Agfa-Gevaert rapporteert resultaten tweede kwartaal

Press Release / Mortsel (België) / 18th August 2005


Agfa’s omzet en winst verbeterden in het tweede kwartaal tegenover de eerste drie maanden van 2005, maar enkele belangrijke markten bleven een uitdaging vormen. Graphic Systems rapporteerde een sterke volumegroei, terwijl het handelsklimaat van HealthCare zwakker dan verwacht bleef, vooral in de VS. De resultaten lagen onder de verwachtingen, vooral door de prijserosie en de voortdurend hoge grondstofkosten. De onderneming is gestart met bijkomende kostenreducties, die tegen het eind van het jaar een besparing van 40 miljoen euro zullen opleveren.
 • Nettoresultaat 22 miljoen euro of 17 eurocent per aandeel
 • Rendabiliteit beïnvloed door hoge grondstofkosten en prijserosie
 • Graphic Systems rapporteert sterke volumegroei en minder prijserosie
 • Resultaten HealthCare onder druk door zwak handelsklimaat en prijserosie
 • 40 miljoen euro bijkomende kostenreducties in tweede jaarhelft 2005
Resultaten tweede kwartaal

Door de veranderingen in de portfolio (vooral de verkoop van Consumer Imaging), zijn vergelijkingen met 2004 relevanter voor de business groups Graphic Systems en HealthCare dan voor de hele Agfa-Gevaert Groep. 

In het tweede kwartaal van 2005 boekte Agfa een omzet van 849 miljoen euro, wat overeenkomt met een daling van 15,6 procent tegenover het tweede kwartaal van 2004, toen de omzet 1.006 miljoen euro bedroeg. Zonder de effecten van de wisselkoersschommelingen en van de overnames en desinvesteringen, steeg de omzet 0,6 procent. De omzet van beide business groups bleef onder de negatieve invloed van de dalende prijzen, hoewel in Graphic Systems de resultaten van specifieke acties tegen de prijserosie zichtbaar werden. 

De brutowinst daalde van 414 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2004 tot 316 miljoen euro. De brutowinstmarge bedroeg 37,2 procent, tegenover 41,2 procent. Ze werd vooral beïnvloed door de gestegen grondstofkosten en door de hoger dan verwachte prijserosie, vooral in HealthCare.

De verkoop-, algemene en administratieve kosten bedroegen 211 miljoen euro, wat neerkomt op 24,9 procent van de omzet, tegenover 256 miljoen euro of 25,5 procent van de omzet in het tweede kwartaal van 2004. Agfa verhoogt zijn inspanningen om deze kosten terug te brengen tot 22 procent van de omzet. 

De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling bedroegen 48 miljoen euro en vertegenwoordigden 5,7 procent van de omzet, tegenover 4,9 procent in het tweede kwartaal van 2004. 

De andere bedrijfsinkomsten en -kosten leverden netto-uitgaven van 9 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2005. In dezelfde periode in 2004 rapporteerde Agfa netto-uitgaven van 475 miljoen euro, inclusief een verlies van 430 miljoen euro op de desinvestering van Consumer Imaging. 

Het bedrijfsresultaat bedroeg in het tweede kwartaal van 2005 48 miljoen euro. Het rendement op omzet van de Groep bedroeg 5,7 procent, tegenover 6,4 procent in het tweede kwartaal van 2004.

Het niet-operationeel resultaat, waaronder de financiële lasten vallen, bedroeg min 14 miljoen euro tegenover min 11 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2004.

De winst voor belastingen kwam uit op 34 miljoen euro, tegenover min 377 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2004. Het nettoresultaat bedroeg 22 miljoen euro, of 17 eurocent per aandeel, tegenover min 255 miljoen euro en min 203 eurocent per aandeel in dezelfde periode van 2004. 

Cashflow

De brutobedrijfskasstroom van het tweede kwartaal bedroeg 68 miljoen euro. De nettobedrijfskasstroom, die ook rekening houdt met de seizoensgebonden opbouw van het werkkapitaal, kwam uit op 18 miljoen euro.

Balans

Eind juni 2005 bedroegen de totale activa 4.051 miljoen euro, tegenover 3.356 miljoen euro aan het eind van 2004. De stijging is vooral het gevolg van de consolidatie van GWI en van Heartlab, beiden overgenomen door Agfa in de eerste helft van 2005. 

De voorraden bedroegen 654 miljoen euro en uitgedrukt in dagen daalden ze van 124 in juni 2004 tot 118 in juni 2005. De handelsvorderingen kwamen uit op 866 miljoen euro of 92 dagen en de handelsschulden op 421 miljoen euro of 76 dagen. 

De netto financiële schuld steeg van 193 miljoen euro eind december 2004 tot 808 miljoen euro aan het eind van de eerste helft van 2005, vooral door de betaling van 361 miljoen euro voor de overnames van GWI, Heartlab en Med2Rad; de seizoensgebonden trend in het werkkapitaal; de betaling van het jaarlijkse dividend (76 miljoen euro) en de geleidelijke stopzetting van de securitisatie van de handelsvorderingen (61 miljoen euro). 

Business Groups

Agfa legt zich nu volledig toe op zijn twee centrale business groups: Graphic Systems en HealthCare. Ze hebben elk een leidende marktpositie en een duidelijke groeistrategie. Beide business groups gebruiken hun sterke posities in hun respectieve markten om uit te breiden naar nieuwe activiteiten: industriële inkjetdruk en IT voor de gezondheidszorg.  

De omzet van Graphic Systems  groeide met 8,0 procent tot 446 miljoen euro, tegenover 413 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2004. Zonder de wisselkoerseffecten en de effecten van de overnames en de desinvesteringen   boekte de business group een omzetstijging van 5,0 procent, door een substantiële volumegroei en minder prijserosie. 

De Ebitda voor herstructurering en niet-recurrente items daalde 18,0 procent van 45,1 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2004 tot 37,0 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2005. Dit vertegenwoordigt een rendement op omzet van 8,3 procent tegenover 10,9 procent in het tweede kwartaal van 2004. 

Het bedrijfsresultaat bedroeg 13,2 miljoen euro tegenover 19,8 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2004 en het rendement op omzet kwam uit op 3,0 procent tegenover 4,8 procent. De rendabiliteit werd beïnvloed door de hogere grondstofkosten en door prijserosie. Deze effecten werden gedeeltelijk gecompenseerd door een daling van de verkoop-, algemene en administratieve kosten. Graphic Systems blijft doorgaan met besparingsinitiatieven, wat in de tweede helft van 2005 een bijkomende daling van de bedrijfskosten zal opleveren. 

Agfa nam belangrijke stappen in de implementatie van zijn strategie om een leider in de industriële inkjetdrukmarkt te worden. De onderneming   introduceerde een reeks systemen voor industriële inkjetdruk, gebaseerd op zijn eigen expertise op het vlak van beeldvorming, inkt en druktechnologie en op gemeenschappelijke ontwikkelings- en productiepartnerships. 

De M-Press, de samen met Thieme werd ontwikkeld, is de eerste hybride UV-inkjetpers die zowel volledig geautomatiseerd is als hoge snelheden haalt. Hij combineert zo de veelzijdigheid van digitaal drukken met de productiviteit van zeefdrukken voor toepassingen als banners, displays en decoratie. Agfa introduceerde ook de :Anapurna 100, een grootformaatprinter voor industriële inkjetopdrachten waarvoor hoge kwaliteit en grote volumes nodig zijn, zoals het drukken van posters, billboards en uithangborden. De :Grand Sherpa Universal AM werd ook aan de inkjetdrukportfolio toegevoegd. Deze grootformaatprinter drukt panelen en billboards waarbij hij gebruik maakt van Agfa’s nieuwe milde-solventinkten.    

Op het vlak van drukvoorbereiding nam een groeiend aantal commerciële drukkers Agfa’s chemicaliënvrije drukplaatsysteem :Azura in gebruik, vooral in de VS en het VK. Ook in China werd een eerste systeem geïnstalleerd. :Azura werd eind 2004 geïntroduceerd. Agfa verbeterde ook zijn concurrentiepositie door een reeks belangrijke nieuwe contracten voor violet-laser computer-to-plate-systemen met grote krantenuitgeverijen over de hele wereld. 

De omzet van HealthCare bleef bijna stabiel tegenover het tweede kwartaal van 2004 en bedroeg 359 miljoen euro (2004: 356 miljoen euro). Zonder wisselkoerseffecten en de effecten van recente overnames, daalde de omzet met 6,7 procent. De belangrijkste redenen hiervoor zijn het zwakker dan verwachte handelsklimaat in de VS en de verhoogde prijserosie. 

De Ebitda voor herstructurering en niet-recurrente items bedroeg 54,7 miljoen euro, tegenover 75,7 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2004, een daling van 27,7 procent. Dit vertegenwoordigt een rendement op omzet van 15,2 procent tegenover 21,3 procent in het tweede kwartaal van 2004. 

Het bedrijfsresultaat kwam uit op 34,0 miljoen euro, tegenover 53,7 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2004 en het rendement op omzet bedroeg 9,5 procent, tegenover 15,1 procent. HealthCare’s rendabiliteit werd beïnvloed door de kleiner dan verwachte verkoopsvolumes (vooral in de VS), door de prijserosie en door de hoge grondstofprijzen en ook door de meer uitgesproken seizoensgebondenheid van de recent overgenomen activiteiten. 

Agfa onderneemt actie om de prijserosie tegen te gaan en om de bedrijfskosten voor film en print te verlagen. De business group herstructureert zijn Noord-Amerikaanse activiteiten, waarbij de omvang en de competenties van de organisatie aangepast worden. 

Tijdens het tweede kwartaal sloot Agfa de overname van Heartlab af voor een bedrag van 106,6 miljoen euro. Heartlab is een toonaangevende ontwerper en leverancier van beeld- en informatienetwerken voor cardiologie. Nog in het tweede kwartaal kocht Agfa de resterende aandelen van Med2Rad, de toonaangevende ontwerper en leverancier van informatiesystemen voor radiologie in Italië. 

Op het vlak van ondernemingsbrede IT, verstevigde Agfa zijn leiderspositie door met 25 ziekenhuizen in de Duitstalige regio contracten te sluiten voor de ziekenhuisbrede IT-portfolio ORBIS/IMPAX.  Agfa ontwikkelt momenteel het nieuwe, internationale ORBIS/IMPAX-platform  om het in de tweede helft van 2005 te lanceren in Frankrijk, de Benelux en Italië. 

Tijdens het kwartaal sloot Agfa meerdere contracten met zorgorganisaties voor zijn PACS-systemen (Picture Archiving and Communication System) en klinische informatiesystemen in de VS, Canada, Finland, Italië, Spanje, Australië en het Midden-Oosten. The United States Air Force’s Air Mobility Command verleende Agfa het hoogst mogelijke veiligheidscertificaat voor zijn IMPAX PACS versie 4.5

Voorts zal Agfa in de tweede helft van 2005 wereldwijd een nieuw PACS-platform en een nieuwe generatie systemen voor computerradiografie lanceren. In Europa wordt ook een uitgebreide portfolio cardiovasculaire beeld- en informatiesystemen geïntroduceerd. 

Agfa zal een sleutelrol spelen in het Chinese mammografieproject Eén Miljoen Vrouwen. Het zal het merendeel van de 160 screeningcentra uitrusten met zijn digitale beeldvormingsystemen. 

Specialty Productsbestaat voornamelijk uit cinefilm, microfilm en film voor niet-destructief materiaalonderzoek. De omzet van Specialty Products bedroeg in het tweede kwartaal van 2005 44 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat kwam uit op 1,3 miljoen euro.

Resultaten halfjaar

Door de desinvesteringen van Consumer Imaging en van Monotype Corporation in november 2004, daalde Agfa’s omzet in de eerste helft van 2005 met 14,7 procent tegenover dezelfde periode in 2004 tot 1.598 miljoen euro. Zonder de effecten van de desinvesteringen en de overnames en van de wisselkoersschommelingen was de daling beperkt tot 1,0 procent. 

De omzet van Graphic Systems  groeide met 5,9 procent tot 846 miljoen euro. Deze positieve evolutie werd vooral veroorzaakt door een sterke volumetoename voor de digitale drukplaten en door de inspanningen om de prijserosie terug te dringen. 

Dankzij de recente overnames groeide HealthCares omzet met 2,5 procent tot 664 miljoen euro. Zonder de effecten van deze wijzigingen in de portfolio en van de sterkere euro, daalde de omzet met 6,0 procent door de hoge prijsdruk en het zwakker dan verwachte handelsklimaat, vooral in de VS. 

De brutowinst van de Groep daalde met 23,3 procent van 782 miljoen euro in de eerste helft van 2004 tot 600 miljoen euro. De brutowinstmarge bedroeg 37,5 procent, tegenover 41,7 procent in 2004. Ze werd vooral beïnvloed door de gestegen grondstofkosten en door de hoger dan verwachte prijserosie. 

De verkoop-, algemene en administratieve kosten bedroegen 408 miljoen euro, of 25,5 procent van de omzet, tegenover 498 miljoen euro of 26,6 procent van de omzet in de eerste helft van 2004. De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling daalden met 5 procent. Ze vertegenwoordigen nu 5,9 procent van de omzet, tegenover 5,3 procent in de eerste helft van 2004.

De andere bedrijfsinkomsten en -kosten leverden in de eerste helft van 2005 netto-uitgaven van 7 miljoen euro. 

Agfa’s bedrijfsresultaat kwam daardoor uit op 90 miljoen euro (5,6 procent van de omzet). Het bedrijfsresultaat van Graphic Systems daalde van 40,7 miljoen euro tot 29,3 miljoen euro. Het rendement op omzet bedroeg 3,5 procent, tegenover 5,1 procent in de eerste helft van 2004.

Het bedrijfsresultaat van HealthCare bedroeg 60,2 miljoen euro, tegenover 90,1 miljoen euro in de eerste helft van 2004. Het rendement op omzet bedroeg 9,1 procent tegenover 13,9 procent in dezelfde periode van 2004. 

Het niet-operationeel resultaat (waaronder de financiële lasten vallen) van de Groep bedroeg plus 6 miljoen euro, tegenover min 26 miljoen euro in de eerste helft van 2004. De oorzaak ligt bij uitzonderlijke niet-operationele inkomsten in het eerste kwartaal van 2005 gerelateerd aan de kapitaalsvermindering van de Amerikaanse dochteronderneming van de Groep.

De winst voor belastingen kwam uit op 96 miljoen euro, tegenover min 346 miljoen euro in de eerste helft van 2004. Het nettoresultaat bedroeg 51 miljoen euro, of 40 cent per aandeel, tegenover een nettoverlies van 235 miljoen euro en min 187 cent per aandeel in dezelfde periode van 2004. 

Vooruitzichten

2005 is een overgangsjaar voor zowel Graphic Systems als HealthCare. De Groep richt zich op een vermindering van de prijserosie, een verlaging van de kosten en op de integratie van de overnames. De eerste effecten van industriële inkjetdruk, het nieuwe groeiplatform voor Graphic Systems, zullen in 2006 zichtbaar worden. De recente overnames van HealthCare brengen nu al hun eerste synergieën voort en ze zullen vanaf 2006 bijdragen tot de operationele winst. 

In overeenstemming met de trend van de voorbije jaren, verwacht Agfa een sterkere omzet in de volgende zes maanden en een bijzonder sterk laatste kwartaal voor HealthCare. Bijgevolg verwacht Agfa dat de omzet voor beide business groups in 2005 zal toenemen in vergelijking met vorig jaar, terwijl de winst van de tweede helft van het jaar de lagere winst van de eerste helft van 2005 niet volledig zal compenseren.

Marc Olivié, Agfa’s President en CEO, zei: “De omschakeling van analoog naar digitaal is geen vloeiend proces. We hebben er echter alle vertrouwen in dat Graphic Systems en HealthCare de juiste strategie hebben om deze uitdaging het hoofd te bieden en om stevige groei en winst te leveren. We hebben ook   besloten om het programma dat de business groups operationeel volledig onafhankelijk maakt vooruit te schuiven naar het begin van 2006. Dit zal hen de nodige onafhankelijkheid geven om zich volledig op hun klanten te concentreren en om hun activiteiten op een meer kostenefficiënte manier te runnen en het zal ons in staat stellen om maximaal gebruik te maken van alle groeimogelijkheden.”

Geconsolideerde kerncijfers voor het tweede kwartaal van 2005 (*)

 
In miljoen euro 2de Kw. 05 2 de Kw. 04 % t.o.v. vorig jaar % t.o.v. vorig jaar(**)
Omzet 849 1.006 -15,6 +0,6
 • Graphic Systems            
446 413 +8,0 +5,0
 • HealthCare            
359 356 +0,8 -6,7
 • Specialty Products            
44 29 +51,7 +31,0
 • Consumer Imaging            
208 n.r. n.r.
Brutowinst 316 414 -23,7  
Bedrijfskosten (268) (780) -65,6  

waarvan: herstructurerings- en niet-recurrente kosten

(6) (24) -75,0  

waarvan: verlies op CI-desinvestering

(430) n.r.  
Bedrijfsresultaat 48 (366) +113,1  
 • Graphic Systems            
13 20 -35,0  
 • HealthCare            
34 54 -37,0  
 • Specialty Products            
1 1  
 • Consumer Imaging            
(441) n.r.  
Niet-operationeel resultaat (***) (14) (11) -27,3  
Winst voor belastingen 34 (377) +109,0  
Belastingen (12) 122 -109,8  
Nettoresultaat (geconsolideerde ondernemingen) 22 (255) +108,6  
Aandeel van derden en ondernemingen met vermogensmutatie  
Nettoresultaat (aandeel Groep) 22 (255) +108,6  
Brutobedrijfskasstroom 68 96 -29,2  
(*) Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers overeenkomstig IFRS/IAS-waarderingsregels (**) excl wisselkoers-effecten en veranderingen in de portfolio (***) financieel resultaat (****) o.a. de veranderingen in het werkkapitaal zorgen voor het verschil tussen bruto- en nettobedrijfskasstroom 

Geconsolideerde kerncijfers voor het eerste halfjaar van 2005 (*)

 
In miljoen euro 1ste H. 05 1ste H. 04 % t.o.v. vorig jaar % t.o.v. vorig jaar(**)
Omzet 1.598 1.874 -14,7 -1,0
 • Graphic Systems            
846 799 +5,9 +1,7
 • HealthCare            
664 648 +2,5 -6,0
 • Specialty Products            
88 64 +37,5 +17,2
 • Consumer Imaging            
363 n.r. n.r.
Brutowinst 600 782 -23,3  
Bedrijfskosten (510) (1.102) -53,7  

waarvan: herstructurerings- en niet-recurrente kosten

(5) (32) -84,4  

waarvan: verlies op CI-desinvestering

(430) n.r.  
Bedrijfsresultaat 90 (320) +128,1  
 • Graphic Systems            
29 41 -29,3  
 • HealthCare            
60 90 -33,3  
 • Specialty Products            
1 9 -88,9  
 • Consumer Imaging            
(460) n.r.  
Niet-operationeel resultaat (***) 6 (26) +123,1  
Winst voor belastingen 96 (346) +127,7  
Belastingen (45) 111 -140,5  
Nettoresultaat (geconsolideerde ondernemingen) 51 (235) +121,7  
Aandeel van derden en ondernemingen met vermogensmutatie  
Nettoresultaat (aandeel Groep) 51 (235) +121,7  
Brutobedrijfskasstroom 87 150 -42,0  
(*) Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers overeenkomstig IFRS/IAS-waarderingsregels (**) excl wisselkoers-effecten en veranderingen in de portfolio (***) financieel resultaat (****) o.a. de veranderingen in het werkkapitaal zorgen voor het verschil tussen bruto- en nettobedrijfskasstroom 

Geconsolideerde balans

 
Balans (in miljoen euro) 30/06/’05 31/12/’04 30/06/’04
Totale activa 4.051 3.356 3.553
Voorraden 654 576 842
Handelsvorderingen 866 744 859
Netto financiële schulden 808 193 323
 
In eurocent Winst per aandeel Bedrijfsresultaat per aandeel Aantal aandelen gebruikt voor berekening Aantal uitstaande aandelen eind juni
Na 6 maanden in 2005 40 72 126.152.306 125.788.770

Nancy Glynn
Vice President Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8000
Fax nr.: +32 (0) 3 444 7485
nancy.glynn@agfa.com

2005-08-18T08:00:00+00:00