Agfa-Gevaert maakte vandaag zijn jaarresultaten bekend.
  • Economische vertraging weegt op business in de tweede jaarhelft
  • Exclusief wisselkoerseffecten daalde de omzet met 4,2 procent tot 3.032 miljoen euro
  • Verkoop- en algemene beheerskosten meer dan 100 miljoen euro lager – beter dan de doelstelling
  • Recurrente EBIT van 138 miljoen euro tegenover 197 miljoen euro in 2007
  • Nettoresultaat van min 167 miljoen euro, rekening houdend met non-cash kosten: een bijzonder waardeverminderingsverlies van 119 miljoen euro
  • Sterke vermindering netto financiële schuld van 723 miljoen euro in het derde kwartaal van 2008 tot 673 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2008, ondanks de moeilijke handelsomstandigheden in het vierde kwartaal
Agfa-Gevaert Groep – volledig jaar 2008
miljoen euro 2007 2008 evolutie %
Omzet 3.283 3.032 -7,6%
Brutowinst (*) 1.158 963 -16,8%
% van de omzet 35,3% 31,8%
Recurrente EBITDA (*) 340 254 -25,3%
% of sales 10,4% 8,4%
Recurrente EBIT (*) 197 138 -29,9%
% van de omzet 6,0% 4,6%
Bedrijfsresultaat 125 (20)
Nettoresultaat 42 (167)

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

 

Zonder wisselkoerseffecten daalde de Groepsomzet met 4,2 procent tot 3.032 miljoen euro. In de tweede jaarhelft wogen de ongunstige economische omstandigheden duidelijk op alle drie de businessgroepen. Zowel Agfa Graphics als Agfa HealthCare meldden een aanzienlijke impact op de verkoop van investeringsgoederen. Agfa Specialty Products ontving minder bestellingen voor film van zijn grote industriële klanten.

Door de impact van de omzetdaling, de hoge grondstofkosten, bepaalde eenmalige elementen en nadelige mixeffecten daalde de recurrente brutowinstmarge van de Groep van 35,3 procent van de omzet in 2007 tot 31,8 procent.

Agfa-Gevaert is volledig op schema met de inspanningen voor het verminderen van de verkoop- en algemene beheerskosten in alle businessgroepen. De maandelijkse run rate van deze kosten werd verlaagd van 64 miljoen euro in 2007 tot 54 miljoen euro in 2008 (gebaseerd op 12 maanden). Tegenover 2007 daalden deze kosten met 118 miljoen euro (102 miljoen euro exclusief wisselkoers-effecten), wat beduidend beter is dan de doelstelling van 100 miljoen euro (75 miljoen euro exclusief wisselkoerseffecten). De verkoop- en algemene beheerskosten bedroegen 21,4 procent van de omzet, tegenover 23,3 procent in 2007. De Groep blijft zich inzetten om de efficiëntie te verbeteren en de kosten in alle businessgroepen te verlagen.

Ondanks deze inspanningen daalde de recurrente EBITDA van de Groep (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) van 340 miljoen euro in 2007 tot 254 miljoen euro. De recurrente EBIT daalde van 197 miljoen euro tot 138 miljoen euro.

In het vierde kwartaal voerde de Groep het jaarlijkse onderzoek inzake bijzondere waardevermindering van goodwill en immateriële activa uit. Gebaseerd op de herziene economische veronderstellingen in het vijfjarenplan en de herziene disconteringsvoet, werd vastgesteld dat de realiseerbare waarde van de healthcare business lager is dan de boekwaarde. Daarom besliste de Raad van Bestuur om een bijzonder waardeverminderingsverlies te boeken voor goodwill en andere immateriële activa van in totaal 119 miljoen euro.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten (inclusief het waardeverminderingsverlies) kwamen uit op 158 miljoen euro, tegenover 72 miljoen euro in 2007. Het niet-operationeel resultaat bedroeg min 86 miljoen euro.

In 2008 paste de Groep een uitzonderlijke uitgestelde belastinglast van 34 miljoen euro toe. Deze last is verbonden aan de tegenboeking van uitgestelde belastingvorderingen als gevolg van de herziening van de economische veronderstellingen in het vijfjarenplan.

Het nettoresultaat kwam uit op min 167 miljoen euro. Zonder het bijzondere waardeverminderingsverlies, de uitzonderlijke uitgestelde belastingslast en de reorganisatiekosten zou de Groep een positief nettoresultaat geboekt hebben.

Balans en kasstroom

– Eind 2008 bedroegen de totale activa 3.160 miljoen euro, tegenover 3.559 miljoen euro eind 2007.

– De voorraden bedroegen 575 miljoen euro (of 100 dagen). De handels-vorderingen bedroegen 750 miljoen euro (89 dagen) en de handelsschulden 226 miljoen euro (39 dagen).

– Dankzij doelgerichte maatregelen verbeterde de netto financiële schuld tot 673 miljoen euro eind 2008, tegenover 723 miljoen euro eind september 2008 en 721 miljoen euro eind 2007. De moeilijke conjunctuur vertraagde de geplande verkoop van de lease portfolio.

– De nettobedrijfskasstroom bedroeg 81 miljoen euro.

Agfa Graphics – volledig jaar 2008
miljoen euro 2007 2008 evolutie %
Omzet 1.617 1.522 -5,9%
Recurrente EBITDA (*) 123,6 115,9 -6,2%
    % van de omzet 7,6% 7,6%
Recurrente EBIT (*) 60,6 64,5 6,4%

(*)  voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

 

Exclusief wisselkoerseffecten daalde de omzet van Agfa Graphics met 2,2 procent tot 1.522 miljoen euro. De marktgebonden achteruitgang in het analoge computer-to-film-segment (CtF) duurde voort in 2008. Na drie kwartalen van groei, stagneerde de markt voor computer-to-plate-drukplaten (CtP) en de daaraan verbonden apparatuur in het vierde kwartaal door de algemene vertraging in de drukindustrie.

In dit ongunstige economische klimaat slaagde Agfa Graphics er dankzij zijn technologisch leiderschap toch in om zijn positie in de CtP-markten verder te verstevigen. Het segment van de industriële inkjet kon voortbouwen op de succesvolle drupa-vakbeurs die in mei werd gehouden. De ontwikkeling van de eerste generatie van inkjetmachines werd afgerond in de eerste kwartalen van het jaar en de businessgroep heeft zijn R&D-inspanningen voor dit segment op een normaal niveau gebracht.

Agfa Graphics zit op schema met de plannen om de verkoop- en algemene beheerskosten te verminderen. Deze kosten lagen 36 miljoen euro lager dan in 2007. Deze inspanningen stelden Agfa Graphics in staat om de effecten van de hoge grondstofkosten en de zwakke economie te compenseren. In het vierde kwartaal was Agfa Graphics door de verslechterende conjunctuur genoodzaakt om hoger dan normale waardeverminderingen op vorderingen te boeken. Tegen het einde van het jaar ging de businessgroep ook over tot tijdelijke productiestops. De recurrente EBITDA daalde tot 115,9 miljoen euro (of 7,6 procent van de omzet). De recurrente EBIT groeide tot 64,5 miljoen euro (4,2 procent van de omzet).

Agfa HealthCare – volledig jaar 2008
miljoen euro 2007 2008 evolutie %
Omzet 1.392 1.223 -12,1%
Recurrente EBITDA (*) 179,6 117,3 -34,7%
    % van de omzet 12,9% 9,6%
Recurrente EBIT (*) 105,6 57,8 -45,3%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

 

Zonder wisselkoerseffecten daalde de omzet met 8,6 procent tot 1.223 miljoen euro. De marktgebonden achteruitgang van het traditionele filmsegment ging onverminderd door. In de tweede jaarhelft werden de omzetcijfers van Agfa HealthCare beïnvloed door de economische vertraging omdat sommige zorgorganisaties hun investeringen in Enterprise IT, Imaging IT en apparatuur voor computerradiografie (CR) uitstellen. In 2008 introduceerde Agfa HealthCare met succes zijn IMPAX Cardiology Suite in Europa. Het belangrijke contract dat werd getekend met het ziekenhuisnetwerk Assistance Publique – Hôpitaux de Paris is een hefboom voor nieuwe successen op het vlak van ondernemingsbrede IT.

Agfa HealthCare kon zijn verkoop- en algemene beheerskosten verder verminderen met 79 miljoen euro of 21,0 procent. Bovenop de zwakkere omzet en de hoge grondstofkosten, werden de jaarresultaten van de businessgroep sterk beïnvloed door de beslissing om een aantal eenmalige voorzieningen (voor in totaal 12 miljoen euro) te boeken voor werk dat nog geleverd moet worden in het kader van bepaalde contracten die getekend werden in 2006 en 2007. In het vierde kwartaal hadden ook tijdelijke productiestops voor beeldvormingsproducten en waardeverminderingen op vorderingen en voorraden een ongunstig effect. De recurrente EBITDA bedroeg 117,3 miljoen euro (of 9,6 procent van de omzet) en de recurrente EBIT kwam uit op 57,8 miljoen euro (4,7 procent van de omzet). Zonder de hierboven genoemde eenmalige effecten zou de rendabiliteit een aanzienlijk hoger niveau bereikt hebben.

Agfa Specialty Products – volledig jaar 2008
miljoen euro 2007 2008 evolutie %
Omzet 274 287 4,7%
Recurrente EBITDA (*) 41,2 22,2

-46,1%

% van de omzet 15,0% 7,7%
Recurrente EBIT (*) 35,2 17,1 -51,4%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Exclusief wisselkoerseffecten, groeide de omzet met 5,6 procent tot 287 miljoen euro. In tegenstelling tot de positieve omzetevolutie van de eerste 9 maanden van het jaar, daalde de omzet van Agfa Specialty Products met 27,0 procent in het vierde kwartaal van 2008. De marktgebonden dalende trend voor bepaalde traditionele filmproducten duurde voort en de economische crisis woog op de markten waarin de grote industriële klanten van Specialty Products opereren. Zo bestelden elektronicaproducenten bijvoorbeeld minder film voor de productie van gedrukte schakelingen. Deels door acties op het vlak van voorraadafbouw bij Agfa’s klanten in de beeldvormingsindustrie, brachten ook de contracten voor grote filmvolumes in dit segment in het vierde kwartaal een lagere omzet op dan in de voorgaande kwartalen. De verkoop in het Security and Identification segment leed onder een vertraging met betrekking tot de leveringen voor het Marokkaanse identiteitskaartenproject.

Specialty Products zit op schema met de inspanningen om de operationele kosten te verlagen in verhouding tot de evolutie in de traditionele markten. De rendabiliteit van de businessgroep werd echter negatief beïnvloed door de hoge grondstof-kosten, mixeffecten en waardeverminderingen op voorraden. De recurrente EBITDA-marge bedroeg daardoor 7,7 procent van de omzet. De recurrente EBIT-marge bedroeg 6,0 procent van de omzet.

Resultaten vierde kwartaal 2008
Agfa-Gevaert Groep – vierde kwartaal 2008
miljoen euro Kw.4 2007 Kw.4 2008 evolutie %
Omzet 864 761 -11,9%
Brutowinst(*) 291 230 -21,0%
% van de omzet 33,7% 30,2%
Recurrente EBITDA (*) 92 61 -33,7%
% of sales 10,6% 8,0%
Recurrente EBIT (*) 59 32 -45,8%
% van de omzet 6,8% 4,2%
Bedrijfsresultaat 26 (102)
Nettoresultaat (27) (167)

(*)  voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten. 

 

– De Groepsomzet daalde met 11,9 procent tot 761 miljoen euro. 

– Agfa-Gevaert’s rendabiliteit werd aangetast door het lagere productieniveau – wat leidde tot negatieve variaties – en door belangrijke eenmalige elementen.

– De Groep verlaagde de verkoop- en algemene beheerskosten met 40 miljoen euro (wisselkoerseffecten niet meegerekend 42 miljoen euro) tegenover het vierde kwartaal van 2007.

– De recurrente EBIT van de Groep daalde met 45,8 procent tot 32 miljoen euro.

– Het nettoresultaat bedroeg min 167 miljoen euro, inclusief de volgende non-cash kosten: een bijzonder waardeverminderingsverlies voor goodwill en andere immateriële activa van 119 miljoen euro en een uitzonderlijke uitgestelde belastinglast van 16 miljoen euro in verband met de tegenboeking van uitgestelde belastingvorderingen.

Agfa Graphics – vierde kwartaal 2008
miljoen euro Kw.4 2007 Kw.4 2008 evolutie %
Omzet 416 382 -8,2%
Recurrente EBITDA (*) 29,5 30,4 3,1%
    % van de omzet 7,1% 8,0%
Recurrente EBIT (*) 14,5 18,0 24,1%

(*)  voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten. 

 

De omzet daalde met 8,2 procent tot 382 miljoen euro. De verkoop- en algemene beheerskosten van de businessgroep lagen 14 miljoen euro lager dan in het vierde kwartaal van 2007. Dankzij de inspanningen om de operationele kosten te verlagen, kon de businessgroep de effecten van de economische vertraging compenseren. De recurrente EBITDA bedroeg 30,4 miljoen euro (of 8,0 procent van de omzet). De recurrente EBIT steeg met 24,1 procent tot 18,0 miljoen euro (4,7 procent van de omzet).

Op de vakbeurs Graph Expo (Chicago, Illinois) maakten verscheidene nieuwe producten, waaronder de nieuwe chemievrije thermische CtP-drukplaat :Azura TS, hun Noord-Amerikaanse debuut. Tijdens de beurs werden bestellingen genoteerd voor 14 CtP-plaatbelichters en werden verscheidene belangrijke contracten voor verbruiksgoederen getekend. In China leverde Agfa Graphics een CtP-systeem, chemievrije :Azura-drukplaten en :Apogee Suite workflowsoftware aan het Shanghai Publishing and Printing College (SPPC). Het SPPC richt zich op het trainen van begaafde werknemers voor de Chinese uitgeverij- en drukwereld.

De trend van de vierjaarlijkse drupa-beurs voortzettend, rapporteerden verscheidene vakbeurzen die in het vierde kwartaal gehouden werden een groeiende interesse in de industriële inkjetsystemen van Agfa Graphics. De Viscom-shows in vier Europese steden leidden tot verscheidene deals voor :Anapurna-grootformaatprinters. Bovendien wordt de :Anapurna-technologie ook geïntroduceerd in Azië. Een opendeurevenement van de eerste :Anapurna-klant in Hongkong was een groot succes. Het leverde Agfa diverse nieuwe contracten en interessante klantencontacten op. Met de bestelling van een tweede machine bevestigde Noteworthy, de New Yorkse drukker van promotiemateriaal, zijn vertrouwen in :Dotrix, de supersnelle inkjetpers van Agfa Graphics.

Agfa HealthCare – vierde kwartaal 2008
miljoen euro Kw.4 2007 Kw.4 2008 evolutie %
Omzet 374 325 -13,1%
Recurrente EBITDA (*) 54,9 29,6 -46,1%
    % van de omzet 14,7% 9,1%
Recurrente EBIT (*) 38,9 14,1 -63,8%

(*)  voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

 

De omzet van Agfa HealthCare daalde met 13,1 procent tot 325 miljoen euro. De verkoop- en algemene beheerskosten daalden met 25 miljoen euro of 25,8 procent tegenover het vierde kwartaal van 2007. Door de effecten van de economische vertraging en bepaalde eenmalige effecten daalde de recurrente EBITDA van 54,9 miljoen euro (of 14,7 procent van de omzet) in het vierde kwartaal van 2007 tot 29,6 miljoen euro (9,1 procent van de omzet). De recurrente EBIT daalde tot 14,1 miljoen euro of 4,3 procent van de omzet.

De jaarlijkse bijeenkomst van de Radiological Society of North America (RSNA) was het hoogtepunt van het kwartaal. Ondanks de economische omstandigheden, bleef het aantal professionals dat de grootste medische bijeenkomst ter wereld bezocht stabiel. De stand van Agfa HealthCare was drukbezocht, met de IMPAX IT-oplossingen en het volledige CR-gamma in een hoofdrol.

Op het vlak van beeldvorming, bestelde ProHealth Care in Wisconsin (VS) 10 DX-S-digitizers voor gebruik in drie van zijn zorgcentra. Het Riley Hospital for Children (Indiana, VS) kocht een DX-S voor zijn afdeling intensieve zorgen voor pasgeborenen. Recente studies tonen aan dat het systeem de mogelijkheid geeft om de dosis röntgenstraling tot 50 procent te verminderen, zonder enig effect op de kwaliteit van de beelden.

Intermountain Healthcare (Utah, VS) ging in zee met Agfa HealthCare voor de integratie van de beeldvorming van zijn 21 ziekenhuizen en zijn meer dan 150 kleinere zorgcentra. De US Air Force verleende de nieuwste versie van Agfa HealthCare’s Picture Archiving and Communication System (PACS), IMPAX 6.3, en het IMPAX Data Center een Authority to Connect. Dit betekent dat deze systemen aan alle voorwaarden voldoen om te kunnen worden geïnstalleerd in de netwerken van de US Air Force. In het Verenigd Koninkrijk tekende het private centrum voor acute zorg King Edward VII’s Hospital Sister Agnes een overeenkomst voor de installatie van een IMPAX RIS (Radiology Information System) en PACS en van een aantal CR 35-X-digitizers. Op het vlak van Cardiology IT tekende het Universitair Ziekenhuis Antwerpen een overeenkomst voor IMPAX Cardiovascular. Het is een bewijs van het succes van Agfa HealthCare’s strategie om de cardiovasculaire systemen ook buiten Noord-Amerika te introduceren.

Op het vlak van ondernemingsbrede IT zette Agfa HealthCare’s ORBIS-oplossing haar sterke groei ook in het vierde kwartaal voort. In de loop van 2008 werden 35 nieuwe contracten voor dit systeem getekend in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

Agfa Specialty Products – vierde kwartaal 2008
miljoen euro Kw.4 2007 Kw.4 2008 evolutie %
Omzet 74 54 -27,0%
Recurrente EBITDA (*) 9,2 1,3 -85,9%
% van de omzet 12,4% 2,4%
Recurrente EBIT (*) 7,2 0,2 -97,2%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van Agfa Specialty Products daalde met 27,0 procent tot 54 miljoen euro. De recurrente EBITDA-marge bedroeg 2,4 procent van de omzet en de recurrente EBIT-marge kwam uit op 0,4 procent van de omzet.

In oktober 2008 kondigde Agfa aan dat Igepa Belux (België) zijn synthetische kwaliteitspapier SYNAPS gaat verdelen in België en Luxemburg. In het begin van dit jaar werd een gelijkaardige overeenkomst getekend met Nekoosa Coated Products voor distributie in de VS.

Vooruitzichten

De zwakkere conjunctuur had een duidelijke impact op Agfa-Gevaert’s resultaten in het vierde kwartaal. Doordat het hoogst onzeker is hoe diep de crisis zal gaan en hoe lang ze zal aanhouden, is het onmogelijk om vooruitzichten te geven voor de volgende maanden.

Op basis van de trend in de eerste maanden van 2009, verwacht de Groep een voortdurende zwakke vraag naar de producten en oplossingen van Agfa Graphics en Agfa Specialty Products. Beide businessgroepen zijn immers conjunctuur-gevoelig. In de drukindustrie zetten de slechte economische omstandigheden drukkers ertoe aan om hun investeringen in apparatuur uit te stellen. Bovendien resulteert de vertraging in de reclamemarkten in een verminderd verbruik van verbruiksgoederen. Eveneens op basis van de trends in het begin van 2009, wordt verwacht dat Agfa HealthCare in mindere mate zal lijden onder de crisis, hoewel sommige IT-projecten uitgesteld worden doordat besluitvormingsprocessen langer duren wanneer de economische omstandigheden ongunstig zijn.

De Agfa-Gevaert Groep zal doorgaan met de uitvoering van het in 2008 aangekondigde bijkomende besparingsprogramma. Bovendien zet de Groep de inspanningen voort om de rendabiliteit te verbeteren en om de kostenstructuur indien nodig verder aan de economische omstandigheden aan te passen.

Click here for Agfa’s consolidated statements of income.

Click here for Agfa’s consolidated balance sheet.

Click here for Agfa’s cash flow statement.

Click here for Agfa’s consolidated statement of shareholders’ equity.


Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com