Strategische kernpunten

 • Verkoop van deel van de IT-activiteiten van Agfa HealthCare: wettelijke goedkeuringen verkregen en consultatieprocedures met werknemers afgerond

 • Strategische portfolio- en businessoriëntatiebeslissingen

 • Maatregelen om uitdagingen in offsetindustrie aan te pakken

Financiële resultaten

 • Sterke cashgeneratie en lagere netto financiële schuld omdat werkkapitaalverbeteringen de effecten van de inspanningen ter beperking van de pensioenrisico’s meer dan compenseerden

 • Behalve Offset Solutions leverden alle divisies onderliggende winstgroei

 • Waardeverminderingsverlies van 66,7 miljoen euro geboekt ten gevolge van de evolutie in de offsetindustrie

 • Nettoresultaat van 19 miljoen euro exclusief waardeverminderingsverlies en min 48 miljoen euro inclusief waardeverminderingsverlies (inclusief IFRS 16)

Mortsel (België), 11 maart 2020 – Agfa-Gevaert besprak vandaag de resultaten in 2019.

STRATEGISCHE KERNPUNTEN

Verkoop van deel van Agfa HealthCare’s IT-activiteiten

De verkoop van een deel van de activiteiten van Agfa HealthCare aan Dedalus Holding S.p.A. verloopt volgens plan. De partijen verkregen alle wettelijke goedkeuringen en aan alle vereisten op het vlak van werknemersconsultatie werd voldaan. Beide partijen beogen de transactie af te sluiten in het tweede kwartaal van 2020. De business die verkocht zal worden omvat de activiteiten op het vlak van Healthcare Information Solutions en Integrated Care, alsook de Imaging IT-business, voor zover deze business nauw geïntegreerd is in onze Healthcare Information Solutions-business. Dat is vooral het geval in de DACH-regio, Frankrijk en Brazilië.

“De verkoop van deze activiteiten zal een grote stap zijn in ons transformatieproces. Voortaan zal Agfa HealthCare zich concentreren op zijn Imaging IT Solutions. Op basis van ons Enterprise Imaging-platform en onze IMPAX-oplossingen zullen we onze Imaging IT-klanten superieure waarde blijven bieden. Imaging IT Solutions presteerde goed in 2019, met een positieve bijdrage aan onze rendabiliteitsverbetering. Voorts zullen de opbrengsten van de verkoop ons de mogelijkheid geven om de strategieën van onze andere divisies voort uit te voeren, om langlopende schulden aan te pakken en om onze aandeelhouders te belonen,” zei Pascal Juéry, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Strategische portfolio- en businessoriëntatiebeslissingen

In 2019 besliste de divisie Digital Print & Chemicals om haar doorverkoop-activiteiten op het vlak van inkjetmedia in de VS stop te zetten. De stopzetting van deze activiteiten met lage marges geeft de divisie de mogelijkheid om zich volledig te concentreren op de verkoop van de eigen inkjetoplossingen in de competitieve markt in de VS. Om een correcte vergelijking mogelijk te maken werden de cijfers van 2018 en 2019 herwerkt zonder de doorverkoopactiviteiten voor inkjetmedia in de VS.

De HealthCare IT-divisie besliste om zich met de Imaging IT Solutions te concentreren op bepaalde kernmarktsegmenten en -geografieën en om deze activiteiten terug te schroeven in bepaalde minder duurzame markten en marktsegmenten. Deze beslissing had in 2019 al een positieve impact op de rendabiliteit van de divisie.

Maatregelen om uitdagingen in offsetindustrie aan te pakken

De tegenwind in de drukindustrie zette Agfa ertoe aan om een voorzichtigere houding aan te nemen m.b.t. zijn toekomstige offsetactiviteiten en om een waardeverminderingsverlies van 66,7 miljoen euro te boeken.

De divisie Offset Solutions is actief in een markt die gekenmerkt wordt door veelvuldige uitdagingen, waaronder een sterke achteruitgang in de vraag voor analoge drukvoorbereidingstechnologie, dalende volumes voor kranten en commercieel drukwerk, prijsdruk door een intense concurrentiestrijd en hoge aluminiumkosten.

Aangezien een groot deel van de drukplaten van de divisie in China geproduceerd wordt, zal de recente uitbraak van het coronavirus waarschijnlijk ook een impact op de business hebben. De supply chain in China is verstoord en de virusuitbraak vertraagt ook de verdere implementatie van de offsetalliantie met Lucky HuaGuang Graphics. Deze alliantie werd in 2018 getekend en in 2019 verder geïmplementeerd. Het is een industrieel partnership dat tot doel heeft Agfa’s productieapparaat te optimaliseren om zo de concurrentiekracht te vergroten. Voorts omvat de alliantie ook de implementatie van een gezamenlijk verkoopplatform voor de Chinese markt.

Een van de voornaamste prioriteiten van de Agfa-Gevaert Groep is de implementatie van een omvangrijk plan ter verbetering van de rendabiliteit van de divisie Offset Solutions.

FINANCIËLE RESULTATEN

In 2019 genereerde de Agfa-Gevaert Groep sterke kasstromen en dankzij een doelgericht plan kon ze het werkkapitaal gevoelig verminderen. Bijgevolg daalde de netto financiële schuld met 38 miljoen euro en dat ondanks de uitvoering van maatregelen ter vermindering van de pensioenrisico’s.

Zowel de divisie Radiology Solutions als de divisie HealthCare IT leverde rendabele groei. Zonder de impact van de uitdoving van de positieve effecten van de alliantie met Siegwerk, konden de kernactiviteiten van de divisie Digital Print & Chemicals eveneens hun rendabiliteit gevoelig optrekken. Bijgevolg boekte de Agfa-Gevaert Groep ondanks de verslechterde omstandigheden in de offsetmarkten een verhoging van de brutowinst en een stabiele aangepaste EBITDA.

“Als recent benoemde CEO ben ik tevreden dat de Agfa-Gevaert Groep sterke kasstromen kon genereren en dat buiten Offset Solutions alle divisies een onderliggende winstgroei leverden. De komende kwartalen zullen we ons concentreren op onze acties om ons te wapenen tegen de tegenwind in de offsetindustrie. Voorts zullen we ervoor zorgen dat onze groeimotoren de kans krijgen om zich volledig te ontplooien,” zei Pascal Juéry, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Verklaring i.v.m. IFRS 16 en de herwerkte winst- en verliescijfers van 2018

Verscheidene factoren beïnvloeden de manier waarop de Agfa-Gevaert Groep vanaf het eerste kwartaal van 2019 haar financiële resultaten rapporteert.

De activiteiten van de Agfa-Gevaert Groep zijn gehergroepeerd in vier divisies. Om een accuratere beoordeling van de businessprestaties mogelijk te maken, werden bepaalde kosten van corporate functies op Groepsniveau niet langer toegekend aan de businessdivisies. Voor 2019 bedroegen deze kosten 17 miljoen euro (2018: 14 miljoen euro). Deze kosten worden nu verzameld onder Corporate Services. Om een vergelijking met het vorige jaar mogelijk te maken, werden de winst- en verliescijfers van 2018 herwerkt.

Vanaf 2019 werkt de Agfa-Gevaert Groep volgens de boekhoudkundige IFRS 16-standaard. Om een correcte vergelijking met 2018 mogelijk te maken, tonen de tabellen hieronder de winst- en verliescijfers voor 2019 zonder de impact van
IFRS 16.

In 2019 heeft de Groep de doorverkoopactiviteiten voor inkjetmedia in de VS stopgezet. Om een correcte vergelijking mogelijk te maken, werden de cijfers voor 2018 en 2019 herwerkt.

Agfa-Gevaert Groep – 2019

in miljoen euro 2019
(excl.
IFRS 16)
2018
Herwerkt
(excl.
IFRS 16)
Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 2.239 2.191 2,2% (0,6%)
Brutowinst (*) 729 710 2,8%
% van de omzet 32,6% 32,4%
Aangepaste EBITDA (*) 180** 182 -1,1%
% van de omzet 8,1% 8,3%
Aangepaste EBIT(*) 124** 128 -3,0%
% van de omzet 5,5% 5,8%

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
(**)       Aangepaste EBITDA inclusief IFRS 16 voor 2019: 220 miljoen euro – Aangepaste EBIT inclusief IFRS 16 voor 2019: 126 miljoen euro

Op basis van de solide prestaties van de groeimotoren en van het hardcopy-gamma, groeide de omzet van de Agfa-Gevaert Groep met 2,2%. Vanaf de tweede helft van het jaar begon de consolidatie van de omzet komende van de offsetalliantie met Lucky HuaGuang Graphics zichtbaar te worden in de Groepsomzet.

De brutowinst van de Groep groeide van 710 miljoen euro (32,4% van de omzet) in 2018 tot 729 miljoen euro (32,6% van de omzet).

De verkoop- en algemene beheerskosten bleven nagenoeg stabiel op 461 miljoen euro (20,6% van de omzet).

De O&O-kosten bedroegen 148 miljoen euro, tegenover 141 miljoen euro in 2018.

Zonder het effect van IFRS 16 bleef de aangepaste EBITDA stabiel op 180 miljoen euro (8,1% van de omzet). De aangepaste EBIT kwam uit op 124 miljoen euro (5,5% van de omzet), tegenover 128 miljoen euro (5,8% van de omzet) in 2018.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten (inclusief IFRS 16) kwamen uit op een kost van 112 miljoen euro, tegenover een kost van 66 miljoen euro in 2018. In dit bedrag zit een waardeverminderingsverlies van 66,7 miljoen euro vervat dat werd geboekt om de evolutie van de offsetindustrie te weerspiegelen.

De nettofinancieringskosten (inclusief IFRS 16) bedroegen 38 miljoen euro.

De belastingkosten (inclusief IFRS 16) bedroegen 28 miljoen euro, tegenover 34 miljoen euro in 2018.

Als gevolg van de bovenvermelde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep een nettoverlies van 48 miljoen euro (inclusief IFRS 16).

Balans en kasstroom (inclusief IFRS 16)

 • Aan het eind van 2019 bedroegen de totale activa 2.294 miljoen euro (inclusief ‘recht-op-gebruik’-activa, in overeenstemming met de nieuwe boekhoudkundige norm i.v.m. leases: 110 miljoen euro aan het einde van 2019), tegenover 2.367 miljoen euro eind 2018.
 • Het werkkapitaal evolueerde van 653 miljoen euro (29% van de omzet) eind 2018 naar 579 miljoen euro (26% van de omzet) aan het einde 2019 (exclusief de herwerking door de stopzetting van de doorverkoopactiviteiten voor inkjetmedia in de VS).
 • De netto financiële schuld bedroeg 219 miljoen euro (of 106 miljoen euro exclusief de IFRS 16-impact), tegenover 144 miljoen euro eind 2018.
 • De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen 123 miljoen euro.

HealthCare IT – 2019

in miljoen euro 2019
(excl.
IFRS 16)
2018
Herwerkt
(excl.
IFRS 16)
Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 505 490 3,0% (1,6%)
Aangepaste EBITDA (*) 63,2** 48,7 29,8%
% van de omzet 12,5% 9,9%
Aangepaste EBIT (*) 48,6** 34,4 41,1%
% van de omzet 9,6% 7,0%

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
(**)       Aangepaste EBITDA inclusief IFRS 16 voor 2019: 78,6 miljoen euro – Aangepaste EBIT inclusief IFRS 16 voor 2019: 49,7 miljoen euro

De omzet van de divisie HealthCare IT groeide met 3,0%. Doorheen het jaar boekten de Healthcare Information Solutions voortdurend een solide omzetgroei, waardoor de toonaangevende positie in de Duitstalige landen van Europa en in Frankrijk bevestigd werd. Voor de Imaging IT Solutions concentreert de divisie zich op het genereren van een kwaliteitsvolle omzet in geselecteerde geografieën en segmenten om zo de rendabiliteit verder te verbeteren. Ondanks de beslissing om de Imaging IT Solutions terug te schroeven in bepaalde minder duurzame markten en segmenten, bleef de omzet van deze business stabiel ten opzichte van het voorgaande jaar.

De brutowinstmarge verbeterde sterk van 44,2% van de omzet in 2018 tot 46,6%. Aanzienlijke verbeteringen op het vlak van service-efficiëntie, de sterke softwareverkoopcijfers en de heroriëntatie van de Imaging IT Solutions-activiteiten hadden een positieve invloed op de rendabiliteit. Zonder het effect van IFRS 16 steeg de aangepaste EBITDA van 48,7 miljoen euro (9,9% van de omzet) in 2018 tot 63,2 miljoen euro (12,5% van de omzet). De aangepaste EBIT kwam uit op 48,6 miljoen euro (9,6% van de omzet), tegenover 34,4 miljoen euro (7,0% van de omzet) in het voorgaande jaar.

Radiology Solutions – 2019

in miljoen euro 2019
(excl.
IFRS 16)
2018
Herwerkt
(excl.
IFRS 16)
Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 536 514 4,2% (3,2%)
Aangepaste EBITDA (*) 88,5** 72,7 21,7%
% van de omzet 16,5% 14,1%
Aangepaste EBIT (*) 72,0** 59,8 20,4%
% van de omzet 13,4% 11,6%

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
(**)       Aangepaste EBITDA inclusief IFRS 16 voor 2019: 97,1 miljoen euro – Aangepaste EBIT inclusief IFRS 16 voor 2019: 72,4 miljoen euro

In de divisie Radiology Solutions werd de omzetstijging van hardcopy en van Direct Radiography deels uitgevlakt door de marktgedreven achteruitging in de verkoop van Computed Radiography-systemen. Duidelijk voordeel halend uit de reorganisatie van de distributiekanalen in China, boekte de hardcopy-business een omzetgroei met dubbele cijfers. De omzetgroei van het innovatieve Direct Radiography-gamma was ook het gevolg van hogere service-inkomsten.

Deels door verbeterde service-efficiëntie en door de effecten van de reorganisatie van de hardcopy-distributiekanalen, groeide de brutowinstmarge van de divisie van 34,7% van de omzet in 2018 tot 37,4%. Zonder de effecten van IFRS 16 steeg de aangepaste EBITDA van 72,7 miljoen euro (14,1% van de omzet) in 2018 tot 88,5 miljoen euro (16,5% van de omzet). De aangepaste EBIT bereikte 72,0 miljoen euro (13,4% van de omzet), tegenover 59,8 miljoen euro (11,6% van de omzet) in het voorgaande jaar.

Digital Print & Chemicals – 2019

in miljoen euro 2019
(excl.
IFRS 16)
2018
Herwerkt
(excl.
IFRS 16)
Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 355 337 5,5% (4,1%)
Aangepaste EBITDA (*) 29,3** 34,0 -14,0%
% van de omzet 8,2% 10,1%
Aangepaste EBIT (*) 22,3** 28,1 -20,7%
% van de omzet 6,3% 8,4%

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
(**)       Aangepaste EBITDA inclusief IFRS 16 voor 2019: 33,9 miljoen euro – Aangepaste EBIT inclusief IFRS 16 voor 2019: 22,5 miljoen euro

Op basis van de sterke prestaties van de kernactiviteiten, groeide de omzet van de divisie Digital Print & Chemicals in 2019 met 5,5%. In het inkjet-segment boekten de inktproducten een volume- en omzetgroei. De verkoop van grootformaatmachines steeg eveneens op basis van het succes van de high end-systemen zoals de Jeti Tauro H3300 LED.

In het Industrial Films and Foils-segment presteerde het Synaps Synthetic Paper-gamma goed, ook omdat Agfa’s papiergamma verdeeld wordt in een toenemend aantal geografieën. Het Orgacon Electronic Materials-gamma van het Electronic Print-segment rapporteerde eveneens goede omzetcijfers. Voorts boekt de divisie vooruitgang in een aantal veelbelovende gebieden. Zo leidt de opkomst van de waterstofeconomie bijvoorbeeld tot een groeiende interesse in Agfa’s membranen voor alkaline waterelektrolyse.

De brutowinstmarge van de divisie verbeterde van 27,7% van de omzet in 2018 tot 28,4%. Zonder de effecten van IFRS 16 kwam de aangepaste EBITDA van de divisie uit op 29,3 miljoen euro (8,2% van de omzet), tegenover 34,0 miljoen euro (10,1% van de omzet) in 2018. De aangepaste EBIT bedroeg 22,3 miljoen euro (6,3% van de omzet), tegenover 28,1 miljoen euro (8,4% van de omzet). Doordat het grootste effect van de strategische alliantie voor digitale UV-inkten voor verpakkingsdruk met Siegwerk Druckfarben achter de rug is, werd de aangepaste EBITDA-marge in 2019 negatief beïnvloed. Zonder dit effect zou de aangepaste EBITDA-marge aanzienlijk gestegen zijn.

 

Offset Solutions – 2019

in miljoen euro 2019
(excl.
IFRS 16)
2018
Herwerkt
(excl.
IFRS 16)
Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 843 850 -0,8% (-2,5%)
Aangepaste EBITDA (*) 16,5** 41,0 -59,8%
% van de omzet 2,0% 4,8%
Aangepaste EBIT (*) (1,4)** 19,7
% van de omzet (0,2%) 2,3%

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
(**)       Aangepaste EBITDA inclusief IFRS 16 voor 2019: 27,9 miljoen euro – Aangepaste EBIT inclusief IFRS 16 voor 2019: min 1 miljoen euro

De omzet van de divisie Offset Solutions bleef nagenoeg stabiel op 843 miljoen euro. Medio 2019 begon de consolidatie van de verkoop komende van de Lucky-alliantie zichtbaar te worden in de omzet van de divisie.

De divisie Offset Solutions is actief in structureel achteruitgaande markten. De offsetindustrie wordt gekenmerkt door een sterke daling in de vraag naar analoge drukvoorbereidingstechnologie en door dalende volumes voor kranten en commercieel drukwerk. De divisie blijft ook kampen met prijsdruk, veroorzaakt door de intense concurrentiestrijd, en met hoge aluminiumkosten. In de toekomst kunnen nieuwe uitdagingen zoals de uitbraak van het coronavirus eveneens een invloed hebben op de resultaten van de divisie. De ontwikkelingen in de offsetindustrie verklaren het boeken van een waardeverminderingsverlies door de Groep in het vierde kwartaal.

De brutowinstmarge van de divisie Offset Solutions daalde van 26,1% van de omzet in 2018 tot 22,9%. Een deel van deze achteruitgang had te maken met het verwaterende effect van de consolidatie van de omzet uit de Lucky-alliantie. Voorts hadden ook ongunstige product- en regionale mix-effecten, toegenomen stilstand ten gevolge van overcapaciteit en hoge aluminiumkosten een impact op de brutowinstmarge. Zonder de effecten van IFRS 16 bedroeg de aangepaste EBITDA 16,5 miljoen euro (2,0% van de omzet) tegenover 41,0 miljoen euro (4,8% van de omzet) in 2018. De aangepaste EBIT kwam uit op min 1,4 miljoen euro (min 0,2% van de omzet), tegenover 19,7 miljoen euro (2,3% van de omzet).

 

Corporate Services – 2019

in miljoen euro 2019
(excl.
IFRS 16)
2018
Herwerkt
(excl.
IFRS 16)
Aangepaste EBITDA (*) (17,2)** (14,3)
Aangepaste EBIT (*) (17,4)** (14,3)

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
(**)       Aangepaste EBITDA inclusief IFRS 16 voor 2019: min 17,2 miljoen euro – Aangepaste EBIT inclusief IFRS 16 voor 2019: min 17,4 miljoen euro

Om een accuratere beoordeling van de businessprestaties mogelijk te maken, werden de kosten van corporate functies op Groepsniveau ondergebracht onder Corporate Services.

De stijging van de kosten voor Corporate Services tegenover 2018 is vooral het gevolg van de creatie van het nieuwe Innovation Office.

Resultaten vierde kwartaal 2019

Agfa-Gevaert Groep – vierde kwartaal 2019

in miljoen euro Q4 2019
(excl.
IFRS 16)
Q4 2018
Herwerkt
(excl.
IFRS 16)
Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 599 587 2,1% (0,8%)
Brutowinst (*) 194 190 2,1%
% van de omzet 32,4% 32,4%
Aangepaste EBITDA (*) 52** 59 -11,3%
% van de omzet 8,7% 10,1%
Aangepaste EBIT (*) 38** 45 -14,4%
% van de omzet 6,4% 7,6%

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
(**)       Aangepaste EBITDA inclusief IFRS 16 voor Q4 2019: 62 miljoen euro – Aangepaste EBIT inclusief IFRS 16 voor Q4 2019: 39 miljoen euro

In het vierde kwartaal van 2019 groeide de omzet van de Agfa-Gevaert Groep met 2,1%. De hardcopy-business boekte een aanzienlijke omzetgroei en ook een aantal groeimotoren presteerde goed. De omzet van de divisie Offset Solutions werd beïnvloed door de consolidatie van de verkopen komende van de alliantie met Lucky HuaGuang Graphics.

De brutowinstmarge van de Groep bleef stabiel op 32,4%.

De verkoop- en algemene beheerskosten daalden licht van 117 miljoen euro (20,0% van de omzet) in het vierde kwartaal van 2018 tot 116 miljoen euro (19,4% van de omzet).

De O&O-kosten bedroegen 39 miljoen euro tegenover 36 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2018.

Hoewel de divisies HealthCare IT en Radiology Solutions alsook de kernactiviteiten van de divisie Digital Print & Chemicals hun rendabiliteit konden verbeteren, daalde de aangepaste EBITDA (zonder het effect van IFRS 16) van 59 miljoen euro (10,1% van de omzet) in het vierde kwartaal van 2018 tot 52 miljoen euro (8,7% van de omzet). De redenen voor deze daling zijn de reeds genoemde met offset verband houdende elementen en de uitdoving van de effecten van de alliantie met Siegwerk. De aangepaste EBIT kwam uit op 38 miljoen euro (6,4% van de omzet), tegenover 45 miljoen euro (7,6% van de omzet) in het vierde kwartaal van 2018.

Inclusief een waardeverminderingsverlies van 66,7 miljoen euro dat geboekt werd om de evolutie van de offsetindustrie te weerspiegelen, kwamen de reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten (inclusief IFRS 16) uit op een kost van 84 miljoen euro, tegenover een kost van 37 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2018.

De nettofinancieringskosten (inclusief IFRS 16) bedroegen 8 miljoen euro.

De belastingkosten (inclusief IFRS 16) bedroegen 4 miljoen euro.

De Agfa-Gevaert Groep boekte in het vierde kwartaal van 2019 een nettoverlies van 57 miljoen euro (inclusief IFRS 16).

 

HealthCare IT – vierde kwartaal 2019

in miljoen euro Q4 2019
(excl.
IFRS 16)
Q4 2018
Herwerkt
(excl.
IFRS 16)
Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 131 130 0,7% (-0,3%)
Aangepaste EBITDA (*) 17,9** 16,4 9,5%
% van de omzet 13,7% 12,6%
Aangepaste EBIT (*) 14,1** 12,3 14,4%
% van de omzet 10,7% 9,5%

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
(**)       Aangepaste EBITDA inclusief IFRS 16 voor Q4 2019: 21,5 miljoen euro – Aangepaste EBIT inclusief IFRS 16 voor Q4 2019: 14,4 miljoen euro

De omzet van de divisie HealthCare IT steeg met 0,7%. Zoals in de voorgaande kwartalen boekten de Healthcare Information Solutions een stevige omzetgroei. Volgend op twee sterke kwartalen, kwam de omzet van Imaging IT Solutions lager uit dan in het erg sterke vierde kwartaal van 2018. Niettemin lag de omzet van deze activiteiten toch hoger dan het gemiddelde over 2019. De omzet van deze activiteiten werd beïnvloed door de beslissing om de Imaging IT Solutions te richten op geselecteerde markten en segmenten.

De brutowinstmarge verbeterde van 45,5% van de omzet in het vierde kwartaal van 2018 tot 47,3%. Zonder de effecten van IFRS 16 groeide de aangepaste EBITDA van 16,4 miljoen euro (12,6% van de omzet) in het vierde kwartaal van 2018 tot 17,9 miljoen euro (13,7% van de omzet). De aangepaste EBIT kwam uit op 14,1 miljoen euro (10,7% van de omzet), tegenover 12,3 miljoen euro (9,5% van de omzet) in het vierde kwartaal van 2018.

In november toonde Agfa HealthCare op de vakbeurs RSNA 2019 de nieuwste release van zijn Enterprise Imaging-platform. Bezoekers leerden hoe dit eengemaakte platform met een krachtige workflow engine de productiviteit verbetert en het klinisch vertrouwen een boost geeft.

Radiology Solutions – vierde kwartaal 2019

in miljoen euro Q4 2019
(excl.
IFRS 16)
Q4 2018
Herwerkt
(excl.
IFRS 16)
Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 153 150 1,8% (-0,7%)
Aangepaste EBITDA (*) 31,6** 25,4 24,6%
% van de omzet 20,7% 16,9%
Aangepaste EBIT (*) 27,3** 21,8 25,4%
% van de omzet 17,9% 14,5%

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
(**)       Aangepaste EBITDA inclusief IFRS 16 voor Q4 2019: 33,7 miljoen euro – Aangepaste EBIT inclusief IFRS 16 voor Q4 2019: 27,5 miljoen euro

Onder invloed van positieve wisselkoerseffecten groeide de omzet van de divisie Radiology Solutions met 1,8% tegenover het vierde kwartaal van 2018. Zoals in de voorgaande kwartalen zag de hardcopy-business de voordelen van de reorganisatie van de distributiekanalen in China.

De brutowinstmarge van de divisie verbeterde van 34,2% van de omzet in het vierde kwartaal van 2018 tot 39,7%. Zonder de effecten van IFRS 16 groeide de aangepaste EBITDA sterk van 25,4 miljoen euro (16,9% van de omzet) in het vierde kwartaal van 2018 tot 31,6 miljoen euro (20,7% van de omzet). De aangepaste EBIT bedroeg 27,3 miljoen euro (17,9% van de omzet), tegenover 21,8 miljoen euro (14,5% van de omzet) in het voorgaande jaar.

In december introduceerde Agfa zijn nieuwe mobiele systeem voor directe radiografie, de DR 100s. Het systeem verbetert de productiviteit en maakt het mogelijk om de patiëntenzorg te verbeteren. Het biedt een ergonomisch design, wendbaarheid, uitstekende beeldkwaliteit, snelle beeldpreviews en een breed gamma aan toepassingen.

Agfa breidde de samenwerking met de regio Kostanay in Kazachstan verder uit. In 2018 leverde Agfa zeven DX-D 300 DR-systemen aan ziekenhuizen in de regio. In 2019 werden nog eens vier bijkomende units geïnstalleerd in ziekenhuizen in meer afgelegen gebieden. In het VK installeerde Sunderland Royal Hospital twee volledig automatische DR 600-röntgenkamers. Voorts tekende Agfa een nieuwe voor twee jaar geldende overeenkomst met China Meheco Corporation. Het contract is een uitbreiding op de vorige overeenkomst voor de verdeling van hardcopy-systemen (DRYSTAR en kiosk).

 

Digital Print & Chemicals – vierde kwartaal 2019

in miljoen euro Q4 2019
(excl.
IFRS 16)
Q4 2018
Herwerkt
(excl.
IFRS 16)
Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 89 88 1,5% (0,8%)
Aangepaste EBITDA (*) 4,4** 10,3 -57,6%
% van de omzet 4,9% 11,7%
Aangepaste EBIT (*) 2,7** 8,8 -69,7%
% van de omzet 3,0% 10,0%

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
(**)       Aangepaste EBITDA inclusief IFRS 16 voor Q4 2019: 5,5 miljoen euro – Aangepaste EBIT inclusief IFRS 16 voor Q4 2019: 2,7 miljoen euro

De divisie Digital Print & Chemicals boekte een omzetgroei van 1,5%. In het inkjet-segment presteerde de grootformaatbusiness goed dankzij het succes van de high end-printers.

Het Synaps Synthetic Paper-gamma en het gamma materialen voor de productie van gedrukte schakelingen boekten eveneens goede verkoopcijfers.

De brutowinstmarge van de divisie daalde van 27,1% van de omzet in het vierde kwartaal van 2018 tot 25,5%. Zonder de effecten van IFRS 16 kwam de aangepaste EBITDA van de divisie uit op 4,4 miljoen euro (4,9% van de omzet), tegenover 10,3 miljoen euro (11,7% van de omzet) in 2018. De aangepaste EBIT bedroeg 2,7 miljoen euro (3,0% van de omzet), tegenover 8,8 miljoen euro (10,0% van de omzet) in 2018. Doordat het grootste effect van de strategische alliantie voor digitale UV-inkten voor verpakkingsdruk met Siegwerk Druckfarben achter de rug is, werd de aangepaste EBITDA-marge negatief beïnvloed. Zonder dit effect zou de aangepaste EBITDA-marge gestegen zijn.

Recent ontving Agfa een GREENGUARD Gold-certificaat ter erkenning van de milieuvriendelijkheid van de UV-inkten Anuvia 1250/1551 en Anapurna 1200/1501. Deze inkten worden gebruikt door sign&display-drukkers.

In oktober kondigde Agfa aan dat de Specialty Graphic Imaging Association (SGIA) zijn Jeti Mira 2732 HS LM LED-printer had uitgeroepen tot product van het jaar in de categorie ‘UV/Latex Flatbed ($200,000-$500,000)’.

Tijdens de vakbeurs InPrint 2019 in november toonde Agfa hoe inkjetdruk perfect geïntegreerd kan worden in veeleisende industriële productieomgevingen. Een goed voorbeeld is de oplossing voor het bedrukken van laminaatvloer en
-meubilair die Agfa samen met UNILIN ontwikkeld heeft. De oplossing combineert UNILIN’s conventionele gecoate primers met Agfa’s perfect daaraan aangepaste inkjetinkten.

 

Offset Solutions – vierde kwartaal 2019

in miljoen euro Q4 2019
(excl.
IFRS 16)
Q4 2018
Herwerkt
(excl.
IFRS 16)
Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 226 218 3,3% (1,9%)
Aangepaste EBITDA (*) 3,5** 10,2 -65,3%
% van de omzet 1,6% 4,7%
Aangepaste EBIT (*) (0,7)** 5,1
% van de omzet (0,3%) 2,3%

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
(**)       Aangepaste EBITDA inclusief IFRS 16 voor Q4 2019: 6,4 miljoen euro – Aangepaste EBIT inclusief IFRS 16 voor Q4 2019: min 0,5 miljoen euro

Door de consolidatie van de verkoop komende van de alliantie met Lucky HuaGuang Graphics steeg de omzet van de divisie Offset Solutions met 3,3% (1,9% zonder wisselkoerseffecten) tegenover het vierde kwartaal van 2018.

Deels door het verwaterende effect van de consolidatie van de omzet uit de Lucky-alliantie daalde de brutowinstmarge van de divisie van 25,4% van de omzet in het vierde kwartaal van 2018 tot 21,4%. Zonder de effecten van IFRS 16 bedroeg de aangepaste EBITDA 3,5 miljoen euro (1,6% van de omzet) tegenover 10,2 miljoen euro (4,7% van de omzet) in het vierde kwartaal van 2018. De aangepaste EBIT kwam uit op min 0,7 miljoen euro (min 0,3% van de omzet), tegenover 5,1 miljoen euro (2,3% van de omzet).

In oktober introduceerde Agfa zijn direct-on-press procesvrije drukplaat Eclipse. Zoals andere procesvrije drukplaten maakt Eclipse het gebruik van een chemicaliën verbruikende processor overbodig. Hierdoor doet ze de capex- en drukvoorbereidingskosten van drukkers dalen. Bovendien onderscheidt Eclipse zich van andere procesvrije drukplaten doordat ze net zo eenvoudig te gebruiken is als een conventionele plaat. Ten eerste houdt Eclipse de drukpers zo schoon als mogelijk. Daarnaast biedt de plaat een uitstekend en stabiel beeldcontrast en is ze krasbestendig.

 

Corporate Services – vierde kwartaal 2019

in miljoen euro Q4 2019
(excl.
IFRS 16)
Q4 2018
Herwerkt
(excl.
IFRS 16)
Aangepaste EBITDA (*) (5,1)** (3,4)
Aangepaste EBIT(*) (5,1)** (3,4)

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
(**)       Aangepaste EBITDA inclusief IFRS 16 voor Q4 2019: min 5,1 miljoen euro – Aangepaste EBIT inclusief IFRS 16 voor Q4 2019: min 5,1 miljoen euro

Einde bericht

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Klaus Röhrig, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Pascal Juéry, President en CEO, en Dirk De Man, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.
“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen.”
De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Bevestiging informatie persbericht Agfa-Gevaert N.V.

De commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door H. Van Donink, heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen afwijking van materieel belang hebben aan het licht gebracht in de boekhoudkundige gegevens, opgenomen in huidig communiqué.

Berchem, 11 maart 2020

KPMG Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door
H.Van Donink
Vennoot

Voor meer informatie:

Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Septestraat 27
2640 Mortsel – Belgium
T +32 (0) 3 444 7124
E viviane.dictus@agfa.com

 

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
T +32 (0)3/444. 8015
E johan.jacobs@agfa.com

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.