Index of 2009
-rw   1523  5 Jan 2012 02:23:09 GMT abdominalSurgery
-rw   4039  5 Jan 2012 02:23:09 GMT administrationRoutes
-rw   6483 15 May 2012 07:50:25 GMT allergies
-rw   1965  5 Jan 2012 02:23:09 GMT analgesics
-rw   24158 13 Apr 2012 18:56:14 GMT analysisOntology
-rw   5552  5 Jan 2012 02:23:09 GMT anamnesis
-rw   18555 15 May 2012 07:50:25 GMT anatomy
-rw   1614 24 Jan 2012 20:25:03 GMT antianemics
-rw   12665  5 Jan 2012 02:23:09 GMT antibiotics
-rw   4841 13 Apr 2012 18:56:14 GMT antibioticTherapy
-rw   4638  5 Jan 2012 02:23:09 GMT antihyperglycemicDrugs
-rw   2743  5 Jan 2012 02:23:09 GMT antiinflammatoryDrugs
-rw   7841  4 Jan 2012 17:51:51 GMT antineoplastics
-rw   1610  5 Jan 2012 02:23:09 GMT antivirals
-rw   2774 13 Apr 2012 18:56:14 GMT antiviralTherapy
-rw   3828  5 Jan 2012 02:23:09 GMT auscultation
-rw   10097  5 Jan 2012 02:23:09 GMT bacteria
-rw   7781 27 Jan 2012 02:09:20 GMT bloodPressure
-rw   7252 29 Aug 2012 10:23:58 GMT bloodTypes
-rw   3084  5 Jun 2012 14:45:54 GMT bodyLiquids
-rw   6967  5 Jan 2012 02:23:09 GMT bodyTemperature
-rw   3567  7 May 2012 08:32:28 GMT breastCarcinoma
-rw   3188  5 Jan 2012 02:23:09 GMT bronchusDisorder
-rw   6045  5 Jan 2012 02:23:09 GMT cardiacArrhythmia
-rw   4889  5 Jan 2012 02:23:09 GMT cardiacDisorder
-rw   4386  5 Jan 2012 02:23:09 GMT cardiacFailure
-rw   1985  5 Jan 2012 02:23:09 GMT cardiovascularEvaluation
-rw   21068 27 Feb 2013 14:44:28 GMT chemotherapy
-rw   1914  5 Jan 2012 02:23:09 GMT cholera
-rw   3747  5 Jan 2012 02:23:09 GMT chromosomeAbnormalities
-rw   17128 20 Feb 2013 08:23:37 GMT chronicLymphocyticLeukemia
-rw   54124 15 Apr 2012 15:17:18 GMT chronicLymphocyticLeukemiaAnalysis
-rw   10556 27 Mar 2012 16:19:08 GMT chronicLymphocyticLeukemiaWorkflow
-rw   19588 24 Jan 2012 20:25:03 GMT clinicalAnalysisOntology
-rw   2069  5 Jan 2012 02:23:09 GMT clinicalDiagnostics
-rw   14637  8 May 2013 09:05:00 GMT clinicalEvaluation
-rw   5516  7 May 2012 08:32:28 GMT clinicalImaging
-rw   12557  5 Jan 2012 02:23:09 GMT clinicalLabProcedure
-rw   7838  7 May 2012 08:32:28 GMT clinicalMicroscopicImaging
-rw   5851 21 Feb 2012 18:24:53 GMT clinicalMorphology
-rw   20213  6 Feb 2013 15:54:17 GMT clinicalObservation
-rw   36788  8 May 2013 09:59:04 GMT clinicalProcedure
-rw   21336 21 Feb 2014 13:47:01 GMT clinicalSKOSSchemes
-rw   11694 15 May 2012 07:50:25 GMT clinicalSpecimen
-rw   12669 10 Feb 2012 19:34:53 GMT clinicalTrial
-rw   11980  5 Jun 2012 14:45:54 GMT delphiCare
-rw   5140  5 Jan 2012 02:23:09 GMT diabetesMellitus
-rw  119127  5 Jun 2012 14:45:54 GMT drugAdministrationForms
-rw   2593 26 Jan 2012 18:21:49 GMT drugExcipients
-rw   7244  9 May 2012 09:46:42 GMT drugPackages
-rw   5981  5 Jan 2012 02:23:09 GMT drugProducts
-rw   2321  5 Jan 2012 02:23:09 GMT drugSubstances
-rw   31834  5 Jun 2012 14:45:54 GMT drugTherapy
-rw   4636  5 Jan 2012 02:23:09 GMT ecogScale
-rw   4470  5 Jan 2012 02:23:09 GMT electrocardiography
-rw   2230 21 Oct 2011 18:33:13 GMT fractures
-rw   1787 28 Jun 2011 18:27:53 GMT geneAbnormalities
-rw   3621 21 Jun 2011 17:09:32 GMT glucocorticoids
-rw   18702  4 Nov 2011 17:36:10 GMT healthCare
-rw   43748 15 May 2012 07:50:25 GMT healthCareAdministration
-rw   1796 14 Jun 2011 00:18:13 GMT hematoTherapy
-rw   19471 30 Aug 2012 15:01:29 GMT hemogram
-rw   36730 18 Jul 2013 07:44:40 GMT hospital
-rw   26782 16 Jul 2012 14:48:50 GMT humanDisorder
-rw   6116  7 Jun 2011 16:52:42 GMT humanRiskFactors
-rw   2065  2 Aug 2011 12:54:39 GMT hypertensiveDisorder
-rw   2203 21 Oct 2011 18:33:13 GMT hypothyroidism
-rw   1905  7 Nov 2011 00:49:10 GMT immunostimulants
-rw   3951  7 Nov 2011 00:49:10 GMT immunostimulatoryTherapy
-rw   1931 15 Apr 2012 15:17:18 GMT immunosuppressants
-rw   3409  7 Nov 2011 00:49:10 GMT immunosuppressiveTherapy
-rw   5752 23 Oct 2011 23:58:15 GMT infectiousDisorder
-rw   1896  1 Jun 2011 17:12:25 GMT influenza
-rw   1711  7 Jul 2011 16:06:20 GMT injuries
-rw   1895 21 Oct 2011 18:33:13 GMT intestinalInfections
-rw   2516 23 Oct 2011 23:58:15 GMT leukemia
-rw   2745  8 Jun 2011 12:51:55 GMT lymphoma
-rw   7122 16 Jul 2012 14:48:50 GMT malignantNeoplasm
-rw   18320  5 Jun 2012 14:45:54 GMT microbiology
-rw   2178  1 Jun 2011 17:12:25 GMT occupationalDisorders
-rw   2261 30 Jan 2012 18:44:15 GMT ophthalmologicDrugs
-rw   3159  1 Jun 2011 17:12:25 GMT oxygenSaturation
-rw   3892 26 Oct 2011 00:37:16 GMT physicalExamination
-rw   7198 21 Feb 2012 18:24:53 GMT pulseRate
-rw   2143 16 May 2011 16:17:34 GMT radiationTherapy
-rw   2872 27 Oct 2011 15:37:00 GMT renalFailure
-rw   4490 15 May 2012 07:50:25 GMT renalFunctionExamination
-rw   2850  1 Jun 2011 17:12:25 GMT respiratoryRate
-rw   3605  5 Jul 2011 15:03:57 GMT respiratoryTractInfection
-rw   1804 22 Feb 2012 17:40:43 GMT sepsis
-rw   2063 14 Jun 2011 00:18:13 GMT stemCellTransplantation
-rw   20979 13 Feb 2013 13:25:35 GMT therapy
-rw   5511 21 Jan 2014 10:40:18 GMT ukkGui
-rw   2884 18 Oct 2011 13:22:09 GMT urinarySystemFinding
-rw   3284 27 Oct 2011 15:37:00 GMT urinaryTractInfection
-rw   9159  9 Sep 2011 15:42:14 GMT uxd-1-0-application
-rw   19070  6 Feb 2012 17:03:31 GMT uxd-1-0-base
-rw   4382  9 Sep 2011 15:42:14 GMT uxd-1-0-environment
-rw   15253  9 Sep 2011 15:42:14 GMT uxd-1-0-platform
-rw   10374  9 Sep 2011 15:42:14 GMT uxd-1-0-user
-rw   4989 15 May 2012 07:50:25 GMT vaccineTherapy
-rw   2544 11 Sep 2011 00:19:28 GMT virus
102 files / 994037 bytes