volledig jaar 2012
in miljoen euro 2011 2012 evolutie %
Omzet 250 227 -9,2%
Recurrente EBITDA (*) 9,7 5,2 -46,4%
% van de omzet 3,9% 2,3%
Recurrente EBIT (*) 5,2 (0,3) -105,8%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van Agfa Specialty Products daalde met 9,2 procent. De verkoopcijfers van de film voor de productie van gedrukte schakelingen stegen licht ondanks de ongunstige economische omstandigheden. Vooral in de eerste negen maanden van het jaar leed de Orgacon Electronic Materials-business onder de vertraging in de elektronica-industrie. De verkoop van de Synaps Synthetic Paper-producten groeide gestaag.

De recurrente EBIT was bijna break-even op min 0,3 miljoen euro en de recurrente EBITDA was positief op 5,2 miljoen euro.

Resultaten vierde kwartaal
Agfa-Gevaert Groep – vierde kwartaal 2012
in miljoen euro (niet-geauditeerd) Q4 2011  Q4 2012  evolutie %
Omzet 805 812 +0,9%
Brutowinst (*) 218 227 +4,1%
% van de omzet 27,1% 28,0%
Recurrente EBITDA (*) 64 79 +23,4%
% van de omzet 8,0% 9,7%
Recurrente EBIT (*) 43 57 +32,6%
% van de omzet 5,3% 7,0%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

(12)

37 +408,3%
Resultaat over de periode  (43) 4

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De kwartaalomzet van de Agfa-Gevaert Groep groeide met bijna 1 procent tegenover het vierde kwartaal van 2011. In de opkomende markten bereikte de Groep een omzetgroei met dubbele cijfers.

Dankzij efficiëntieverbeteringen steeg de brutowinstmarge van de Groep tegenover het vierde kwartaal van 2011 en tegenover het derde kwartaal van 2012.

Dankzij de voortdurende focus op de kosten, daalden de verkoop- en algemene beheerskosten met 1 procent tot 17,5 procent van de omzet.

De recurrente EBITDA van de Groep steeg van 64 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2011 tot 79 miljoen euro. De recurrente EBIT groeide met 32,6 procent tot 57 miljoen euro. De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van 20 miljoen euro.

Voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2011 bereikte de Groep een winst over de periode van 4 miljoen euro. Het resultaat toewijsbaar aan de aandeelhouders van de Onderneming bereikte 0 miljoen euro, tegenover min 43 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2011.

Agfa Graphics – vierde kwartaal 2012
in miljoen euro (niet-geauditeerd) Q4 2011  Q4 2012  evolutie %
Omzet 418  421  +0,7%
Recurrente EBITDA (*) 22,0  27,6  +25,5%
% van de omzet 5,3%  6,6%
Recurrente EBIT (*) 12,4  18,2  +46,8%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De kwartaalomzet van Agfa Graphics steeg met 0,7 procent tot 421 miljoen euro. De omzet voor de analoge CtF-drukvoorbereiding bleef stabiel door de normalisatie van de filmvolumes. In de digitale CtP-drukvoorbereiding groeiden de volumes licht tegenover het vierde kwartaal van 2011. Voor het segment van de industriële inkjet woog de impact van de ongunstige economische omstandigheden zwaarder dan in de voorgaande kwartalen van het jaar. Daardoor kon het segment het groeitempo van de eerste negen maanden van het jaar niet aanhouden.

Met bijzonder sterke groeicijfers in Latijns-Amerika presteerde Agfa Graphics goed in de opkomende markten. Anderzijds was de business traag in de mature markten in het algemeen en in Zuid-Europa in het bijzonder.

Voor het derde kwartaal op rij realiseerde Agfa Graphics een verbetering van de brutowinstmarge tegenover het overeenkomstige kwartaal van het voorgaande jaar. In het vierde kwartaal bereikte de brutowinstmarge 23,8 procent, tegenover 23,2 procent in het vierde kwartaal van 2011. De recurrente EBITDA-marge bedroeg 6,6 procent en de recurrente EBIT-marge 4,3 procent.

In het vierde kwartaal trok Agfa Graphics’ innovatieve drukvoorbereiding- en inkjetportfolio veel aandacht op diverse belangrijke vakbeurzen overal ter wereld, zoals World Publishing Expo en Viscom (beide in Frankfurt, Duitsland), Graph Expo (Chicago, VS) en SGIA (Las Vegas, VS).

Op het vlak van drukvoorbereiding introduceerde Agfa Graphics een nieuwe toevoeging aan de familie van :Energy-drukplaten voor commerciële en verpakkingsdrukkerijen op Graph Expo. :Energy Xtra is een uiterst duurzame drukplaat die zonder te worden gebakken tot 600.000 afdrukken kan leveren. Ook op Graph Expo maakte :Apogee Suite 8.0, de nieuwe generatie van Agfa Graphics’ workflowoplossing, zijn Noord-Amerikaanse debuut. :Apogee Suite 8.0 biedt een set van nieuwe toepassingen die ontworpen werden om offsetdrukkers en digitale drukkers te helpen bij de optimalisatie van hun productieprocessen.

Voorts slaagde Agfa Graphics er opnieuw in zijn klantenbestand voor drukvoorbereiding uit te breiden. De Franse  L’Artésienne-drukkerij (Liévin) bestelde een :Avalon-plaatbelichter en tekende een voor vier jaar geldend contract voor :Amigo-drukplaten. De Noorse onderneming Bodoni (Bergen) ging over tot de installatie van een uitgebreide :Apogee-workflowoplossing. In de regio Oceanië schakelden verscheidene drukkerijen over op Agfa Graphics’ :Energy Elite-drukplaten. Onder de nieuwe klanten bevinden zich de leverancier van labels en kartonnen dozen Abaris, de commerciële drukker Southern Colour en de handelsdrukker CMYKhub. In Brazilië bestelde de Jornal Cidade de Rio Claro (Rio Claro, São Paulo) zijn tweede :Advantage NSL-plaatbelichter. In de VS bleven de chemievrije :Azura TS-drukplaten drukkers overtuigen van hun voordelen op het vlak van milieu en efficiëntie. Onder de nieuwe klanten bevinden zich de toonaangevende drukwerkaanbieder Color on Demand (Los Angeles, Californië) en Capital Printing (Austin, Texas). De :Azura-drukplaten bleven ook succesvol in de Japanse markt. Twee van de voornaamste drukkerijen die overstapten op Agfa Graphics’ chemievrije drukplaattechnologie waren Kyoritsu Aikom en Sando Sanyo.

Op het vlak van industriële inkjet tekende Agfa Graphics een aantal contracten voor zijn :M-Press-vlakbedpersen. In de VS koos Imagine Print Solutions voor de :M-Press Tiger, terwijl Tukaiz (Chicago) de eerste :M-Press Leopard met automatisch laadsysteem in het land kocht.

Voorts groeide ook het klantenbestand voor de zeer productieve :Jeti Titan- inkjetprinters. Superior Graphics (VS) voegde de :Jeti Titan UV-printer toe aan zijn machinepark. Gelijkaardige systemen werden onder andere besteld door ReklameTryk (Denemarken), Graphic Application (Frankrijk) en PVP (Frankrijk).

In het marktsegment van de goedkoopste breedformaatprinters zette het :Anapurna-gamma zijn wereldwijde succes voort. Wereldwijd zijn er nu reeds meer dan 1.200 :Anapurna-systemen in gebruik.

Agfa HealthCare – vierde kwartaal 2012
in miljoen euro (niet-geauditeerd)   Q4 2011  Q4 2012  evolutie %
Omzet 333  337  +1,2%
Recurrente EBITDA (*) 42,3  49,4  +16,8%
% van de omzet 12,7%  14,7%
Recurrente EBIT (*) 31,5  38,7  +22,9%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van Agfa HealthCare groeide met 1,2 procent tot 337 miljoen euro. In het Imaging-segment bleef de digitale radiografiebusiness groeien. De omzet van IT was lager dan in het uitzonderlijk sterke vierde kwartaal van 2011.

In het vierde kwartaal bereikte Agfa HealthCare een sterke omzetgroei met dubbele cijfers in de opkomende markten, terwijl de activiteiten in de mature markten leden onder de ongunstige economische omstandigheden.

De brutowinstmarge verbeterde zowel tegenover het vierde kwartaal van 2011 als tegenover het derde kwartaal van 2012 en kwam uit op 35,6 procent van de omzet. De businessgroep haalde een recurrente EBITDA-marge van 14,7 procent van de omzet en een recurrente EBIT-marge van 11,5 procent van de omzet, wat een duidelijke verbetering inhoudt tegenover het vierde kwartaal van 2011 en de voorgaande kwartalen van 2012.

Een belangrijk hoogtepunt van het vierde kwartaal was de afsluiting van een overeenkomst met Gulf Medical. Het bedrijf zal optreden als verdeler in Saoedi-Arabië voor het volledige gamma van Agfa HealthCare.

Op het vlak van Imaging haalde Agfa HealthCare een aanbesteding van het Oezbeekse Ministerie van Volksgezondheid binnen voor de levering van 115 CR 30-X-computerradiografiesystemen met DRYSTAR 5300-hardcopyprinters. Het door de Wereldbank gefinancierde project geeft Agfa HealthCare de kans om de evolutie van de gezondheidszorg in het land te ondersteunen.

Voorts tekende Agfa HealthCare een nieuw contract voor directe radiografie (DR) met de Amerikaanse HealthTrust Purchasing Group. Door de overeenkomst krijgen de 1.400 centra voor acute gezondheidszorg van HealthTrust toegang tot Agfa HealthCare’s volledige DR-gamma. Ook in de VS bestelde Bethesda East Hospital (Boynton Bech, Florida) verscheidene mobiele DR-systemen van het type DX-D 100. Het gemotoriseerde DX-D 100-systeem kan doorheen het ziekenhuis bij het bed van de patiënt gebruikt worden.

Op het vlak van Imaging IT startte Agfa HealthCare in een aantal zorgcentra testprojecten op voor zijn nieuwe beeldvormingsplatform IMPAX Agility. IMPAX Agility biedt PACS-diensten (Picture Archiving and Communication System), rapporteringsdiensten, geavanceerde beeldverwerking en integratie van klinische informatie in één gesofisticeerd en eenvoudig te gebruiken platform. Het is de ideale oplossing voor kleinere ziekenhuizen en voor zorgorganisaties in opkomende markten die hun beeldbeheer willen digitaliseren.

Op het RSNA-evenement (Chicago) stelde Agfa HealthCare zijn Imaging Clinical Information System (ICIS) voor aan de Noord-Amerikaanse medische gemeenschap. Omdat het de toevoeging van medische beelden aan elektronische patiëntenrapporten mogelijk maakt, brengt het systeem organisatieoverkoepelende en regionale medische informatie-uitwisseling op een nieuw niveau. ICIS geeft clinici de mogelijkheid om beeldinformatie veilig en onafhankelijk van de locatie vast te leggen, te bewaren, te delen en te gebruiken op een groot aantal verschillende op het web aangesloten apparaten. Een nieuwe versie van de IMPAX PACS voor nucleaire geneeskunde werd geïntroduceerd op het evenement van de European Association of Nuclear Medicine in Milaan. Het systeem integreert de workflow van de afdeling nucleaire geneeskunde en brengt beelden en gegevens van verschillende modaliteiten en afdelingen samen in één IT-platform. In het VK tekende de University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust een voor 5 jaar geldend contract voor de vervanging van het bestaande PACS-systeem door een uitgebreide IMPAX-oplossing van Agfa HealthCare. Het Nederlandse Máxima Medisch Centrum bestelde een IMPAX-systeem voor radiologie, cardiologie en nucleaire geneeskunde. De organisatie heeft vestigingen in Veldhoven en Eindhoven.

Op het vlak van Enterprise IT bleef het klantenbestand voor het archivering-systeem HYDMedia groeien. Enkele van de toonaangevende zorgorganisaties die het systeem recent in gebruik namen zijn het universitair ziekenhuis van Keulen (Duitsland), het kinderziekenhuis Auf der Bult in Hannover (Duitsland) en het universitair ziekenhuis van Bazel (Zwitserland).

Agfa Specialty Products – vierde kwartaal 2012
in miljoen euro (niet-geauditeerd)  Q4 2011  Q4 2012  evolutie %
Omzet 54  54  0,0%
Recurrente EBITDA (*) 0,0  2,7  
% van de omzet 0,0%  5,0%
Recurrente EBIT (*) (1,0)  1,2  220,0%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

In tegenstelling tot de voorgaande kwartalen bleef Agfa Specialty Products’ omzet voor het vierde kwartaal stabiel, met goede prestaties van Orgacon Electronic Materials, Synaps Synthetic Paper en bepaalde klassieke filmactiviteiten.

De brutowinstmarge van de businessgroep verbeterde tegenover het vierde kwartaal van 2011 en tegenover het derde kwartaal van 2012. De recurrente EBIT verbeterde tot 1,2 miljoen euro en de recurrente EBITDA tot 2,7 miljoen euro.

In januari 2013 kondigde Agfa Specialty Products aan dat het met Eastman Park Micrographics (EPM) een exclusieve langetermijnovereenkomst voor de levering van microfilm ondertekend had. Volgens de overeenkomst zal Agfa microfilm en daaraan verbonden chemicaliën produceren voor EPM. EPM zal deze producten wereldwijd verdelen onder zijn eigen merknaam.

Vooruitzichten

Gezien de onvoorspelbare economische omstandigheden is het moeilijk om precieze guidance te geven. De Agfa-Gevaert Groep verwacht voortgezette omzetgroei voor de verschillende groeiinitiatieven. De Groep zal alle nodige maatregelen blijven nemen om de brutowinstmarge in de loop van 2013 te blijven verbeteren. Bovendien zullen er in 2013 bijkomende stappen gezet worden in de richting van de realisatie van het doel om voor de Groep op middellange of lange termijn een recurrent EBITDA-percentage met dubbele cijfers te bereiken.

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Julien De Wilde, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Christian Reinaudo, President en CEO, en Kris Hoornaert, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen.”

De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Bevestiging informatie persbericht Agfa-Gevaert N.V.

De commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Erik Clinck en Filip De Bock, heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correctie hebben aan het licht gebracht die in de boekhoudkundige gegevens, opgenomen in huidig communiqué, zou moeten doorgevoerd worden.

 

Kontich, 5 maart 2013

 

KPMG Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door

 

Erik Clinck                       Filip De Bock

Vennoot                          Vennoot

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.

 


Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com