Belangrijke stappen in het transformatieproces van de Agfa-Gevaert Groep

·         Interne opsplitsing in Agfa HealthCare en Agfa binnen Agfa-Gevaert Groep

·         Nieuwe, vereenvoudigde structuur

·         Strategische alliantie in de offsetindustrie

·         Heroriëntatie op kernactiviteiten

·         Reorganisatie Chinese distributiekanalen voor hardcopy

·         Verder verkleinen van pensioenrisico’s

Financiële resultaten

·         Sterke volumegroei voor HealthCare Information Solutions, Direct Radiography en een aantal activiteiten van Agfa Specialty Products

·         Omzetdaling van 3,2% zonder wisselkoerseffecten en portfoliorationalisaties

·         Recurrente EBITDA op 8% van de omzet, in overeenstemming met guidance

·         Nettoverlies en verhoging in netto financiële schuld grotendeels het gevolg van investeringen in het kader van het transformatieproces

Mortsel (België), 13 maart 2019 – Agfa-Gevaert besprak vandaag zijn prestaties in 2018.

BELANGRIJKE STAPPEN IN HET TRANSFORMATIEPROCES VAN DE AGFA-GEVAERT GROEP

“In 2018 hebben we belangrijke stappen gezet in de transformatie van onze onderneming. Dit leidde tot de afscheiding van de HealthCare IT-business (hernoemd tot Agfa HealthCare) van de rest van de activiteiten (hernoemd tot Agfa). Het nieuwe Agfa HealthCare heeft nu de middelen en de onafhankelijkheid die het nodig heeft om een leider te zijn in zijn markten en om zijn reeds sterke IT-portfolio verder uit te breiden. Voorts mogen de beslissingen die we genomen hebben om de consolidatie van de offsetindustrie te sturen niet onderschat worden. De alliantie met Lucky en de overname van Ipagsa hebben verstrekkende gevolgen voor onze activiteiten en zelfs voor de hele offsetindustrie. We bekijken nu verscheidene opties om de andere activiteiten van Agfa te versterken. Het is ons doel om de toekomst van zowel Agfa HealthCare als Agfa veilig te stellen door hen de slagkracht en de middelen te geven die ze nodig hebben om rendabele groei na te streven,” zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Opsplitsing in Agfa HealthCare en Agfa binnen de Agfa-Gevaert Groep

De interne technische opsplitsing van de Groep in twee delen werd succesvol afgerond. Zo ontstonden op 1 januari 2019 twee nieuwe entiteiten binnen de Agfa-Gevaert Groep: Agfa HealthCare en Agfa. Het nieuwe Agfa HealthCare groepeert alle IT-activiteiten van de voormalige businessgroep Agfa HealthCare. Het nieuwe Agfa omvat de activiteiten van de voormalige businessgroepen Agfa Graphics en Agfa Specialty Products en de beeldvormingsactiviteiten van de voormalige businessgroep Agfa HealthCare. De opsplitsing geeft beide entiteiten de onafhankelijkheid die ze nodig hebben om partnerships te zoeken en om de nodige strategische stappen te zetten om toekomstige rendabele groei na te streven.

Nieuwe, vereenvoudigde structuur

De activiteiten van het nieuwe Agfa werden gehergroepeerd in drie divisies: Offset Solutions (de drukvoorbereidingsactiviteiten van de voormalige businessgroep Agfa Graphics), Digital Print & Chemicals (de inkjetactiviteiten van de voormalige businessgroep Agfa Graphics en de activiteiten van de voormalige businessgroep Agfa Specialty Products) en Radiology Solutions (de beeldvormingsactiviteiten van de voormalige businessgroep Agfa HealthCare). Deze vereenvoudigde divisiestructuur is gebaseerd op technologie en op oplossingen en hij zal Agfa in staat stellen om in de toekomst partnerships te zoeken. Vanaf het eerste kwartaal van 2019 zal de financiële rapportering van de Agfa-Gevaert Groep gebaseerd zijn op deze nieuwe Groepsstructuur.

Strategische alliantie in de offsetindustrie

Er werden verscheidene beslissingen genomen met het oog op de ambitie van de Agfa-Gevaert Groep om de consolidatie in de offsetindustrie aan te sturen. Ten eerste sloot Agfa een belangrijke strategische alliantie op het vlak van drukvoorbereiding met de Chinese onderneming Lucky HuaGuang Graphics Co. Ltd. Deze alliantie moet beide ondernemingen in staat stellen om groei te realiseren door de optimalisatie van hun respectieve sterke punten op het vlak van productie, technologie en distributie van grafische drukvoorbereidingsproducten en -diensten. Het is een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van Agfa’s strategie om de offsetklanten meer keuzemogelijkheden te geven en om zijn wereldwijde aanwezigheid in dit marksegment op een rendabele manier uit te breiden. Ten tweede werden de drukvoorbereidingsactiviteiten van de Spaanse drukplatenleverancier Ipagsa Industrial S.L. overgenomen. Verwacht wordt dat deze overname al in 2019 aan Agfa’s omzet zal bijdragen, met een sterk EBITDA-percentage. Ten derde was de sluiting van de drukplatenfabriek in Branchburg, New Jersey (VS) een nieuwe stap in het strategische plan om de wereldwijde productiecapaciteit en supply chain voor drukplaten te optimaliseren.

Heroriëntering op kernactiviteiten

Er werden belangrijke beslissingen genomen om de portfolio’s van beide entiteiten te stroomlijnen. Het stopzetten van bepaalde minder rendabele activiteiten zal hen in staat stellen om de focus op de kernactiviteiten te versterken. Onder andere op het vlak van offset werd beslist om bepaalde drukvoorbereidingsgerelateerde reseller-activiteiten in de VS stop te zetten. Op het vlak van IT voor de gezondheidszorg werd beslist om met de Imaging IT Solutions-activiteiten te focussen op kerngeografieën en om bepaalde minder belangrijke landen waar de marges voor deze business niet duurzaam waren te verlaten.

Reorganisatie Chinese distributiekanalen voor hardcopy

De Agfa-Gevaert Groep rondde de reorganisatie van de distributiekanalen voor hardcopy in China af. Daarbij werden verscheidene stappen in de supply chain geëlimineerd. Aanvankelijk had de reorganisatie een aanzienlijke impact of de omzet van deze business, maar de effecten begonnen in de voorbije kwartalen af te nemen.

Verder verkleinen van pensioenrisico’s

De Agfa-Gevaert Groep nam verscheidene maatregelen om de risico’s m.b.t. pensioenverplichtingen te verkleinen. De Groep heeft met name een twee jaar lopend programma opgestart dat verscheidene initiatieven bevat voor het afbouwen van de pensioenrisico’s in de VS en het VK.

Toekomstige stappen

Na een evaluatie van de strategische opties, heeft de Raad van Bestuur van de Agfa-Gevaert Groep beslist om de onafhankelijkheid van Agfa HealthCare verder uit te breiden. Hiertoe zal de Raad J.P. Morgan aanstellen als financieel adviseur. Ten gepaste tijde zal gecommuniceerd worden over verdere details m.b.t. de vorm en de timing van deze actie.
Op het vlak van drukvoorbereiding zal de alliantie met Lucky HuaGuang Graphics Co. Ltd. uitgebreid worden. Beide ondernemingen zullen bijkomende opties onderzoeken om de samenwerking op het vlak van O&O, productie en distributie te intensifiëren.
Voor de overige activiteiten van Agfa worden gelijkaardige strategische stappen als degene die voor offset genomen werden onderzocht.
Er zullen projecten opgestart worden om de verschillende activiteiten van de Agfa-Gevaert Groep verder te stroomlijnen, gericht op het terugdringen van de operationele kosten en het verbeteren van de rendabiliteit.

FINANCIËLE RESULTATEN

“Over het algemeen stemden onze resultaten voor 2018 overeen met onze guidance. De omzet werd beïnvloed door maatregelen om onze productportfolio’s te stroomlijnen. Voorts hebben we sterk geïnvesteerd in de toekomst van onze Groep. Indien we de investeringen in verband met het transformatieproces buiten beschouwing laten, zouden we een positief nettoresultaat geboekt hebben,” zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep. “Dit is de laatste keer dat we de resultaten van de voormalige businessgroepen Agfa Graphics, Agfa HealthCare en Agfa Specialty Products becommentariëren. Vanaf volgend kwartaal zal onze financiële rapportering op de nieuwe Groepsstructuur gebaseerd zijn.”

Agfa-Gevaert Groep – 2018

in miljoen euro 2017 2018 Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 2.443 2.247 -8,0% (-5,3%)
Brutowinst (*) 814 722 -11,3%
% van de omzet 33,3% 32,1%
Recurrente EBITDA (*) 222 179 -19,4%
% van de omzet 9,1% 8,0%
Recurrente EBIT(*) 169 125 -26,4%
% van de omzet 6,9% 5,5%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 138 59
Resultaat over de periode 45 (15)
Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten 39 (44)

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De omzetevolutie van de Agfa-Gevaert Groep werd sterk beïnvloed door het stopzetten van bepaalde reseller-activiteiten op het vlak van drukvoorbereiding in de VS en door wisselkoerseffecten. Zonder deze elementen daalde de omzet met 3,2%. Verscheidene groeimotoren – waaronder Agfa HealthCare’s HealthCare Information Solutions en Direct Radiography-systemen en bepaalde activiteiten van Agfa Specialty Products – boekten een omzetgroei.

Vooral door ongunstige product/mix-effecten en hoge aluminiumkosten daalde de brutowinstmarge van de Groep tot 32,1% van de omzet.

De verkoop- en algemene beheerskosten daalden van 496 miljoen euro in 2017 tot 476 miljoen euro  (21,2% van de omzet).

De O&O-kosten bedroegen 141 miljoen euro, of 6,3% van de omzet. De Groep blijft in innovatie investeren om de technologieleider in haar kernmarkten te blijven of te worden.

De recurrente EBITDA-marge kwam uit op 8,0% van de omzet, tegenover 9,1% in 2017. De recurrente EBIT bereikte 5,5% van de omzet.

Vooral door de investeringen in verband met de transformatie van de Agfa-Gevaert Groep, waaronder de sluiting van de drukplatenfabriek in Branchburg (VS), kwamen de reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten uit op een kost van 66 miljoen euro, tegenover een kost van 31 miljoen euro in het voorgaande jaar.

De nettofinancieringskosten bleven stabiel op 39 miljoen euro.

De belastingkosten bedroegen 34 miljoen euro, tegenover 53 miljoen euro in 2017.

Als gevolg van de bovenvermelde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep een nettoverlies van 15 miljoen euro. Zonder de investeringen in het kader van het transformatieproces zou het nettoresultaat positief geweest zijn.

Balans en kasstroom

  • Aan het eind van 2018 bedroegen de totale activa 2.367 miljoen euro, tegenover 2.233 miljoen euro eind 2017.
  • Het werkkapitaal evolueerde van 644 miljoen euro (26% van de omzet) eind 2017 naar 653 miljoen euro (29% van de omzet) aan het einde van 2018.
  • De netto financiële schuld bedroeg 144 miljoen euro, tegenover 18 miljoen euro eind 2017. Deze toename is grotendeels toe te schrijven aan de investeringen in het kader van de transformatie van de onderneming en aan de kosten voor de sluiting van de drukplatenfabriek in Branchburg.
  • De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen min 44 miljoen euro.

Agfa Graphics – 2018

in miljoen euro 2017 2018 Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 1.195 1.049 -12,2%(-9,9%)
Recurrente EBITDA (*) 77,0 40,3 -47,7%
% van de omzet 6,4% 3,8%
Recurrente EBIT(*) 52,8 17,0 -67,9%
% van de omzet 4,4% 1,6%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Zonder de impact van de beslissing om bepaalde drukvoorbereidingsgerelateerde reseller-activiteiten in de VS stop te zetten en zonder wisselkoerseffecten, daalde de omzet van Agfa Graphics met 5,7%.
Bovenop de portfolioreorganisatie werd de omzet van het drukvoorbereiding-segment beïnvloed door de sterke marktgedreven achteruitgang voor analoge computer-to-film-producten, door de druk op de volumes voor het digitale computer-to-plate-productaanbod en door regionale mixeffecten. In de loop van 2018 werden belangrijke strategische stappen gezet die zouden moeten helpen om de omzet en de marges van het drukvoorbereidingsegment te herstellen.
Het inkjetsegment werd gekenmerkt door een solide prestatie van het high-end Jeti-printergamma en door de voortdurend sterke volumegroei voor het inktaanbod.

Vooral door ongunstige product- en regionale mix-effecten en door hoge aluminiumkosten, daalde de brutowinstmarge van Agfa Graphics van 29,1% van de omzet in 2017 tot 26,4%. De recurrente EBITDA bedroeg 40,3 miljoen euro (3,8% van de omzet) tegenover 77,0 miljoen euro (6,4% van de omzet) in 2017. De recurrente EBIT kwam uit op 17,0 miljoen euro (1,6% van de omzet), tegenover 52,8 miljoen euro (4,4% van de omzet).

Agfa HealthCare –2018

in miljoen euro 2017 2018 Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 1.052 1.004 -4,6% (-1,0%)
Recurrente EBITDA (*) 131,1 118,1 -9,9%
% van de omzet 12,5% 11,8%
Recurrente EBIT(*) 105,9 91,0 -14,0%
% van de omzet 10,1% 9,1%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Zonder wisselkoerseffecten was de omzetdaling van Agfa HealthCare beperkt tot 1,0%. De hardcopy-business van het Imaging-segment begon te herstellen van de reorganisatie van de Chinese distributiekanalen. Verwacht wordt dat de resultaten van deze reorganisatie in de komende kwartalen zichtbaar worden. De Direct Radiography-groeimotor boekte volumegroei.
In het IT-segment presteerde het HealthCare Information Solutions-gamma sterk, met een volumegroei die de dubbele cijfers benaderde. Het Imaging IT Solutions-gamma presteerde zoals verwacht, met goede prestaties in de meeste belangrijke regio’s en een vertraging in de VS. In de loop van het jaar begeleidde Agfa HealthCare zijn klanten bij het invoeren van zijn nieuwe Enterprise Imaging-platform, het equivalent van het Elektronisch Medisch Dossier (EMR) voor beeldinformatie. Voorts heroriënteerde het zijn activiteiten op kerngeografieën en paste het zich aan aan het toenemende belang van door de klant zelf beheerde en gekochte infrastructuur.

Vooral door ongunstige productmix-effecten in het Imaging-segment evolueerde Agfa HealthCare’s brutowinstmarge van 39,8% van de omzet in 2017 tot 39,3%. De recurrente EBITDA daalde van 131,1 miljoen euro (12,5% van de omzet) in 2017 tot 118,1 miljoen euro (11,8% van de omzet). De recurrente EBIT kwam uit op 91,0 miljoen euro (9,1% van de omzet), tegenover 105,9 miljoen euro (10,1% van de omzet) in het voorgaande jaar.

Agfa Specialty Products – 2018

in miljoen euro 2017 2018 Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 195 194 -0,7% (0,2%)
Recurrente EBITDA (*) 18,0 23,2 29,5%
% van de omzet 9,2% 12,0%
Recurrente EBIT(*) 14,7 19,3 31,3%
% van de omzet 7,5% 10,0%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Zonder wisselkoerseffecten boekte Agfa Specialty Products een bescheiden omzetgroei. De meeste toekomstgerichte activiteiten, waaronder Synaps Synthetic Paper en de Specialty Chemicals-activiteiten (inclusief Orgacon Electronic Materials) presteerden goed.

De recurrente EBITDA van de businessgroep kwam uit op 23,2 miljoen euro (12,0% van de omzet). De recurrente EBIT bedroeg 19,3 miljoen euro (10,0% van de omzet).

Resultaten vierde kwartaal

Agfa-Gevaert Groep – vierde kwartaal 2018

in miljoen euro Q4 2017 Q4 2018 Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 640 600 -6,3% (-5,5%)
Brutowinst (*) 214 192 -9,8%
% van de omzet 33,4% 32,1%
Recurrente EBITDA (*) 70 58 -16,5%
% van de omzet 10,9% 9,7%
Recurrente EBIT(*) 56 44 -22,5%
% van de omzet 8,8% 7,3%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 39 6
Resultaat over de periode (4) (23)
Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten 25 (25)

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Portfoliorationalisaties en wisselkoerseffecten buiten beschouwing gelaten, daalde de omzet van de Agfa-Gevaert Groep met 3,4%, wat duidelijk beter is dan in het voorgaande kwartaal. Er werd een omzetgroei geboekt voor verscheidene groeimotoren, waaronder Agfa HealthCare’s HealthCare Information Solutions en Direct Radiography-systemen en bepaalde activiteiten van Agfa Specialty Products.

Vooral door ongunstige product/mix-effecten en hoge aluminiumkosten daalde de brutowinstmarge van de Groep tot 32,1% van de omzet.

De recurrente EBITDA kwam uit op 9,7% van de omzet, tegenover 10,9% in het vierde kwartaal van 2017. Dit is een duidelijke verbetering ten opzichte van de voorgaande kwartalen van het jaar. De recurrente EBIT bereikte 7,3% van de omzet.

Deels door de investeringen i.v.m. de transformatie van de onderneming en door kosten in het kader van de sluiting van de drukplatenfabriek in Branchburg (VS), kwamen de reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten uit op een kost van 37 miljoen euro, tegenover een kost van 17 miljoen euro vorig jaar.

De nettofinancieringskosten daalden van 11 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2017 tot 8 miljoen euro.

De belastingkosten bedroegen 21 miljoen euro, tegenover 31 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2017.

Als gevolg van de bovenvermelde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep een nettoverlies van 23 miljoen euro.

Agfa Graphics – vierde kwartaal 2018

in miljoen euro Q4 2017 Q4 2018 Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 302 271 -10,0% (-10,9%)
Recurrente EBITDA (*) 20,0 11,2 -43,9%
% van de omzet 6,6% 4,1%
Recurrente EBIT(*) 14,1 5,5 -61,0%
% van de omzet 4,7% 2,0%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Zonder de impact van de beslissing om bepaalde drukvoorbereidingsgerelateerde reseller-activiteiten in de VS stop te zetten, daalde de omzet van Agfa Graphics met 5,4%.
Het drukvoorbereidingsegment bleef lijden onder de eerder genoemde elementen. Verwacht wordt dat de strategische stappen om de consolidatie van de offsetindustrie te sturen in de loop van 2019 zichtbaar zullen worden in de omzet en de rendabiliteit.
In het inkjetsegment bleef het inktengamma stevige volumegroei rapporteren.

Vooral door ongunstige product- en regionale mix-effecten en door hoge aluminiumkosten daalde de brutowinstmarge van Agfa Graphics van 28,3% van de omzet in het vierde kwartaal van 2017 tot 25,9%. De recurrente EBITDA bedroeg 11,2 miljoen euro (4,1% van de omzet) tegenover 20,0 miljoen euro (6,6% van de omzet) in het vierde kwartaal van 2017. De recurrente EBIT kwam uit op 5,5 miljoen euro (2,0% van de omzet), tegenover 14,1 miljoen euro (4,7% van de omzet).

Als onderdeel van zijn strategisch plan om de wereldwijde productiecapaciteit en supply chain voor drukplaten te optimaliseren, besliste Agfa Graphics om over te gaan tot de sluiting van zijn offsetdrukplatenfabriek in Branchburg, New Jersey, VS.

Op het vlak van drukvoorbereiding riep de Braziliaanse Associatie van de Grafische Technologie (ABTG) Agfa Graphics uit tot beste drukplatenleverancier tijdens de Fernando Pini Awards-ceremonie. De award van de ABTG wordt algemeen beschouwd als een van de belangrijkste prijzen in de wereldwijde drukindustrie.

Voorts werd een voor 5 jaar geldend contract voor chemievrije drukplaten en verwante producten getekend met News Corp Australia, de voornaamste mediaonderneming in Australië en onderdeel van de grootste media- en informatiedienst ter wereld. In het VK won Agfa Graphics de aanbesteding voor drukplaten voor St Clements Press (1988) ltd., onderdeel van de Financial Times. Andere belangrijke drukvoorbereidingcontracten werden onder meer gesloten met: Conquest en RPI Printing (beide in de VS); Independent News & Media (Ierland); Newsprinters en Interpress (beide in het VK); Maury en MMP Premium (beide in Frankrijk); KLS Pure Print (Denemarken).

Op het vlak van inkjet werd Agfa Graphics tot geprefereerde partner benoemd door SpeedPro Imaging, een belangrijke speler in de Amerikaanse grafische wereld. De laatste jaren hebben heel wat SpeedPro Studio’s inkjetapparatuur van Agfa Graphics gekocht. Deze studio’s doen hun voordeel met het partnerschap tussen SpeedPro Imaging en Agfa Graphics.

In oktober maakte Agfa Graphics’ Jeti Tauro H3300 LED-inkjetdruksysteem zijn Noord-Amerikaanse debuut tijdens de SGIA Expo. TC Transcontinental, de grootste drukkerij van Canada, was het eerste Noord-Amerikaanse bedrijf dat de Jeti Tauro H3300 LED-printer bestelde, gevolgd door Sandy Alexander, een van de grootste grafische communicatiebedrijven in privébezit in de VS. In Japan besliste Artlink – het grootste inkjetdrukbedrijf in de region Hokkaido – om een Jeti Mira-druksysteem te installeren.

Voorts won het Jeti Tauro H3300 LED-systeem de eerste prijs in de categorie breedformaatdruk tijdens de 2018 Canadian Printing Awards. De Canadian Printing Awards zetten de creativiteit en de innovatie van de Canadese drukindustrie in de verf.

Agfa HealthCare – vierde kwartaal 2018

in miljoen euro Q4 2017 Q4 2018 Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 291 280 -3,7% (-1,0%)
Recurrente EBITDA (*) 47,0 40,9 -13,0%
% van de omzet 16,1% 14,6%
Recurrente EBIT(*) 40,5 33,3 -17,9%
% van de omzet 13,9% 11,9%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Zonder wisselkoerseffecten daalde de omzet van Agfa HealthCare met slechts 1,0% tegenover het sterke vierde kwartaal van 2017. In het Imaging-segment begonnen de volumes van de hardcopy-activiteiten opnieuw te verbeteren. De Direct Radiography-business boekte een sterke omzetgroei met dubbele cijfers. Het IT-segment presteerde in overeenstemming met de verwachtingen, met een voortdurend sterke omzetgroei voor het HealthCare Information Solutions-gamma.

Agfa HealthCare’s brutowinstmarge evolueerde van 40,4% van de omzet in het vierde kwartaal van 2017 tot 39,4%. De recurrente EBITDA daalde van 47,0 miljoen euro (16,1% van de omzet) in het vierde kwartaal van 2017 tot 40,9 miljoen euro (14,6% van de omzet). De recurrente EBIT kwam uit op 33,3 miljoen euro (11,9% van de omzet), tegenover 40,5 miljoen euro (13,9% van de omzet) in het voorgaande jaar.

Op het vlak van Imaging tekende Agfa HealthCare een overeenkomst met China Meheco Corporation, een toonaangevende verdeler en producent van farmaceutische producten in China. Het contract heeft betrekking op de verdeling van Agfa HealthCare’s DRYSTAR-film en -apparatuur aan ziekenhuizen en andere zorgcentra in verscheidene Chinese provincies.

In de VS sloot Agfa HealthCare een groepsaankoopovereenkomst met Premier, waardoor leden van Premier kunnen genieten van vooraf onderhandelde prijzen en voorwaarden voor Agfa HealthCare’s gamma van Direct Radiography-systemen (DR). Voorts zal Florida Hospital (onderdeel van het Advent Health-systeem) Agfa HealthCare’s DR800-systeem installeren in drie vestigingen.

Op het vlak van Imaging IT Solutions neemt GenesisCare na een succesvolle test Enterprise Imaging for Cardiology in gebruik in al zijn cardiologiecentra in Australië. GenesisCare is met meer dan 80 centra de grootste aanbieder van cardiologiediensten in Australië.

In november kondigde Agfa HealthCare de succesvolle opstart aan van de nieuwste versie van Enterprise Imaging in het Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center. De oplossing consolideert beeldvormingsdata op een enkel platform. Ze biedt altijd en overal een veilige toegang tot alle medische beelden van een patiënt.

Het Amsterdam UMC – vestiging Academisch Medisch Centrum (AMC) (Nederland) besliste om Enterprise Imaging te installeren voor zijn radiologie en zijn ondernemingsbreed beelbeheer. Het samenbrengen van alle medische beeldvorming van de onderneming in een enkele omgeving geeft medische professionals snel toegang tot de beelden.

Tijdens RSNA 2018 demonstreerde Agfa HealthCare aan de gang zijnde ontwikkelingen op het vlak van zijn Enterprise Imaging platform. Bezoekers kregen een preview van hoe het platform kan dienen om zelflerende systemen en op bewijs gebaseerde artificiële intelligentie mogelijk te maken.

Agfa Specialty Products – vierde kwartaal 2018

in miljoen euro Q4 2017 Q4 2018 evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 47 48 0,9% (0,5%)
Recurrente EBITDA (*) 3,5 6,2 77,9%
% van de omzet 7,3% 13,0%
Recurrente EBIT(*) 2,7 5,2 92,5%
% van de omzet 5,7% 10,9%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De omzet van Agfa Specialty Products groeide met 0,9% tot 48 miljoen euro, met goede prestaties van de Specialty Chemicals-activiteiten (inclusief Orgacon Electronic Materials) en de activiteiten op het vlak van Industrial Foils.

De recurrente EBITDA van de businessgroep steeg tot 6,2 miljoen euro (13,0% van de omzet). De recurrente EBIT bedroeg 5,2 miljoen euro (10,9% van de omzet).

Einde bericht

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.
“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Julien De Wilde, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Christian Reinaudo, President en CEO, en Dirk De Man, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.
“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen.”
De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Bevestiging informatie persbericht Agfa-Gevaert N.V.

De commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door H. Van Donink, heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen afwijking van materieel belang hebben aan het licht gebracht in de boekhoudkundige gegevens, opgenomen in huidig communiqué.

Berchem, 13 maart 2019

KPMG Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door
H. Van Donink
Vennoot

Voor meer informatie:

Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Septestraat 27
2640 Mortsel – Belgium
T +32 (0) 3 444 7124
E viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
T +32 (0)3/444. 8015
E johan.jacobs@agfa.com

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.