Agfa-Gevaert maakte vandaag zijn jaarresultaten bekend.
  • Economische crisis beïnvloedt activiteiten in eerste jaarhelft – beginnend herstel tegen jaareinde
  • Groepsomzet daalde met 9,1 procent
  • Recurrente EBIT groeide tot 182 miljoen euro door besparings-maatregelen en verbetering van operationele efficiëntie
  • Positief nettoresultaat van 6 miljoen euro, vooral door seizoensgebonden sterk vierde kwartaal
  • Netto financiële schuld daalde verder tot 445 miljoen euro
Agfa-Gevaert Groep – volledig jaar 2009
miljoen euro 2008 2009 evolutie %
Omzet 3.032 2.755 -9,1%
Brutowinst (*) 961 886 -7,8%
% van de omzet 31,7% 32,2%
Recurrente EBITDA (*) 251 284 +13,1%
% of sales 8.3% 10,3%
Recurrente EBIT (*) 135 182 +34,8%
% van de omzet 4,5% 6,6%
Winst/(verlies) uit bedrijfsactiviteiten (23) 170
Nettoresultaat (167) 6

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

 

Tegenover 2008 daalde de Groepsomzet met 9,1 procent tot 2.755 miljoen euro. De crisisgebonden achteruitgang in de markten van Agfa-Gevaert bereikte zijn laagste peil in de tweede helft van het jaar.

Ondanks de omzetdaling en de verminderde productie-efficiëntie door een verminderd gebruik van de capaciteit in de eerste kwartalen van het jaar, verbeterde de brutowinstmarge van 31,7 procent in 2008 tot 32,2 procent. Dit was vooral het gevolg van de succesvolle efficiëntieprogramma’s, de lagere grondstofprijzen en bepaalde eenmalige effecten.

Agfa-Gevaert ligt voor op de plannen voor de vermindering van de verkoop- en algemene beheerskosten. De gemiddelde maandelijkse verkoop- en algemene beheerskosten werden verlaagd van 64 miljoen euro in 2007 en 54 miljoen euro in 2008 tot 46 miljoen euro in 2009. Over het volledige jaar gezien, daalden deze kosten met 14,5 procent tegenover 2008. De verkoop- en algemene beheerskosten bedroegen 20,1 procent van de omzet, tegenover 23,3 procent in 2007 en 21,3 procent in 2008.

De recurrente EBITDA van de Groep (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) steeg van 251 miljoen euro in 2008 tot 284 miljoen euro. De recurrente EBIT verbeterde van 135 miljoen euro tot 182 miljoen euro.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten leidden tot een kost van 12 miljoen euro, tegenover een kost van 158 miljoen euro in 2008. De cijfers van 2009 werden positief beïnvloed door veranderingen in de medische plannen voor gepensioneerde werknemers in de VS en door veranderingen in de ‘vaste doel’-regelingen in de VS en Duitsland.
De cijfers van 2008 werden negatief beïnvloed door een aanzienlijk waardeverminderingsverlies voor goodwill.

De nettofinancieringslasten bedroegen min 114 miljoen euro, tegenover min 83 miljoen euro in 2008. Dit was vooral het gevolg van de verhoogde pensioentekorten door de evolutie van de aandelenmarkten in 2008.

De belastingen bedroegen 49 miljoen euro tegenover 60 miljoen euro in 2008. De kortlopende belastingverplichtingen bedroegen 14 miljoen euro en de uitgestelde belastinglasten 35 miljoen euro (non-cash element).

Vooral dankzij de sterke operationele prestaties van alle businessgroepen in de laatste kwartalen van het jaar werd een positief nettoresultaat van 6 miljoen euro geboekt, tegenover een negatief resultaat van min 167 miljoen euro in 2008. Het resultaat van 2008 werd beïnvloed door het reeds genoemde waarde-verminderingsverlies, uitzonderlijke belastingsverplichtingen en aanzienlijke reorganisatiekosten.

Balans en kasstroom

– Eind 2009 bedroegen de totale activa 2.852 miljoen euro, tegenover 3.160 miljoen euro eind 2008. 


De voorraden bedroegen 483 miljoen euro (of 93 dagen). De handels-vorderingen (min de uitgestelde omzet en vooruitbetalingen) bedroegen 469 miljoen euro (58 dagen) en de handelsschulden 206 miljoen euro (40 dagen).

– Door de voortdurende doelgerichte inspanningen verbeterde de netto financiële schuld tot 445 miljoen euro, tegenover 673 miljoen euro eind 2008 en 721 miljoen euro eind 2007.


De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen 266 miljoen euro.

Agfa Graphics – volledig jaar 2009
miljoen euro 2008 2009 evolutie %
Omzet 1.522 1.341 -11,9%
Recurrente EBITDA (*) 116,1 108,3 -6,7%
    % van de omzet 7,6% 8,1%
Recurrente EBIT (*) 64,7 62,6 -3,2%

(*)  voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

 

De omzet van Agfa Graphics daalde met 11,9 procent tegenover 2008. De effecten van de economische vertraging – die zichtbaar werden in de loop van 2008 – hielden aan in de eerste kwartalen van 2009. In de tweede helft van het jaar bereikte de crisisgebonden achteruitgang zijn laagste peil. In de laatste maanden van 2009 begonnen de markten voor drukvoorbereiding en voor inkjet zich te herstellen, vooral in Noord-Amerika en in de opkomende landen. De crisisgebonden toename van de concurrentiedruk in het Computer-to-Plate-segment bleef echter het hele jaar aanhouden.

Agfa Graphics boekt succes met zijn plannen om de verkoop- en algemene beheerskosten te verminderen. Tegenover 2008 werden deze kosten verlaagd met 50 miljoen euro. Samen met de maatregelen ter verbetering van de operationele efficiëntie steunden deze inspanningen duidelijk Agfa Graphics’ rendabiliteit. Dit leidde tot een bijzonder sterke prestatie in het vierde kwartaal. Ook de lagere grondstofprijzen en bepaalde eenmalige elementen hadden een positieve invloed. Gezien over het hele jaar werden deze gunstige elementen tenietgedaan door crisisgebonden elementen, zoals het verminderde gebruik van de productie-capaciteit, provisies voor oninbare schulden en de toegenomen concurrentiedruk. De recurrente EBITDA-marge bedroeg 8,1 procent van de omzet. De recurrente EBIT-marge groeide tot 4,7 procent van de omzet.

Agfa HealthCare – volledig jaar 2009
miljoen euro 2008 2009 evolutie %
Omzet 1.223 1.178 -3,7%
Recurrente EBITDA (*) 115,8 168,0 +45,1%
    % van de omzet 9,5% 14,3%
Recurrente EBIT (*) 56,3 116,2 +106,4%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

 

De omzet van Agfa HealthCare daalde met 3,7 procent tegenover het voorgaande jaar. De businessgroep kon de effecten van de economische crisis beperken. Hoewel een aantal zorginstellingen hun investeringen in apparatuur en IT uitstelden, slaagde Agfa HealthCare erin zijn omzet veilig te stellen. Zoals verwacht volstond de omzetgroei in IT niet om de marktgedreven omzetdaling in Imaging volledig te compenseren.

Volgend op de sterke verbetering in 2008, realiseerde Agfa HealthCare in 2009 een bijkomende vermindering van de verkoop- en algemene beheerskosten van 43 miljoen euro. Door deze inspanningen – maar ook door de verbeterde service-efficiëntie en operationele efficiëntie en door de lagere grondstofprijzen – kon de businessgroep doorheen het jaar de rendabiliteit gevoelig verbeteren. Agfa HealthCare’s recurrente EBITDA kwam uit op 168,0 miljoen euro (of 14,3 procent van de omzet). De recurrente EBIT verbeterde tot 116,2 miljoen euro of 9,9 procent van de omzet.

Agfa Specialty Products – volledig jaar 2009
miljoen euro 2008 2009 evolutie %
Omzet 287 236 -17,8%
Recurrente EBITDA (*) 21,4 17,1

-20,1%

% van de omzet 7,5% 7,2%
Recurrente EBIT (*) 16,3 12,7 -22,1%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Tegenover 2008 daalde de omzet van Agfa Specialty Products met 17,8 procent, vooral door de ongunstige economische omstandigheden, de marktgebonden achteruitgang voor bepaalde Classic Film-producten en de verschuiving van een deel van de filmbusiness naar Agfa Graphics in het vierde kwartaal. De omzet van de New Business-producten verbeterde tegenover het voorgaande jaar. De laatste maanden van het jaar begonnen ook enkele markten voor traditionele filmproducten te herstellen van de effecten van de economische crisis.

De rendabiliteit van Agfa Specialty Products werd negatief beïnvloed door de marktgebonden achteruitgang van de Classic Film-omzet, de verminderde productie-efficiëntie door het verminderde gebruik van de productiecapaciteit en door de investeringen in New Business. De recurrente EBITDA-marge kwam uit op 7,2 procent van de omzet. De recurrente EBIT-marge bedroeg 5,4 procent van de omzet.

Resultaten vierde kwartaal 2009
Agfa-Gevaert Groep – vierde kwartaal 2009
miljoen euro Kw.4 2008 Kw.4 2009 evolutie %
Omzet 761 735 -3,4%
Brutowinst(*) 229 244 +6,6%
% van de omzet 30,1% 33,2%
Recurrente EBITDA (*) 60 97 +61,7%
% of sales 7,9% 13,2%
Recurrente EBIT (*) 31 73 +135,5%
% van de omzet 4,1% 9,9%
Winst/(verlies) uit bedrijfsactiviteiten (103) 71 +168,9%
Nettoresultaat (167) 20

(*)  voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten. 

 

De omzet van de Agfa-Gevaert Groep daalde met 3,4 procent tegenover het vierde kwartaal van 2008. Zonder wisselkoerseffecten zou de daling beperkt blijven tot 1,0 procent. Deze verbetering ten opzichte van de voorgaande kwartalen van het jaar geeft aan dat de markten van Agfa-Gevaert zich beginnen te herstellen van de effecten van de economische crisis.

Tegenover het vierde kwartaal van 2008 verlaagde de Groep de verkoop- en algemene beheerskosten met 17 miljoen euro. Door besparingen en door de verbetering van de operationele efficiëntie droegen alle businessgroepen bij tot de sterke verbetering van de rendabiliteit. De recurrente EBITDA groeide tot 97 miljoen euro (13,2 procent van de omzet) en de recurrente EBIT groeide tot 73 miljoen euro (9,9 procent van de omzet). Het nettoresultaat van de Groep bedroeg 20 miljoen euro.

Recente vonnissen in arbitragegeschillen in verband met AgfaPhoto – zoals de vonnissen over de overgedragen verplichtingen m.b.t. de gebouwen en over het vermeende slechte beheer door Agfa-Gevaert in verband met de verkoop van de afdeling Consumer Imaging – werden in het voordeel van Agfa-Gevaert uitgesproken.  

Agfa Graphics – vierde kwartaal 2009
miljoen euro Kw.4 2008 Kw.4 2009 evolutie %
Omzet 382 356 -6,8%
Recurrente EBITDA (*) 30,7 40,8 +32,9%
    % van de omzet 8,0% 11,5%
Recurrente EBIT (*) 18,0 30,1 +67,2%

(*)  voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten. 

 

Het vierde kwartaal is traditioneel het sterkste voor de drukindustrie. De omzet van Agfa Graphics daalde met 6,8 procent tegenover het vierde kwartaal van 2008. De daling is veel minder uitgesproken dan in de voorgaande kwartalen van het jaar, door de sterke prestatie van het Computer-to-Film-segment in de BRIC-landen, door het boeken van inkomsten voor een aantal contracten voor grote inkjetmachines en door het ontluikende herstel van de grafische markten. De verschuiving van een deel van de filmbusiness (voor Computer-to-Film-toepassingen) van Agfa Specialty Products naar Agfa Graphics ten gevolge van veranderingen in het concurrentielandschap had eveneens een gunstige invloed op de omzet van Agfa Graphics. De inspanningen voor het terugdringen van de operationele kosten werpen hun vruchten af. De recurrente EBITDA-marge verbeterde tot 11,5 procent en de EBIT-marge tot 8,5 procent.

Op het vlak van industriële inkjet was het hoogtepunt van het vierde kwartaal het ondertekenen van de overeenkomst voor de overname van het merendeel van de activa van de Noord-Amerikaanse activiteiten en van de aandelen van de voor-naamste buitenlandse dochterondernemingen van Gandi Innovations Holdings LLC. Gandi Innovations is een toonaangevende leverancier van grootformaat-printers. Omdat ze zich vooral concentreren op het middenklassesegment, is hun gamma volledig complementair met Agfa Graphics’ aanbod aan modellen voor de lagere marktsegmenten (de :Anapurna-grootformaatprinters) en hogere marktsegmenten (:M-Press Tiger en :Dotrix). De overname werd succesvol afgerond in het begin van 2010.

Nog in inkjet zullen binnenkort nieuwe :M-Press Tiger-machines – de tweede generatie van de industriële vlakbedpers :M-Press – geïnstalleerd worden bij klanten in het VK, Australië, Canada, de VS en Frankrijk.
In het vierde kwartaal bleven ook de :Anapurna-grootformaatprinters goed verkopen. Nu er geleidelijk meer systemen geïnstalleerd worden, beginnen ook de inkomsten uit inkt te groeien.

Op het vlak van drukvoorbereiding introduceerde Agfa Graphics een aantal technologische innovaties op de vakbeurs voor krantendrukkers IFRA 2009 (Wenen, Oostenrijk). Deze innovaties geven krantendrukkers de mogelijkheid om hun prepressafdelingen efficiënter te doen werken. Zo is :Arkitex Portal een nieuwe aanvulling op Agfa Graphics’ populaire :Arkitex-software voor het beheer van en de controle op het productieproces van kranten. Agfa Graphics introduceerde eveneens een optie die de snelheid verhoogt van het gamma :Advantage N-plaatbelichters. Door de nieuwe optie kunnen plaatbelichters aanzienlijk meer drukplaten per uur afleveren.

In januari 2010 tekende Agfa Graphics een intentieverklaring met zijn Chinese zakenpartner Shenzhen Brothers voor het opzetten van een joint venture, gericht op het verstevigen van de marktpositie van beide partners in de regio’s Groter China en ASEAN. Agfa Graphics is ervan overtuigd dat de combinatie van Shenzhen Brothers’ sterke band met lokale leveranciers en overheden en Agfa Graphics’ knowhow en toonaangevende technologie de uitwerking van de ambitieuze groeiplannen van beide ondernemingen zal vergemakkelijken.

Agfa HealthCare – vierde kwartaal 2009
miljoen euro Kw.4 2008 Kw.4 2009 evolutie %
Omzet 325 316 -2,8%
Recurrente EBITDA (*) 28,9 51,5 +78,2%
    % van de omzet 8,9% 16,3%
Recurrente EBIT (*) 13,7 39,5 +188,3%

(*)  voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

 

Het vierde kwartaal is traditioneel Agfa HealthCare’s sterkste kwartaal van het jaar. Door het beginnende economische herstel waren deze seizoensgebonden effecten in 2009 nog meer uitgesproken. Het IT-segment rapporteerde sterke omzetcijfers en in het Imaging-segment zorgden de recent geïntroduceerde DR-systemen voor omzetgroei. Agfa HealthCare’s omzet daalde met 2,8 procent tegenover het vierde kwartaal van 2008. Zonder wisselkoerseffecten steeg de omzet licht met 0,3 procent. De businessgroep zette de sterke operationele prestatie van de voorgaande kwartalen voort. De recurrente EBITDA-marge verbeterde tot 16,3 procent van de omzet en de recurrente EBIT-marge bereikte 12,5 procent van de omzet.

In het vierde kwartaal kondigde Agfa HealthCare de overname aan van Insight Agents GmbH, een Europese producent van contrastmedia. De overname werd eind 2009 afgerond. Aangezien contrastmedia steeds meer gebruikt worden voor medische beeldvorming, zijn ze een logische toevoeging bij Agfa HealthCare’s imaging-portfolio.

Nog in Imaging, introduceerde Agfa HealthCare de DX-G. Dit eerste systeem van een nieuwe generatie systemen voor Computed Radiography (CR) biedt een ongeziene flexibiliteit.

In december meldde Agfa HealthCare de ondertekening van een nieuw contract met zijn partners in de Volksrepubliek China voor de installatie van CR-systemen met MUSICA²-software en hardcopy printers en voor de levering van alle daarmee verbonden verbruiksgoederen. Het nieuwe contract geldt voor 4 jaar en verwacht wordt dat het 500 miljoen dollar waard zal zijn.

De systemen voor Direct Radiography (DR) – in Europa geïntroduceerd in maart 2009 – begonnen in het vierde kwartaal omzet te genereren. Tijdens het RSNA 2009-evenement in Chicago werden de systemen geïntroduceerd in de Noord-Amerikaanse markten.

Op het vlak van Imaging Informatics lanceerde Agfa HealthCare in het vierde kwartaal een nieuwe versie van zijn toonaangevende Picture Archiving and Communication System (PACS). De verbeteringen van IMPAX 6.5 geven de radiologen de kans om meer onderzoeken te behandelen met minder muisklikken. Ze hebben bijvoorbeeld betrekking op nieuwe communicatiemiddelen (zoals instant messaging), verbeterd taakbeheer en geoptimaliseerde algoritmes waardoor de beelden sneller beschikbaar zijn.

In 2009 tekende Agfa HealthCare 50 nieuwe overeenkomsten voor zijn toonaangevende IMPAX PACS- en RIS-oplossingen met lokale, regionale, universitaire en door de overheid bestuurde zorgorganisaties over de hele wereld.

Op het vlak van Enterprise IT maakte Agfa HealthCare zijn groeiplannen voor ORBIS waar met meer dan 40 nieuwe overeenkomsten in 2009. Bijgevolg kon de businessgroep zijn leiderspositie in Europa verstevigen.

Agfa Specialty Products – vierde kwartaal 2009
miljoen euro Kw.4 2008 Kw.4 2009 evolutie %
Omzet 54 62 +14,8%
Recurrente EBITDA (*) 1,4 4,2 +200,0%
% van de omzet 2,6% 6,8%
Recurrente EBIT (*) 0,0 3,0

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Aangezien sommige van de traditionele filmmarkten zich begonnen te herstellen, groeide Agfa Specialty Products’ omzet met 14,8 procent (16,3 procent exclusief wisselkoerseffecten) tot 62 miljoen euro. De recurrente EBITDA-marge verbeterde tot 6,8 procent van de omzet en de recurrente EBIT-marge tot 4,8 procent.

In het vierde kwartaal bracht Agfa Specialty Products PETix op de markt, een vernieuwend gamma polyesterfilms voor de productie van ID-documenten, rijbewijzen, financiële kaarten en kaarten voor massatransport. Kaartproducenten kunnen deze duurzame plastic film gebruiken voor de productie van kaarten die zeer goed bestand zijn tegen mechanische en chemische invloeden.

Vooruitzichten

Er wordt verwacht dat de grafische markten hun herstel in de loop van 2010 zullen voortzetten. Momenteel is het herstel sterker in Noord-Amerika en in de opkomende landen dan in de meeste West-Europese landen. Agfa Graphics verwacht een sterkere prestatie in het eerste kwartaal van 2010. De effecten van de reeds genoemde overname van Gandi Innovations zullen geleidelijk zichtbaar worden in de loop van het jaar. De effecten van de joint venture met het Chinese Shenzhen Brothers zullen zich aandienen in de loop van de tweede jaarhelft. 

Volgend op het zeer sterke jaareinde van 2009, verwacht Agfa HealthCare op het vlak van omzet een zwakkere prestatie in het eerste kwartaal van 2010. Toch verwacht Agfa HealthCare dat de resultaten over het hele jaar gezien vergelijkbaar zullen zijn met het voorgaande jaar.

Voor Specialty Products zal 2010 een overgangsjaar zijn. De businessgroep blijft investeren in nieuwe activiteiten. Deze nieuwe activiteiten zullen slechts geleidelijk een tegenwicht vormen voor de voortdurende achteruitgang in de vraag naar bepaalde traditionele filmproducten. 

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Julien De Wilde, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Jo Cornu, President en CEO, en Kris Hoornaert, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen. Agfa meent dat het meest noemenswaardige risico dat de onderneming loopt in de komende kwartalen bestaat in het effect van de voortdurende economische crisis op zijn belangrijkste markten.”

De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag (p.30) dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Bevestiging informatie persbericht Agfa-Gevaert N.V.

De commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Erik Helsen, heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correctie hebben aan het licht gebracht die in de boekhoudkundige gegevens, opgenomen in huidig communiqué, zou moeten doorgevoerd worden.

Kontich, 30 maart 2010

KPMG Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door Erik Helsen (vennoot)

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.


Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com